Anställningsskyddet internationellt - Teknikföretagen

teknikforetagen.se
  • No tags were found...

Anställningsskyddet internationellt - Teknikföretagen

Tysklands regler om anställningsskyddDe viktigaste tyska rättskällorna avseende arbetsrätt är federal lagstiftning (som intekonsolideras till en enda lag utan består av ett antal separata lager), kollektivavtal,avtal med företagsråd och individuella anställningsavtal. Många arbetsrättsligafrågor är också starkt påverkad av rättspraxis, vilket innebär att rättsliga prejudikatär en viktig del av den rättsliga ramen. Det följande är en översikt över den federalalagstiftningen om arbetsrätt på området.Tidsbegränsade anställningar eller tillsvidareanställningarHuvudregeln är att anställningsavtal ingås på obegränsad tid, dvs. tillsvidareanställning.En visstidsanställning är möjlig, men måste avtalas skriftligen innananställningen påbörjas. Ett tidsbegränsat anställningsavtal upphör automatiskt utanskriftligt meddelande när avtalet löper ut.Om tidsbegränsat avtal ingås för en kortare tid än två år (fyra år för nystartade företag),behöver någon anledning till visstidsanställningen inte anges. Ett sådant avtalfår förlängas upp till tre gånger under en tvåårsperiod, under förutsättning att densammanlagda tiden inte överstiger denna tvåårsperiod. För anställda som är över52 års ålder och har varit arbetslösa i mer än fyra månader omedelbart före ingåendetav anställningsavtalet, kan en visstidsanställning avtalas för upp till fem år.I de fall där visstidsanställning är avsedd att vara längre än två år samt i de fall därdet tidigare har funnits ett anställningsförhållande mellan arbetsgivaren och arbetstagaren,måste ett tidsbegränsat anställningsförhållande motiveras på objektivagrunder. Några exempel på vad som utgör objektiva skäl anges direkt i lagstiftningen.Dessa icke-uttömmande exempel omfattar följande:• Behovet av arbetskraft är bara tillfälligt• Syftet är att anställa en lärling eller en person med viss forskarutbildning• Den anställde är anställd för att ersätta en annan (frånvarande) anställd• Arbetets art motiverar tidsbegränsade anställningar• Anställningen tjänar syftet att pröva den anställde (provanställning)• Motiv som är relaterade till den anställdes person motiverar det• Den anställde får ersättning från budgetmedel som är öronmärkta för tidsbegränsadanställning• Visstidsanställningen beror på en förlikning inför domstolUppsägning av anställningsavtalAnställningsförhållandet kan avslutas genom överenskommelse, genom att etttidsbegränsat avtal löper ut eller genom uppsägning från endera parten. Om ettkollektivavtal är tillämpligt gäller de uppsägningstider som eventuellt följer av detta.Om inget kollektivavtal är tillämpligt gäller de uppsägningstider som följer av detenskilda anställningsavtalet eller tillämplig lag, där lagstadgade uppsägningstider ärförmånligare för arbetstagaren.25

More magazines by this user
Similar magazines