Anställningsskyddet internationellt - Teknikföretagen

teknikforetagen.se
  • No tags were found...

Anställningsskyddet internationellt - Teknikföretagen

Lagen om kollektiva uppsägningar ska tillämpas förutsatt att antalet uppsagda inomen tidsperiod om 30 dagar överstiger en viss andel av de anställda vid företaget:• Minst 10 personer i företag med 20-100 anställda• Minst 10 procent av de anställda i företag med 100-300 anställda• Minst 30 personer i företag med minst 300 anställdaArbetsgivaren är då skyldig att påbörja förhandlingar med de anställda i ett så tidigtskede som möjligt. Syftet med förhandlingen är att söka minska antalet som skasägas upp och följderna av uppsägningarna. Det finns dock inget krav på att kommaöverens. Arbetsgivaren kan efter avslutade förhandlingar besluta i enlighet med sinuppfattning. Om arbetsgivaren försummar att förhandla med de anställda enligtovan, innehåller lagen en skadeståndsskyldighet. Arbetsgivaren kan också behövabetala böter. Många kollektivavtal innehåller dessutom reglering kring förfaringssätteti samband med kollektiva uppsägningar.UppsägningstiderFör tjänstemän varierar uppsägningstiden från en till sex månader beroende påanställningstiden. Uppsägningstiden är:• en månad för anställningstid upp till fem månader, därefter• tre månader för anställningstid upp till två år och nio månader, därefter• fyra månader för anställningstid upp till fem år och åtta månader, därefter• fem månader för anställningstid upp till åtta år och sju månader och därefter• sex månader för anställningstid längre än åtta år och sju månader.För arbetare som omfattas av Industriens Overenskomst är uppsägningstiden:• 14 dagar efter sex månaders anställning• 21 dagar efter nio månaders anställning• 28 dagar efter två års anställning• 56 dagar efter tre års anställning• 70 dagar efter sex års anställning• 90 dagar för den som fyllt 50 år och varit anställd i nio år eller längre• 120 dagar för den som fyllt 50 och varit anställd i tolv år eller längreAnställda som omfattas av kollektivavtal eller av Funktionaersloven har också rätttill avgångsvederlag vid uppsägningar som inte beror på personliga förhållanden.Tjänstemän har rätt till sådant avgångsvederlag om de varit anställda hos arbetsgivarenunder en lång sammanhängande period (12 års anställningstid ger 1 månadslöni avgångsvederlag, 15 års anställningstid ger två månadslöner i avgångsvederlagoch 18 års anställningstid ger tre månadslöner i avgångsvederlag).Arbetare som exempelvis omfattas av kollektivavtalet Industriens Overenskomst harrätt till en månadslön med 15 procents avdrag om de varit anställda i mer än tre år,två månadslöner med 15 procents avdrag om de varit anställda i mer än sex år ochtre månadslöner med 15 procents avdrag om de varit anställda i mer än åtta år.21

More magazines by this user
Similar magazines