Anställningsskyddet internationellt - Teknikföretagen

teknikforetagen.se
  • No tags were found...

Anställningsskyddet internationellt - Teknikföretagen

Den grundläggande lagstadgade uppsägningstiden är fyra veckor från den 15 dageni en månad eller från slutet av en kalendermånad. För den som varit anställd hosen arbetsgivare i två års tid eller mer gäller dock följande uppsägningstider vid enuppsägning från arbetsgivarens sida:• Efter två års anställning: en månad till slutet av månaden• Efter fem års anställning: två månader till slutet av månaden• Efter åtta års anställning: tre månader till slutet av månaden• Efter 10 års anställning: fyra månader till slutet av månaden• Efter 12 års anställning: fem månader till slutet av månaden• Efter 15 års anställning: sex månader till slutet av månaden• Efter 20 års anställning: sju månader till slutet av månadenFör provanställning, som kan ingås för upp till sex månader, är den lagstadgadeuppsägningstiden två veckor.Medverkan av företagsrådOm ett företagsråd existerar, måste det ges möjlighet att lämna synpunkter på denplanerade uppsägningen av en anställd före det att uppsägningen sker. Därför måstearbetsgivaren informera företagsrådet. Arbetsgivaren ska också informera företagsrådetom anledningen till uppsägningen. Om uppsägningen grundas på tvingandeaffärsmässiga krav, måste arbetsgivaren dessutom ge sin syn på frågan om övertalighetoch informera om vissa s.k. relevanta sociala kriterier för den anställde (ålder,tjänsteår och antal anhöriga). En uppsägning utan sådan information är ogiltig.Detsamma gäller om företagsrådet informeras felaktigt. Däremot kan företagsrådetinte hindra att arbetsgivaren från att säga upp den anställde. Företagsrådet har upptill en vecka på sig för att ge sitt utlåtande i fall av uppsägningar med uppsägningstidoch upp till tre dagar i händelse av en uppsägning för orsak med omedelbarverkan (avsked).Uppsägningsskydd enligt lagstiftningMöjligheten för arbetsgivare att ensidigt säga upp anställda är reglerad i lag, den s.k.Kündigungsschutzgesetz. Denna lagstiftning omfattar alla verksamheter med mer än10 anställda. Dock omfattar reglerna om anställningsskydd endast anställda somvarit anställda i minst sex månader hos samma arbetsgivare.Om dessa förutsättningar är uppfyllda, kan en anställd sägas upp endast om uppsägningenär ”socialt motiverad”. Detta innebär att sysselsättningen kan sägas uppav skäl som grundar sig enbart på trängande ekonomiska behov, den anställdesagerande, eller den anställdes person.Trängande ekonomiska behovOm uppsägningen grundar sig på trängande ekonomiska behov, vilket motsvarardet svenska arbetsbristbegreppet, måste följande förutsättningar vara uppfyllda:• Den anställdes specifika arbetsuppgifter upphör;• Det finns ingen möjlighet att anställa arbetstagaren i annan jämförbar eller lämpligposition inom företaget, och• Det så kallade ”sociala urvalet” har genomförts korrekt.26

More magazines by this user
Similar magazines