Anställningsskyddet internationellt - Teknikföretagen

teknikforetagen.se
  • No tags were found...

Anställningsskyddet internationellt - Teknikföretagen

har företräde till anställning om det inom en vis tid blir aktuellt att återigen ökaantalet anställda på arbetsplatsen. Företrädesrätt ingår inte i OECD:s indikatorer,vilket vi återkommer till i ett senare kapitel.Internationellt är det relativt vanligt att arbetstagarens bristande kompetens/förmågaeller att arbetsgivaren inte längre har behov av att ha personen anställd utgör grundför uppsägning utan att några särskilda hänsyn tas till anställningstid. Enligt OECD:skartläggning är detta fallet i drygt en tredjedel av OECD-länderna, däribland i alla deanglosaxiska länderna. I ett fåtal länder, företrädesvis i Latinamerika, utgör arbetstagarensbristande kompetens/förmåga aldrig saklig grund för uppsägning.Olika varianter av prioritetsregler i samband med uppsägning finns samtidigt ävenutomlands. 6 Lika kategoriska regler som de svenska turordningsreglerna tycks däremotinte vara vanligt förekommande. I de fall prioritetsregler finns, sker istället vanligtvisurvalet i förhållande till någon form av ”sociala hänsyn”, exempelvis till ålder,anställningstid, försörjningsbörda eller andra sociala aspekter. Regler om företrädesrätti samband med anställning tycks förekomma även i vissa andra länder. I endel länder, däribland i Finland, Frankrike och Tyskland måste, i likhet med i Sverige,någon form av omplacering om möjligt ske. Kravets omfattning varierar ländernaemellan vilket inte låter sig fångas i internationella sammanställningar.Regler för prövotid – liknade den svenska provanställningen – finns vanligtvis äveninternationellt. Detta innebär att en tidsfrist finns inom vilken anställningar intefullt ut omfattas av anställningsskyddsreglerna för tillsvidareanställningar. Arbetstagarenkan vanligtvis inte hävda att en uppsägning är ogiltig om den skett underdenna tidsperiod. Enligt svensk lag får en provanställning vara i högst sex månaderoch kan avbrytas av både arbetsgivaren eller arbetstagaren även före prövotidensutgång. Provanställningsreglerna i Sverige är i huvuddrag varken mer eller mindregenerösa än i merparten av de andra OECD-länderna.Om arbetsgivaren inte haft saklig grund för en uppsägning eller om procedurreglernainte följts, finns ofta regler som innebär att uppsägningen kan förklaras somogiltig. Arbetstagaren kan vanligtvis dessutom, eller istället, kräva skadestånd/ersättningeni samband med en ogiltig uppsägning. I nästan alla länder har individenäven rätt att få anställningen åter. I vilken utsträckning den sistnämnda möjlighetenanvänds i praktiken varierar. I Sverige är det endast i undantagsfall som arbetstagarenfortsätter anställningen efter det att en uppsägning förklarats ogiltig. Samtidigtär det skadestånd som arbetsgivaren döms att betala arbetstagaren i samband meden oskälig uppsägning ofta större i Sverige än i de flesta andra OECD-länder (räknati antal månadslöner). Här kan det finnas ett samband beroende på att en arbetsgivarei Sverige, efter att en uppsägning förklarats ogiltig, har möjlighet att ändåavsluta anställningen genom att utbetala ett s.k. normerat skadestånd.6) I Världsbankens sammanställning av ”Employing workers” finns information om prioritetsregler, företrädesrättsregleroch krav på omplacering/viss kompetensutveckling. Däremot framgår inte hur reglerna i de olika länderna merexakt är utformade, vilket gör att det är svårt att bedöma konsekvenserna av dem. Någon form av prioritetsregleri samband med uppsägningar vid arbetsbrist finns i något mindre än hälften av länderna både inom OECD ochbland de 185 länder som totalt ingår i Världsbankens sammanställning. Samma sak gäller för företräde i sambandmed återanställning. Även krav på att pröva eventuell omplacering före uppsägning verkar finnas i något mindre änhälften av OECD-länderna, men är mindre vanligt bland de 185 länderna.14

More magazines by this user
Similar magazines