Anställningsskyddet internationellt - Teknikföretagen

teknikforetagen.se
  • No tags were found...

Anställningsskyddet internationellt - Teknikföretagen

automatiskt övergå i tillsvidareanställningar och under vissa förutsättningar även geföreträdesrätt i samband med anställning. I samband med rådgivning och tvistelösninghar vi noterat att personalchefer i betydande utsträckning upplever att dessafaktorer begränsar visstidsanställningarnas användbarhet.De förändringar som skett i Sverige de senaste decennierna har inneburit att detidsbegränsade anställningsformerna blivit mindre reglerade, enligt OECD-indikatorerna.Regleringsnivån för tillsvidareanställningar har samtidigt förblivit i det närmasteoförändrad. Även internationellt har regelverket i större utsträckning gjortsmindre reglerat för tidsbegränsade anställningar än för tillsvidareanställningar.Några enskilda reformer förklarar utvecklingen för Sverige enligt OECD-indikatornför tidsbegränsade anställningar. Fram till tidigt 90-tal var bemanningsföretag otilllåtnai Sverige. Att bemanningsföretag sedan tilläts 1992 syns tydligt i indikatornutveckling. Förändringen 2007 förklaras av att möjligheten till 24 månaders frivisstidsanställning infördes i lagen om anställningsskydd detta år.Strikt svenskt anställningsskydd även enligt andra indikatorerÄven om OECD-indikatorerna är de mest använda, innehåller ett flertal andrakällor också information som kan användas för att jämföra anställningsskyddetsstyrka. Världsbanken sammanställer regelbundet diverse data som en del i arbetetmed sitt så kallade ”Doing Business”-index. Kategorin ”Employing workers” innehålleruppdaterade uppgifter om diverse regler på arbetsmarknaden för 185 länder.Inget sammanvägt index för 2013 i kategorin ”Employing workers” finns däremotför respektive land. 12 Uppgifterna baseras på lagarnas utformning i de olika länderna.Alltifrån uppsägningstider och avgångsvederlag till nivåer på minimilöner sammanställs.I föregående kapitel om anställningsskyddets utformning i olika länderanvänds bl.a. denna källa.Arbetsmarknadsrelaterade uppgifter finns även i olika rankningar av konkurrensförutsättningari olika länder. Den kanske mest kända är The Global CompetitivenessReport från World Economic Forum. 13 Sammantaget rankas Sveriges konkurrensförutsättningarsom bland de bästa i världen. På arbetsmarknadsområdet förhållerdet sig däremot annorlunda. The Global Competitiveness Report bygger på data somsammanställs via enkäter till företag. Flera arbetsmarknadsrelaterade frågor ingår iundersökningen. Frågan som närmast kan relateras till anställningsskyddets styrkabenämns ”Hiring and firing practices”. Företagen anger i vilken utsträckning regelverketi respektive land utgör ett hinder i samband med att anställningar inleds ochavslutas. Sveriges placering är nummer 133 bland 144 ingående länder. Det innebäratt företagen anser att de svenska reglerna i mycket stor utsträckning begränsarmöjligheten att inleda och avsluta anställningar.Det finns även ett flertal andra indikatorer, utöver OECD:s, som används förempirisk forskning. Forskarna har i vissa fall kompletterat eller viktat om OECD:sindikatorer, medan de i andra fall skapat egna index. Se Venn (2009) för mer informationom alternativa indikatorer för att mäta anställningsskyddets styrka.12) I kalkylen av 2013 års version av “Doing Business”-indexet ingår inte kategorin ”Employing workers”. Dettaeftersom en extern konsultgrupp för tillfället arbetar med en översyn av metod m.m. Information om diverse reglersutformning finns dock trots ovanstående. Uppgifterna finns tillgängligt på: www.doingbusiness.org.13) Se World Economic Forum (2012) för den senaste utgåvan av rapporten.35

More magazines by this user
Similar magazines