Anställningsskyddet internationellt - Teknikföretagen

teknikforetagen.se
  • No tags were found...

Anställningsskyddet internationellt - Teknikföretagen

FörordSvenska teknikföretag verkar i hård global konkurrens. Företagen är beroende av attSverige kan erbjuda bästa möjliga näringslivsklimat. Då är det avgörande med enarbetsrätt som tillåter snabb anpassning till efterfrågeförändringar och möjliggör attföretagen kan behålla och utveckla rätt kompetens. Det svenska anställningsskyddetär dessvärre dåligt anpassat till dagens globaliserade verklighet. Detta är bakgrundentill att Teknikföretagen initierat ett arbete med att studera utformning ocheffekter av anställningsskydd i Sverige och internationellt. Denna rapport är andradelen i detta arbete. Under 2012 presenterades rapporten Konsekvenser av LAS – Enkartläggning av anställningsskyddets effekter i svenska teknikföretag.I denna rapport är anställningsskyddet internationellt i fokus. Anställningsskyddetsstyrka och utformning i olika länder beskrivs i rapporten. Här är slutsatsen att Sverigehar ett mycket strikt anställningsskydd kring tillsvidareanställningar, medan regelverketkring tidsbegränsade anställningar är mindre strikt jämfört med OECD-snittet.Rapporten innehåller även en genomgång av forskningsläget om anställningsskyddetseffekter. Resultaten från en stor mängd studier har sammanställts. En slutsats äratt anställningsskyddet har effekter inte minst på ungdomars möjlighet på arbetsmarknaden.Dessutom påverkas sannolikt produktivitetsutvecklingen av anställningsskyddet.Rapporten är framtagen av ekonomen Robert Tenselius tillsammans med juristernaHanna Alsén, Marcus Dahlsten och John Wahlstedt, alla inom Teknikföretagen.Stockholm i juli 2013Anders WeiheChefsjurist och förhandlingschef1

More magazines by this user
Similar magazines