Anställningsskyddet internationellt - Teknikföretagen

teknikforetagen.se
  • No tags were found...

Anställningsskyddet internationellt - Teknikföretagen

perioden till två månader). Om det finns ett företagsråd, måste det informerasåtminstone inom två veckor innan arbetsgivaren informerar den lokala arbetsförmedlingen.Om antingen företagsråd eller arbetsförmedlingen informeras felaktigt, löper arbetsgivarenrisken att uppsägningarna kan förklaras ogiltiga av arbetsdomstolen.Om uppsägningar kvalificerar sig som ”massuppsägningar” måste arbetsgivarendessutom samråda med företagsrådet i förväg och förhandla fram en så kallad”social plan” som föreskriver avgångsvederlag till de uppsagda. Detta gäller endastför företag med fler än 20 anställda. Det är i praktiken viktigt för arbetsgivare att genomföradessa samråd och förhandlingar med företagsrådet före att uppsägningarsker eftersom företagsrådet annars kan få ett tillfälligt föreläggande mot arbetsgivarenoch uppsägningarna måste skjutas upp.Uppsägning för orsak (avskedande)Vid ”uppsägning för orsak” finns ingen uppsägningstid och anställningen upphöromedelbart. Denna uppsägningsform motsvarar alltså vad som i Sverige utgöravsked. Den rättsliga grunden för ett sådant avslutande av anställningen är att detfinns omständigheter som innebär att arbetsgivaren inte rimligen kan förväntas tåla.Samtliga omständigheter i det enskilda fallet och av intresse för båda parter måstebeaktas. Det är, liksom i svensk rätt, inte helt lätt att fastställa när kravet för sådantavslutande är uppfyllt, men grunderna synes snarlika de som återfinns i svensk rätt.En uppsägning av orsak med omedelbar verkan kan endast grundas på omständighetersom arbetsgivaren har känt till i två veckor. I praktiken leder denna snävapreskriptionsregel ofta till svårigheter för arbetsgivarna.Rättslig prövning i samband med tvistOm arbetsgivaren kan styrka de ovan nämnda förutsättningarna för en uppsägningi en rättslig tvist vid arbetsdomstol, där arbetsgivaren alltså har den fulla bevisbördan,kommer uppsägningen anses vara giltig och inget avgångsvederlag kommer attbehöva betalas.Om däremot arbetsgivaren inte kan styrka dessa förhållanden kommer uppsägningenanses vara ogiltig. I detta fall fortsätter anställningen som om den inte hadeavslutats och den anställde kan begära både retroaktiv lön och återanställning.Uppsägningar utgör den vanligast förekommande typen av processer i tysk arbetsdomstol,ca 80 procent av arbetsrättsliga tvister.För att undvika det stora antalet processer rörande uppsägningar, gäller sedan den1 januari 2004 att arbetsgivaren vid uppsägning på grund av trängande ekonomiskabehov, får underrätta arbetstagaren och erbjuda ett avgångsvederlag på en halvmånadslön per tjänsteår under förutsättning att arbetstagaren inte för process omuppsägningen. Det finns dock ingen skyldighet att kombinera uppsägning mederbjudande om ett avgångsvederlag.28

More magazines by this user
Similar magazines