Anställningsskyddet internationellt - Teknikföretagen

teknikforetagen.se
  • No tags were found...

Anställningsskyddet internationellt - Teknikföretagen

art göra tidsbegränsade anställningar mindre reglerade tycks alltså vara begränsad– åtminstone i produktivitetshänseende. I Damiani et al. (2011) påvisas till och medatt förändringar som innebär att reglerna kring av tidsbegränsade anställningar blirmindre reglerade, inverkar negativt på tillväxten av total faktorproduktivitet (TFP) ieuropeiska ekonomier.ANSTÄLLNINGSSKYDDET HAR EN NEGATIV INVERKAN PÅ PRODUKTIVITETSTILLVÄXTENEffekt i procentenheter på tillväxt av arbetsproduktivitet och multifaktorproduktivitet av en procent ökningav anställningsskyddets styrka för tillsvidareanställningar (förändring av OECD:s indikator)*Arbetsproduktivitet (tillväxt)Multifaktorproduktivitet (tillväxt)0-0,01-0,02-0,03-0,04-0,05Källa: OECD (2007)* Se OECD (2007) för beskrivning av metod, signifikansnivå m.m.Även i Bassanini et al. (2009) används ”difference-in-differences”-metoden föratt studera effekter av anställningsskydd på produktivitetsutvecklingen. I studien,som är en vidareutveckling av arbetet vi nyss redogjort för, konstateras att obligatorisklagreglering i samband med uppsägningar påverkar produktivitetstillväxtennegativt. Inte heller i denna studie bedöms reglernas strikthet för tidsbegränsadeanställningar ha någon effekt. OECD-studien Scarpetta et al. (2002), som vi beskrevi avsnittet om in- och utflöde av företag, innefattar även analyser av effekterna påproduktivitetsutvecklingen. Studien visar att produktiviteten påverkas negativt avhögre kostnader för att inleda och avsluta anställningar. Detta gäller i synnerhet närdessa kostnader inte kompenseras av lägre löner eller mer intern utbildning. Sambandetmellan anställningsskydd och produktivitet är starkast i länder där löneförhandlingarnasker på en intermediär centraliseringsnivå, enligt studien. I Micco ochPagés (2006) kan däremot inget statistiskt säkerställt samband mellan anställningsskyddoch produktivitet fastställas.49

More magazines by this user
Similar magazines