Anställningsskyddet internationellt - Teknikföretagen

teknikforetagen.se
  • No tags were found...

Anställningsskyddet internationellt - Teknikföretagen

Anställningsskydd i Danmark,Storbritannien och TysklandInledning om fokusländernaFör att underlätta läsarens förståelse av den kommande framställningen rörandeOECD:s indikatorer tror vi att det är lämpligt att något mer utförligt än hittillsbeskriva nu aktuella regelsystem i ett mindre antal länder. Vi har bestämt oss för attbeskriva systemen i Danmark, Storbritannien och Tyskland i detta kapitel. 7 Danmarkär ett nordiskt grannland där anställningsskyddet är betydligt mer flexibelt äni Sverige. Den danska flexicurity-modellen har dessutom fått mycket uppmärksamhetinternationellt. Både Danmark och Tyskland har modeller som är relativt närliggandeden nuvarande svenska – om än med vissa tämligen omfattande avvikelser.Tyskland är även ett av våra viktigaste konkurrentländer, vilket bidragit till valet avdetta land. Storbritanniens modell avviker starkt från den svenska. Där är dessutomanställningsskyddet betydligt mindre restriktivt än i Sverige, varför det kan varaintressant att se hur ett sådant system kontrasterar mot vårt.Danmarks regler om anställningsskyddDen så kallade flexicurity-modellen i Danmark nämns ofta i samband med attlandets anställningsskydd diskuteras. Flexicurity innebär bland annat att det ärenkelt för arbetsgivaren att anställa och att säga upp sin personal. Ersättningarnai det danska arbetslöshetssystemet är förhållandevis höga, men förutsätter att denarbetssökande står till arbetsmarknadens förfogande. Ersättningen från den danskaa-kassan är högre än den svenska, 90 procent av låginkomsttagares lön i högst två år,det finns alltså ett tak för hur hög ersättningen kan vara. Efter två år faller dessutomprocentsatsen enligt en nyligen genomförd reform. En viktig komponent i det mankallar flexicurity, är just kombinationen av flexibilitet och trygghet (security). Denbakomliggande idén med den höga ersättningsnivån är att undvika en välfärdsförlustför de individer som drabbas av arbetslöshet.Tidsbegränsade anställningar och tillsvidareanställningar i lag och avtalRegleringen av anställningsskyddet för danska arbetstagare återfinns för tjänstemäni lag Funktionærloven och för arbetare i kollektivavtal. Till viss del kan denna regleringkompletteras av de enskilda anställningsavtalen, främst på tjänstemannasidan.Tillsvidareanställning är den vanligaste anställningsformen i Danmark.7) Beskrivningarna av anställningsskyddet i fokusländerna är framtagna i samarbete med Teknikföretagens motsvarigheteri respektive land, dvs. DI, EEF och Gesamtmetall. De bygger i allt väsentligt på lagar och kollektivavtalsom finns publikt tillgänglig. Genomgången följer inte helt strukturen från föregående kapitel – utan har iställetutformats för att bättre återspegla anställningsskyddet i respektive land.19

More magazines by this user
Similar magazines