Anställningsskyddet internationellt - Teknikföretagen

teknikforetagen.se
  • No tags were found...

Anställningsskyddet internationellt - Teknikföretagen

utom menar författaren att en kapplöpning mot botten pågår när länder succesivtavreglerar sina arbetsmarknader. I Norbäck et al. (2012) studeras svenska storföretagsagerande globalt. En slutsats är att mer strikt anställningsskydd leder till färreinvesteringar i det aktuella landet.Produktivitetsutvecklingen påverkas negativtAnställningsskyddets inverkan på produktivitetsutvecklingen analyseras i ett flertalempiriska studier. Merparten av dem finner ett negativt samband mellan striktareanställningsskydd och produktivitet. Vissa av dem analyserar både produktivitetensnivå och tillväxttakt medan andra fokuserar på antingen det ena eller det andra.Dessutom används olika produktivitetsmått i olika studier.Enligt teoretiska sammanställningar har anställningsskydd tvetydiga effekter påproduktiviteten. Företagens försämrade förmåga att snabbt reagera på förändringari efterfrågan eller på tekniska förändringar, bidrar till försämrad produktivitetsutvecklingi företagen. En teoretisk effekt sägs samtidigt vara att anställningsskyddetinnebär att mer investeringar i kompetensutveckling sker på arbetsplatsen, vilketskulle kunna inverka positivt på produktivitetstillväxten. De empiriska studiernaverkar dock bekräfta att de faktorer som bidrar till minskad produktivitetsutvecklingtill följd av anställningsskyddet dominerar. Även om effekterna på produktivitetsutvecklingenär små, är de betydelsefulla för utvecklingen på lång sikt eftersomäven små skillnader blir stora när de ackumuleras över tid.Studier baserade på data för flera länderEn genomgång av anställningsskyddets effekter på produktivitetsutvecklingen finnsi OECD Employment Outlook 2007. 28 Motsvarande presenteras också mer utförligt iOECD-studien Bassanini och Venn (2007). Precis som i de flesta studier av anställningsskyddetseffekter på produktivitetsutvecklingen används disaggregerad data.Det så kallade ”difference-in-differences”-förfarandet (som vi beskrivit tidigare)används i den empiriska analysen. En slutsats är att ett mer strikt anställningsskyddi samband med tillsvidareanställningar har en negativ effekt på produktivitetstillväxten.Effekten är förvisso liten, men den är statistiskt säkerställd.Samtidigt konstateras inget samband mellan produktivitetsutveckling och anställningsskyddetsstyrka för tidsbegränsade anställningar. Ett antal tänkbara förklaringartill detta presenteras. Å ena sidan innebär tidsbegränsade anställningar ökadflexibilitet för företagen och till att de snabbare kan anpassa sig till ändrad efterfrågan,ta till sig ny teknik och flytta produktionsresurser till mer produktiv verksamhet.Eventuellt anstränger sig också tillfälligt anställda mer på arbetsplatsen eftersomde kan uppfatta att det kan leda till förnyat tidsbegränsat anställningsavtal ellertill en fast anställning. 29 Å andra sidan kan tillfälligt anställda vara mindre benägnaatt delta i arbetsplatsutbildning. 30 Eftersom rörligheten bland de visstidsanställdavanligtvis är högre än bland tillsvidareanställda, hinner de dessutom sannolikt intefå samma erfarenhet på arbetsplanen som de tillsvidareanställda. Nyttan av att en-28) Se OECD (2007) i referenslistan.29) Här hänvisar OECD till Engellandt och Riphahan (2004).30) Angående arbetsplatsutbildning hänvisar OECD till Albert et al. (2005), Bassanini et al. (2007), Draca och Green(2004) och OECD (2002).48

More magazines by this user
Similar magazines