Anställningsskyddet internationellt - Teknikföretagen

teknikforetagen.se
  • No tags were found...

Anställningsskyddet internationellt - Teknikföretagen

Effekter på sysselsättningoch arbetslöshetMinskad rörlighet – men effekter på arbetslösheten är svåra att beläggaEmpiriska forskningsresultat om anställningsskyddets effekter på arbetslöshet, sysselsättningoch val av anställningsformer presenteras i detta kapitel. 14 Teoretiskt minskaruppsägningarna med ett mer strikt anställningsskydd eftersom det blir svårare ochdyrare för arbetsgivare att avsluta anställningar. 15 Samtidigt minskar också nyanställningarnaeftersom företagen (i samband med nyanställningar) beaktar den eventuellakostnad och risk i samband med avslutande av anställningar som anställningsskyddetleder till. Dessa båda effekter sammantaget gör det svårt att teoretiskt avgöra effekternapå arbetslöshetens och sysselsättningens nivå. Istället behövs empirisk forskningför att avgöra detta. Minskad rörlighet på arbetsmarknaden och ökad långtidsarbetslöshetär däremot mer tydliga teoretiska effekter av anställningsskyddet.I första delen av detta kapitel fokuserar vi på empiriska resultat för alla arbetstagare.Slutsatserna är att det är svårt även empiriskt att entydigt belägga att anställningsskyddetleder till ökad arbetslöshet och minskad sysselsättning, även om många studierindikerar att så skulle vara fallet. Det är däremot tydligt att jobbomsättningeni form av in- och utflödet till arbetslöshet minkar med ett mer strikt anställningsskydd.Dessutom tenderar långtidsarbetslösheten att öka. Tydliga effekter finns ävenpå andelen tidsbegränsade anställningar och på ungdomsarbetslösheten, vilket viåterkommer till.OECD-studier om effekter på arbetslöshet och sysselsättningOECD har genom åren gjort ett antal empiriska studier av anställningsskyddets effekter.Resultaten redovisas både i olika årgångar av OECD Employment Outlook ochi separata studier. OECD:s slutsatser om anställningsskyddets effekter på arbetslöshetoch sysselsättning har förändrats över tid. I tidiga studier konstaterades att ettmer strikta anställningsskydd bidrar till ökad arbetslöshet. Så är fallet i Scarpetta(1996) och Elmeskov et al. (1998). I de senare studierna OECD (1999) och Bassaninioch Duval (2006) konstateras däremot inget samband mellan arbetslöshetensnivå och anställningsskyddets styrka. Att striktare anställningsskydd innebärminskat in- och utflödet i arbetslöshet konstateras dock i två årgångar av OECDEmployment Outlook där effekter på arbetslöshet studeras empiriskt, dvs. OECD(1999 och 2004). Minskad rörlighet på arbetsmarknaden, till följd av ett mer striktanställningsskydd, betraktas i dagsläget närmast som ett faktum. De sistnämnda14) Sammanställningen bygger till stor del på Skedingers publikationer om anställningsskyddets effekter, vilka vi ocksårekommenderar till dem som vill fördjupa sig inom ämnet. Se Skedinger (2010 och 2011) i referenslistan. Vi haräven inspirerats av sammanställningar om anställningsskyddets effekter i olika årgångar av OECD EmploymentOutlook och då främst i OECD (2004, 2006 och 2010). Vi kan även rekommendera bilagan om anställningsskydd iLångtidsutredningen 2011. Se Cahuc (2011) för den sistnämnda publikationen.15) En bra genomgång av teoretiska effekter av anställningsskyddet finns i Boeri och van Ours (2008).37

More magazines by this user
Similar magazines