Anställningsskyddet internationellt - Teknikföretagen

teknikforetagen.se
  • No tags were found...

Anställningsskyddet internationellt - Teknikföretagen

som Kanada, Storbritannien och USA är tillsvidareanställningar betydligt svagarereglerade än i Sverige. De är även märkbart svagare reglerade i de andra nordiskaländerna, enligt OECD-indikatorerna. Detta trots problematiken som innebär attturordningsreglerna och företrädesrätten inte beaktas på ett helt relevant sätt.Kollektiva uppsägningar är – i likhet med tillsvidareanställningar – hårt reglerade iSverige, enligt OECD-indikatorerna. Främsta orsakerna är varseltiderna och definitionenav vad som utgör ett varsel (räknat i antal personer). Detta har vi beskrivitnärmare i kapitlet om anställningsskyddets utformning i olika länder. De meststrikta regelverken kring kollektiva uppsägningar finns i Italien och Belgien. Inomområdet kollektiva uppsägningar tillhör inte de anglosaxiska länderna de minst reglerade.Australien, Kanada, Storbritannien och USA ligger istället på en medelnivåbland OECD-länderna.Tidsbegränsade anställningar kan användas relativt fritt i SverigeTidsbegränsade anställningar är relativt liberalt reglerade i Sverige enligt OECDindikatorerna,vilket också är orsaken till att Sverige hamnar strax under snittet i detsammanvägda indexet. Endast fem länder – däribland Kanada, Storbritannien ochUSA – har en lägre regleringsnivå för tidsbegränsade än Sverige. Det finns samtidigtfaktorer som gör att tidsbegränsade anställningar i praktiken inte kan användasriktigt så flexibelt i Sverige som OECD:s indikatorer ger sken av. Kollektivavtal innehålleribland mer strikta regleringar än lagen. Dessutom kan visstidsanställningarSKILlNADERNA I REGLERINGSNIVÅ I SVERIGE ÄR STORA ANSTÄLLNINGSFORMERNA EMELLANOECD-indikatorerna för Sverige (skala från 0 till 6 där högre värde innebär hårdare reglering)*6TillsvidareanställningarTidsbegränsade anställningar5432101986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008Källa: OECD* Version ett av indikatorn används i denna figur, eftersom enbart 2008 finns enligt versionen tre.34

More magazines by this user
Similar magazines