Anställningsskyddet internationellt - Teknikföretagen

teknikforetagen.se
  • No tags were found...

Anställningsskyddet internationellt - Teknikföretagen

ses som oacceptabelt eller olagligt eller en plan för att en åstadkomma en förbättradprestation. Arbetsgivaren kan även utan föregående underrättelse avsluta en anställningomedelbart om arbetstagaren har gjort sig skyldig till grovt tjänstefel, vilketmotsvaras av ett avsked i Sverige.UppsägningstiderUppsägningstiden är lagreglerad men kan även anges i anställningsavtalet. Uppsägningstideni anställningsavtalet får dock inte vara kortare än den lagstadgade. Lagenanger att en arbetstagare måste ges en veckas uppsägningstid för varje anställningsår,detta upp till högst 12 veckor, dvs. efter minst 12 års kontinuerlig anställningstidhos en och samma arbetsgivare.Vid kollektiva uppsägningar, p.g.a. arbetsbrist, så ska ett skriftligt meddelandeskickas i förväg till Business Department och även föregås av ett samråd inomfastställda tidsperioder innan uppsägningarna kan verkställas. Samrådet måste skeåtminstone 30 dagar före uppsägningen om det berör över 20, och minst 45 dagarföre uppsägningarna om det berör 100 eller fler anställda.Tvist om uppsägningFör att en anställd ska kunna tvista om en uppsägning krävs att anställningenhar varat i minst två år. Anser den anställde, som varit anställd i mer än två år, attuppsägningen är gjord utan ett godtagbart skäl så ska en ansökan om detta skickastill en särskild nämnd, Employment Tribunal. Preskriptionstiden är 3 månader fråndagen för uppsägningen. Employment Tribunal gör en prövning av om uppsägningenhar skett på grund av godtagbara skäl. Om uppsägningen anses ha skett utangodtagbara skäl kan arbetstagaren få tillbaka sitt arbete eller ett likvärdigt arbete hosarbetsgivaren eller, vilket är vanligast, få en ekonomisk ersättning för uppsägningen.Vad gäller ersättning för inkomstförlust så har den anställde en skyldighet att begränsasin ekonomiska förlust genom att söka ny anställning. En anställd kan ocksåvända sig till allmän domstol för att få ersättning för en ogrundad uppsägning. Dåär preskriptionstiden sex år.AvgångsvederlagVid uppsägning på grund av arbetsbrist har en anställd med mer än två års oavbrutenanställningstid rätt till avgångsvederlag. Avgångsvederlaget beräknas på grundvalav en fast veckolön och multipliceras med antalet anställningsår. Både veckolönenoch antalet anställningsår har angivna maxvärden. T.ex. får den anställde intetillgodoräkna sig anställningstid utöver 20 år. Avgångsvederlaget betalas utöver denlön arbetstagaren uppbär under uppsägningstiden.24

More magazines by this user
Similar magazines