Anställningsskyddet internationellt - Teknikföretagen

teknikforetagen.se
  • No tags were found...

Anställningsskyddet internationellt - Teknikföretagen

Storbritanniens regler om anställningsskyddDe viktigaste rättskällorna i brittisk arbetsrätt är lag och domstolspraxis. I lag återfinnsbland annat regler om minimilön. Utvecklingen avseende lagstiftningen hari mångt och mycket påverkats av Storbritanniens medlemskap i EU. En anmärkningsvärdskillnad mellan Sverige och Storbritannien är att organisationsgradenför arbetstagare i en facklig organisation är ca 30 procent medan den i Sverige ärca 70 procent.Anställningsskydd i lag och eller kollektivavtal/individavtalRegler om anställning och uppsägning återfinns i Employment Rights Act från 1996.I Storbritannien som i många andra länder har anställningsförhållandet ansetts haen speciell ställning i förhållande till andra kommersiella avtal.Regler om visstidsanställningVisstidsanställningar är tillåtna och finns dels i form av anställningar som löperunder en förutbestämd tidsperiod och dels i form anställningar som begränsas itid, t.ex. av löptiden för ett visst projekt eller av hur länge ett anslag för att bekostatjänsten räcker. Det är även möjligt att ha visstidsanställningar som är uppsägningsbarai förtid, dvs. innan avtalets löptid är till ända. För att detta ska vara möjligtkrävs dock att det anges i anställningsavtalet.Det finns även en regel om automatisk omvandling, innebärande att en visstidsanställningsom löpt längre än fyra år automatisk omvandlas till en tillsvidareanställning.Anställda i bemanningsföretag, lärlingar och anställda på statliga utbildningsprogramär undantagna från tillämpningsområdet för reglerna.Uppsägning från arbetsgivarens sidaDet finns ett antal godtagbara skäl för en arbetsgivare som vill säga upp en anställd.När en uppsägning sker utan att något av de godtagbara skälen föreligger är uppsägningenutan grund. Även vid angivande av något av skälen kan en uppsägning ansesvara gjord utan grund, t.ex. när arbetstagaren visar att orsaken till uppsägningen ärdiskriminering t.ex. ras, religion, funktionshinder eller ålder.Skäl för uppsägningSkälen som är godtagbara vid en uppsägning är bl.a.:• Arbetsbrist (arbetsgivaren måste ha en i förväg fastställd procedur vid uppsägningpå grund av arbetsbrist)• Pension• Uppträdande (t.ex. för sen ankomst, olovlig frånvaro, missbruk o.s.v.)• Prestation (t.ex. tillräckliga kvalifikationer, inkompetens, sjukdom)• Olaglighet (t.ex. en utländsk arbetstagare som inte längre har arbetstillstånd)• Annan väsentlig orsakDen sista punkten, annan väsentlig orsak, är en skrivning som innefattar ett antalorsaker som inte nämns i de föregående punkterna och som utvecklats i praxis.En uppsägning skall vanligen föregås av en underrättelse till den anställde för attanses vara gjord med grund. Underrättelsen kan ske t.ex. i form av ett samråd somföregår uppsägningar på grund av arbetsbrist, en varning om att ett uppträdande23

More magazines by this user
Similar magazines