Anställningsskyddet internationellt - Teknikföretagen

teknikforetagen.se
  • No tags were found...

Anställningsskyddet internationellt - Teknikföretagen

Effekter på dynamik,produktivitet och sjukfrånvaroMinskad förmåga till anpassning och långsammare strukturomvandlingI detta kapitel inleder vi med att redogöra för effekter på dynamik, strukturomvandling,flöde av utländska direktinvesteringar m.m. 24 Den empiriska forskningenom anställningsskyddets effekter visar tydligt att dynamiken i näringslivet minskarmed ett mer strikt anställningsskydd. Dessutom försämras företagens möjlighet attsnabbt anpassa sig till efterfrågeförändringar. Dessa empiriska resultat stämmer välöverens med teoretiska effekter av anställningsskydd.In- och utflödet av företag minskarStrukturomvandling är en viktig faktor för ökad ekonomisk tillväxt. En dimensionav detta är rörligheten på arbetsmarknaden, vilken beskrivits i förra kapitlet. Enannan dimension av denna strukturomvandling är dynamiken i näringslivet, i formav att nya företag tillkommer medan andra försvinner. Sammantaget kan vi utifrånden empiriska forskningen konstatera att dynamiken i näringslivet påverkas negativtav ett mer strikt anställningsskydd.Hur anställningsskyddet påverkar in- och utträdet av företag studeras i Miccooch Pagés (2006) och i OECD-studien Scarpetta et al. (2002). I båda dessa studierkonstateras att striktare anställningsskydd påverkar inträdet av nya företag negativt.I den förstnämnda studien används den så kallade ”difference-in-differences”-metoden. 25 I Kugler och Pica (2008) utgår författarna från den italienska reformen1990 som innebar starkare anställningsskydd i små företag. 26 De konstaterar bl.a. attinträdet av nya företag minskade medan utträdet inte påverkades. Bird och Knopf(2009) är en annan studie av ett enskilt land, i detta fall av delstatsvariation i USA.Författarna kan inte fastställa något samband mellan anställningsskyddets styrkaoch in- och utträde av företag, enligt studien. I Autor et al. (2007) konstateras åandra sidan att inflödet av nya företag är lägre i delstater som infört mer striktaundantag från principen ”employment at will” än i andra stater.Anpassning till förändrad efterfrågan går långsammareDet finns inte så många empiriska studier som analyserar sambandet mellan anställningsskyddoch företagens anpassning av produktion och sysselsättning utifrånefterfrågeförändringar – måhända eftersom sambandet är tämligen uppenbart. IBurgess et al. (2000) studeras dock detta. I studien används paneldata för en tjugo-24) Sammanställningen bygger delvis på andra kapitlet i OECD Employment Outlook 2007. Se OECD (2007). Dessutombaseras den till stor del på Skedinger (2010) och på material i bilagan om anställningsskydd i Långtidsutredningen2011. Se Cahuc (2011) för den sistnämnda publikationen.25) Förfarandet (som beskrivits i föregående kapitel) innebär att man utgår ifrån antagandet att effekterna av anställningsskyddetär starkare i sektorer med större uppsägningsbenägenhet.26) Reformen innebar att små företag med mindre än 15 anställda fick betala högre avgångsvederlag än tidigare.Förvisso fortfarande på en lägre nivå än de stora företagen.45

More magazines by this user
Similar magazines