Anställningsskyddet internationellt - Teknikföretagen

teknikforetagen.se
  • No tags were found...

Anställningsskyddet internationellt - Teknikföretagen

Ett mer strikt anställningsskydd innebär ökad kostnad för anpassning av personalstyrkansstorlek och sammansättning. Därmed försöker företagen begränsa dennakostnad genom att välja anställningsformer som är mindre reglerade.Studier av flera länderI OECD (2004) konstateras empiriskt, utifrån aggregerad data, att andelen anställdamed tidsbegränsade anställningar påverkas av anställningsskyddets styrka. Enligtstudien är det skillnaden i regleringsnivå mellan tillsvidareanställningar och tidsbegränsadeanställningarsom påverkar andelen visstidsanställda. Det flesta studiersom analyserar effekten på andelen visstidsanställningar använder annars disaggregeraddata för flera länder. I Kahn (2007) visas att tidsbegränsade anställningarbland lågkvalificerade, ungdomar och kvinnor ökar med ett mer strikt anställningsskydd.23 Samma författare konstaterar senare i studien Kahn (2010) att reformersom gör det lättare att anställa på tidsbegränsade kontrakt leder till ökad andeltidsbegränsade anställningar (speciellt i tider av hög arbetslöshet). Även resultat iPierre och Scarpetta (2004) indikerar att tidsbegränsade anställningar ökar med ettmer strikt anställningsskydd. I Causa och Jean (2007) konstateras att större relativskillnad i regleringsnivå mellan tillsvidare- och tidsbegränsade anställningar ökarsysselsättningen och minskar lönerna bland invandrare. Dessutom ökar andelentillfälligt anställda invandrare (inom gruppen anställda invandrarna) när skillnadernamellan anställningsformerna ökar.ANDELEN VISSTIDSANSTÄLLDA ÖKAR NÄR ANSTÄLLNINGSSKYDDET ÄR MER STRIKT REGLERATSamband mellan anställningsskyddets styrka för tillsvidareanställningar (skydd för individuella uppsägningar)och andelen visstidsanställda i OECD-länder 2008*30Andel visstidsanställda252015105Anställningsskyddets styrka00 1 2 3 4Källa: OECD* De länder som ingår i figuren är de som ingick som OECD-länder i sammanställningen av 2008 års OECD-indikatorerav anställningsskyddets styrka (exklusive Nya Zeeland på grund av att inga uppgifter för andel visstidsanställda i landetfinns i OECD:s databas).23) Effekten är starkare i länder med hög centraliseringsnivå på avtalsförhandlingarna, enligt studien.42

More magazines by this user
Similar magazines