Anställningsskyddet internationellt - Teknikföretagen

teknikforetagen.se
  • No tags were found...

Anställningsskyddet internationellt - Teknikföretagen

Arbetsgivaren kan häva anställningsförhållandet (avskeda den anställde utan attiaktta uppsägningstiderna) vid grova åsidosättanden av skyldigheterna i anställningen.Orsakerna till hävning kan vara illojalitet, konkurrerande verksamhet, stöld,våld på arbetsplatsen eller liknande.Tvist om uppsägningenOm en arbetare sagts upp av osakliga skäl är han eller hon berättigad till ersättningenligt kollektivavtal uppgående till som högst 52 veckors lön. Det gäller dock förstom arbetstagaren varit anställd i nio månader eller längre. Tjänstemän som varitanställda längre än ett år kan också vara berättigade till ersättning i samband medosakliga uppsägningar med som högst 6 månadslöner beräknat bl.a. med utgångspunktfrån anställningstiden enligt Funktionærloven.Som huvudregel blir en osaklig uppsägning inte ogiltig. Om arbetsgivaren kan visaatt verksamheten skulle ha tagit skada av att ha medarbetaren anställd så är sådanåteranställning inte möjlig. Rätten till ersättning är i realiteten den enda sanktionsmöjligheteni samband med osakliga uppsägningar. 8En arbetare som omfattas av kollektivavtal mellan Dansk Arbejdsgiverforening ochLO och som vill föra talan mot en osaklig uppsägning får göra det genom att vändasig till en specialdomstol utanför det allmänna domstolssystemet kallad Afskedigelsesnævnet.En sådan tvist kan inte prövas av allmän domstol. Denna nämnd ärslutlig instans för dessa tvister.En tjänsteman kan däremot välja att gå via allmän domstol eller via Afskedigelsesnævnet.Syftet med Afskedigelsesnævnet är att uppnå snabba och slutliga lösningar ikonflikter mellan arbetsgivare och arbetstagare. I detta system är tidsfristerna relativtkorta. En arbetstagare som hävdar att uppsägningen är osaklig måste ha avslutatlokal förhandling med arbetsgivaren inom 14 dagar från uppsägningen.Om parterna då inte kommer överens ska arbetstagaren enligt exempelvis IndustriensOverenskomst begära ett medlingsmöte inom 30 dagar och om parterna då inteenas går tvisten inom 10 dagar vidare till så kallade organisationsöverläggningaroch därefter inom sju dagar till Afskedigelsesnævnet. Handläggningen där är förhållandevissnabb – 100 dagar mellan ett förberedande möte och slutligt avgörande.Enda kravet för att väcka talan vid Afskedigelsesnævnet är en anställningstid omminst nio månader.I allmän domstol är handläggningstiderna betydligt längre, i vad som motsvararsvensk tingsrätt tar det ca ett år att få en tvist avgjord och med överklagande i minsten instans till tar det ytterligare något år.8) Regelverket som finns i Sverige angående rätten att kvarstå i anställningen fram till dess tvisten om anställningensgiltighet är löst, har alltså inte någon motsvarighet i Danmark.22

More magazines by this user
Similar magazines