Anställningsskyddet internationellt - Teknikföretagen

teknikforetagen.se
  • No tags were found...

Anställningsskyddet internationellt - Teknikföretagen

Anställningsskyddets styrkainternationellt enligt OECDOECD:s indikatorer bör inte tolkas alltför kategorisktDe relativt stora skillnaderna i anställningsskyddets utformning i olika länderinnebär att det är svårt att jämföra styrkan internationellt. Vissa komponenter somuppsägningstider, varseltider och storlek på avgångsvederlag är kvantitativa till sinnatur. Effekterna av andra delar som procedurregler, bevisbörderegler och reglersom mer specifikt utgör sakliga skäl för uppsägning är betydligt svårare att kvantifiera.Inte minst eftersom tillämpningen av liknande regler kan skilja betydligtländerna emellan. OECD tillhandahåller de mest omfattande indikatorerna för attjämföra anställningsskyddets styrka. Materialet har dessutom haft stor betydelse förden empiriska forskningen om anställningsskyddets effekter. I detta kapitel beskrivervi indikatorerna och vad de visar. 9 Vi sammanfattar också den kritik som riktatsmot dem samt presenterar några alternativa källor.Beskrivning av OECD:s indikatorerOECD-indikatorerna är indelade i huvudområdena tillsvidareanställningar, tidsbegränsadeanställningar och kollektiva uppsägningar (vilka vi beskrivit i det tidigarekapitlet om anställningsskyddets utformning i olika länder). Huvudområdena är isin tur indelade i underkategorier. Den övergripande indikatorn sammanställs av21 delkomponenter som viktas samman. Viktningen ska enligt OECD återspeglade kostnader som anställningsskyddet innebär för arbetsgivarna. Både den sammanställdaindikatorn och underkategorierna kan anta värden mellan 0 och 6, därvärdet 6 representerar maximalt strikt anställningsskydd. Detaljerad informationom delkomponenterna, vikterna och indikatorns uppbyggnad presenteras i figurenpå nästa sida.Den senast tillgängliga uppdateringen gjordes 2009 och avser reglernas utformning2008. Den innefattar de 30 länder som var medlemmar i OECD under 2008.Dessutom ingår fem länder som vid tillfället för undersökningen hade ansökt ommedlemskap samt fem stora och växande ekonomier. 10 De uppgifterna som indikatorernabaseras på samlas främst in via enkäter till respektive lands regeringar.Indikatorerna finns i tre versioner eftersom de byggts ut under årens lopp (versiontre används för 2008).9) Kapitlet baseras i första hand på publikationen Venn (2009) som innehåller OECD:s senaste uppdatering avindikatorerna. Dvs. publikationen Legislation, collective bargaining and enforcement: Updating the OECD employmentprotection indicators. Indikatorerna samt det detaljerade råmaterialet finns även på: www.oecd.org/employment/protection.10) De länder som 2008 hade ansökt om medlemskap är Chile, Estland, Israel, Ryssland och Slovenien. Alla utomRyssland är nu OECD-medlemmar. De stora växande ekonomierna är Brasilien, Kina, Indien, Indonesien och Sydafrika.29

More magazines by this user
Similar magazines