Anställningsskyddet internationellt - Teknikföretagen

teknikforetagen.se
  • No tags were found...

Anställningsskyddet internationellt - Teknikföretagen

Att det finns skillnader i hur anpassningen till lägre efterfrågan sker i olika länderframgår tydligt av diagrammet på föregående sida där utvecklingen i olika länder isamband med finanskrisen 2009 illustreras. I Storbritannien och USA, där anställningsskyddetär relativt svagt, minskade både antal anställda och arbetade timmarmer i förhållande till produktionsminskningen än i länder med ett striktare anställningsskydd.Därmed försämrades inte produktiviteten inom industrin alls i sammautsträckning i Storbritannien och USA som i exempelvis Sverige. Tyskland sticker utmed en liten personalminskning, medan arbetade timmar minskade desto mer. Denomfattande användningen av kurzarbeit, dvs. korttidsarbete, i landet är en viktigförklaring till detta.Effekt på investeringar och införande av ny teknikDet finns även ett antal empiriska studier som analyserar hur alltifrån mottaglighetför tekniska förändringar till flöde av direktinvesteringar påverkas. Nedan beskrivsnågra studier som ingår i vår forskningsgenomgång. Den övergripande slutsatsenär att det med stor sannolikhet finns negativa effekter av ett strikt anställningsskyddpå faktorer som införande av ny teknik och utländska direktinvesteringar.Eventuellt påverkas innovationsbenägen positivt, men det finns också forskningsresultatsom indikerar att innovativa företag påverkas mer negativt än andra av striktanställningsskydd. Sammantaget är det svårt att göra några generaliseringar utifrånenskilda studier.I Samaniego (2006) konstateras att kostnader i samband med uppsägning i synnerhetinverkar negativt på vinsterna i företag där den tekniska förändringshastighetenär hög. Studien visar alltså att striktare anställningsskydd inverkar negativt på införandetav informationsteknik. Pierre och Scarpetta (2005) visar dessutom empirisktatt innovativa företag påverkas mer negativt än andra av strikt anställningsskydd. Åandra sidan visar Acharya et al. (2009) att ett mer strikt anställningsskydd för tillsvidareanställdagör att innovationsbenägenheten i företagen (uttryckt i form av antalpatent m.m.) ökar. Inga samband konstateras däremot mellan anställningsskyddetsstyrka för tidsbegränsade anställningar och innovation.Bartelsman et al. (2011) visar empiriskt att det man kallar innovativa högrisksektorerär relativt sett mindre i länder med ett strikt anställningsskydd. Strikt anställningsskyddinnebär, enligt studien, att företagen avstår från att välja osäker menframväxande teknik. Detta eftersom det med ett strikt anställningsskydd är merkostsamt att avyttra arbetskraft om den nya tekniken inte får ett positivt mottagandeav kunderna. I Cingano et al. (2010) konstateras att anställningsskydd minskarförädlingsvärde per anställd i sektorer med hög omvandlingstakt relativt i sektorermed låg omvandlingstakt. Även kapital och investeringar per anställd påverkas påmotsvarande sätt.I Javorcik och Spatareanu (2005) undersöks hur flexibilitet på arbetsmarknadenpåverkar flödet av utländska direktinvesteringar mellan 19 väst- och östeuropeiskaländer. Resultatet är att större grad av flexibilitet på mottagarlandets arbetsmarknad(i absoluta termer eller relativt till avsändarlandet) innebär ett större inflöde avutländska direktinvesteringar. Effekten är starkare i tjänstesektorn än i den varuproducerandesektorn. Även i Olney (2012) finner författaren att mindre regleratanställningsskydd leder till ett ökat inflöde av utländska direktinvesteringar. Dess-47

More magazines by this user
Similar magazines