Anställningsskyddet internationellt - Teknikföretagen

teknikforetagen.se
  • No tags were found...

Anställningsskyddet internationellt - Teknikföretagen

Enligt svensk lag finns inte längre några omfattande begränsningar av skälen förvisstidsanställningar. Särskilda regler finns däremot i vissa kollektivavtal. EnligtOECD:s kartläggning av anställningsskydd i olika länder placeras Sverige – tillsammansmed ett relativt stort antal länder – i en kategori som innebär att tidsbegränsadeanställningar får användas relativt fritt (som påpekats tas inte hänsyn tillreglering av tidsbegränsade anställningar i kollektivavtal). Det är numera enbartett fåtal länder som anger att tidsbegränsade anställningar endast får användas till”uppgifter” eller ”situationer” som är tidsbegränsade till sin natur.Utöver att ange skälen till varför tidsbegränsade anställningar får användas, finnsnågra andra vanliga sätt att reglera denna anställningsform. Dessa är främst att angemaximalt antal tidsbegränsade anställningar som får följa efter varandra, eller attange maximal sammanlagt tidsperiod under vilken en arbetsgivare får visstidsanställaen person. Lagstiftarna har i de flesta länder använt åtminstone en av dessametoder för att reglera användningens användningen. Undantag bland OECDländernaär Japan, Mexiko och USA.I Sverige finns ingen begränsning i lag av antalet gånger visstidsanställningar får förlängas,men lagen anger en maximal tidsperiod på 24 månader under en period omfem år. Sammantaget innebär de svenska reglerna att tidsbegränsadeanställningarkan användas relativt fritt relativt jämfört med i övriga OECD-området, åtminstoneutifrån i lagreglerna.Reglering av bemanningsföretagInternationellt finns ibland speciella bestämmelser för när bemanningsföretag fåranvändas. I en majoritet av OECD-länderna finns dock, i likhet med i Sverige, ingabegränsningar innebärande att vissa skäl måste föreligga för att bemanningsföretagskall få anlitas för att utföra visst uppdrag. Avseende EU-/EES-stater kan det förövrigt sättas i fråga om sådana begränsningar alls är tillåtna, mot bakgrund av dets.k. bemanningsdirektivet. Utöver tillåtna skäl för användning, finns ibland ävenandra typer av reglering av bemanningsbranschen, vilka vi inte beskriver närmarehär. Istället hänvisar vi till OECD:s sammanställningar för den som vill fördjupa siginom detta område.Kollektiva uppsägningar är relativt reglerade i Sverige p.g.a. varselreglernaKollektiva uppsägningar innebär att särskilda regler tillämpas när större grupper avanställda sägs upp samtidigt. Merparten av OECD-länderna, även inkluderat de anglosaxiskaländerna, har speciella regler för kollektiva uppsägningar. Ofta definierasgränsen för vad som utgör en kollektiv uppsägning av antalet anställda som berörs.I många länder finns bestämmelser om att en eller flera institutioner på arbetsmarknadenska underrättas om de planerade kollektiva uppsägningarna. Vanligt äratt offentlig arbetsförmedling ska underrättas, samt ibland också relevant fackligorganisation på lokal eller central nivå. Varseltider finns dessutom i nästan allaOECD-länder, dvs. tidsperioder från meddelande om att uppsägningar ska ske tillnär arbetstagarna som tidigast behöver lämna arbetsplatsen. I vissa länder finnsäven speciella lagkrav om ytterligare avgångsvederlag utöver vad som eventuelltregleras i samband med individuella uppsägningar. I Sverige finns inga lagkrav påspeciella avgångsvederlag i samband med kollektiva uppsägningar.17

More magazines by this user
Similar magazines