Anställningsskyddet internationellt - Teknikföretagen

teknikforetagen.se
  • No tags were found...

Anställningsskyddet internationellt - Teknikföretagen

studierna, dvs. OECD (1999 och 2004), visar även att ett striktare anställningsskyddinnebär att arbetslöshetens längd ökar, vilket också konstateras i Scarpetta (1996).OECD:s olika studier av anställningsskyddets effekter baseras främst aggregeraddata för flera länder. Det innebär att informationen inte är uppdelad på individ-,sektor-, eller företagsnivå.Andra undersökningar utifrån aggregerad dataAnalys av anställningsskyddets effekt på arbetslöshet och sysselsättning utifrånaggregerad data görs även i relativt många andra empiriska studier. I exempelvisAddison och Teixeira (2005), Botero et al. (2004) och Di Tella och McCulloch(2005) konstateras att arbetslösheten ökar till följd av ett mer strikt anställningsskydd.16 Motsatsen – dvs. minskad arbetslösheten konstateras samtidigt i Belot ochvan Ours (2004) samt i Garibaldi och Violante (2005). Enligt dessa studier och iAmable et al. (2007) och Rovelli och Bruno (2008) finns även en positiv sysselsättningseffektav ett mer strikt anställningsskydd. Ingen effekt alls på arbetslöshet och/eller sysselsättning, eller att resultaten inte bedöms vara robusta är slutsatser i andrastudier. 17 Sammantaget indikerar en relativt stor andel av studierna att ett mer striktanställningsskydd leder till ökad arbetslöshet. Dock måste resultat från empiriskastudier baserade på aggregerad data tolkas med försiktighet. Detta då det är svårt attutesluta att förändringar i anställningsskydd och arbetslöshetsnivå inte samvarierarmed andra faktorer.Hur tiden i arbetslöshet påverkas av anställningsskyddet studeras i bl.a. Nickelloch Layard (1999), Addison och Teixeira (2005) och Cazes och Nesporova (2007).I den första av dem konstateras att korttidsarbetslösheten minskar med ett merstrikt anställningsskydd, vilket sannolikt är en konsekvens av att flödena in och ut iarbetslöshet (och därmed jobbomsättningen) minskar. Effekten blir därmed ökadandel i långtidsarbetslöshet. I Addison och Teixeira (2005) och Cazes och Nesporova(2007) kan samtidigt inga samband fastställas mellan långtidsarbetslöshet ochanställningsskyddets styrka.Studier utifrån disaggregerad data för flera länderAnvändning av disaggregerad data möjliggör bättre kontroll av resultaten än aggregeraddata. Det är samtidigt inte helt lätt att generalisera sambanden till mer aggregeradnivå utifrån data på individ-, sektor-, eller företagsnivå. I studier baseradepå disaggregerad data analyseras istället ofta effekter på dynamik och produktivitet,vilket vi återkommer till. Resultat i Micco och Pagés (2006) berör dock effekter påsysselsättningen. I studien utvecklades den så kallade ”difference-in-differences”-metoden, där man utgår ifrån antagandet att effekterna av anställningsskyddet ärstarkare i sektorer med större uppsägningsbenägenhet. Författarna finner att striktareanställningsskydd leder till minskad sysselsättning eftersom inflödet av företag inäringslivet minskar.16) Studier i vår genomgång (utöver de som nämnts i brödtexten) som indikerar ett samband mellan striktare anställningsskyddoch ökad arbetslöshet och/eller minskad sysselsättning är Blanchard och Wolfers (2000), HechmanPagés-Serra (2000), Nickell och Layard (1999), Nickell (1997) och Lazear (1990).17) Allard och Lindert (2007) påvisar ingen effekt på sysselsättning, men författarna konstaterar ökad arbetslöshetför vissa grupper, vilket vi återkommer till. I Baccaro och Rei (2007) och Nikell et al. (2005) kan inget generelltsamband mellan anställningsskydd och arbetslöshet fastställas (samband hittas dock under vissa förutsättningar,vilket vi inte kommenterar närmare här).38

More magazines by this user
Similar magazines