Anställningsskyddet internationellt - Teknikföretagen

teknikforetagen.se
  • No tags were found...

Anställningsskyddet internationellt - Teknikföretagen

Gränsen – uttryckt i antal personer – för vad som utgör en kollektiv uppsägningvarierar internationellt. I Sverige är gränsen relativt lågt satt jämfört med i andraOECD-länder. Om en uppsägning på grund av arbetsbrist omfattar fem eller flerpersoner är den svenska arbetsgivaren skyldig att varsla arbetsförmedlingen. Varseltideni Sverige är två månader när högst 25 arbetstagare omfattas, fyra månader när26–100 arbetstagare omfattas och sex månader om fler än 100 arbetstagare omfattas.Varseltiden räknas från och med varslet till den tidpunkt när anställningen upphörför någon av arbetstagarna som skall sägas upp (dvs. sista anställningsdag förden arbetstagare vars anställning först upphör). Därmed är de svenska varseltidernarelativt strikta i ett OECD-perspektiv.Vissa reformer av anställningsskydd har genomförts internationelltAnställningsskyddet har förblivit relativt oförändrat i de flesta länder under senaredecennier. De reformer som genomförts har främst varit av partiell karaktär ochinneburit att reglerna kring tidsbegränsade anställningar gjorts mindre reglerade.Vissa bredare reformer har dock genomförts, bland annat i Tyskland. De så kalladeHartz-reformerna som genomfördes i början av 2000-talet är de mest beskrivna ochomtalade tyska reformerna. Andra exempel på länder som delvis reformerat anställningsskyddetunder senare decennier är Australien, Italien, Nya Zeeland, Spanienoch Portugal.Reformer av arbetsrätten har nyligen även beslutats eller är på väg att genomföras iett antal länder. De kanske mest långtgående reformerna har skett i Spanien och Italien,två länder som haft en tämligen strikt arbetsrätt. Även om dessa reformer i sigär mycket intressanta faller de utanför detta arbetes ram, då det rör sig om pågåendereformer som delvis ännu inte trätt i kraft eller fått fullt genomslag och som därförännu inte hunnit bli föremål för studier med avseende på reformernas effekter. Detkan dock finnas anledning att återkomma till dessa reformer i kommande studieroch rapporter från Teknikföretagens sida.18

More magazines by this user
Similar magazines