Anställningsskyddet internationellt - Teknikföretagen

teknikforetagen.se
  • No tags were found...

Anställningsskyddet internationellt - Teknikföretagen

Rörlighet på arbetsmarknaden – i form flöde både in i och ut ur arbetslöshet –studeras ofta utifrån disaggregerad data. Gómez-Salvador et al. (2004) är en studiesom gjorts av Europeiska Centralbanken. Utifrån jämförbar data om jobbskapandeoch jobbförstörelse för EU-länderna visas att jobbomsättningen påverkas negativtav anställningsskyddet. Författarna konstaterar att striktare anställningsskyddavsevärt reducerar skapandet av arbetstillfällen medan inverkan på jobbförstörelseninte bedöms vara statistiskt säkerställd. Även Micco och Pagés (2006) indikerar attjobbomsättningen minskar. Detta i likhet med Caballero et al. (2004), Haltiwangeret al. (2006) och Messina och Vallanti (2007). I den sistnämnda studien konstaterasäven att strikt anställningsskydd innebär att jobbomsättningen blir mer procykliskunder konjunkturcykeln. Sammantaget visar nästan alla studier av jobbomsättning,baserade på disaggregerad data, negativ effekt av ett mer strikt anställningsskydd.Ett undantag är Bertola och Rogerson (1997) där ingen märkbar skillnad i jobbskapandeoch jobbförstörelse konstateras mellan ett antal nordamerikanska ochnordeuropeiska länder.Studier av enskilda länderStudier av enskilda länder är en annan typ av undersökningar. Dessa baseras ofta påså kallade naturliga experiment. Ändringar av anställningsskyddet som gjorts selektivtenbart för vissa grupper av företag eller individer utnyttjas ofta i dessa studier.Den svenska reformen 2001 där små företag med maximalt 10 anställda fick möjlighetatt undanta två personer från turordningsreglerna är ett exempel från vårt egetland. Småföretag har även särbehandlats i ett antal andra länder – t.ex. i Portugal1989, Italien 1990 och i Tyskland 1996 och 1999. Arbetsmarknadsreformen i Spanien1997 innebar samtidigt att vissa demografiska grupper av tillsvidareanställdasärbehandlades. Vanligt är även att länderstudierna använder regionala variationeri USA och Kanada. Dessa typer av variationer mellan grupper av företag, individereller regioner innebär att grupper som varit föremål för förändringar kan jämförasmed kontrollgrupper. Effekter av anställningsskydd kan därmed analyseras på ettsätt som innebär att risken begränsas för samvariation med faktorer som annarsinte går att kontrolleras för.Effekter på arbetslöshet och sysselsättningEtt antal studier analyserar effekten på sysselsättning utifrån från regionala variationeri USA. Resultaten skiljer sig åt även bland dessa studier som ofta utgår ifrån attvisar att stater har mer strikta undantag från den amerikanska principen ”employmentat will” än andra stater. Principen innebär att arbetsgivaren relativt fritt kaninleda och avsluta anställningar. I Autor et al. (2004) konstateras att sysselsättningenminskar med striktare anställningsskydd, medan motsatsen konstateras i Autor etal. (2007). 18Reformen som genomfördes i Spanien 1997 lämpar sig utmärkt för empiriskforsning. Reformen innebar att en ny typ av tillsvidareanställning med lägre uppsägningskostnaderför bl.a. ungdomar och äldre personer infördes. I Kugler et al.(2002) och Sá (2008) analyseras denna reform. Båda studierna visar på en ökadsysselsättning jämfört med i kontrollgrupperna (där ingen liberalisering skett). Slut-18) I andra studier av USA konstateras tvetydiga resultat eller inga samband alls. I både Miles (2000) och Bird ochKnopf (2009) kan inget samband fastställas mellan anställningsskydd och sysselsättning. Enligt MacLeod ochNakavachara (2007) är resultaten tvetydiga (sysselsättningen ökar för högutbildade och minskar för lågutbildade).39

More magazines by this user
Similar magazines