Anställningsskyddet internationellt - Teknikföretagen

teknikforetagen.se
  • No tags were found...

Anställningsskyddet internationellt - Teknikföretagen

Det finns även en del studier av effekter på produktivitet gjorda utifrån aggregeraddata. 31 Här kan vi nämna De Freitas och Marshall (1998) som konstaterar ennegativ effekt på produktivitetstillväxten till följd av ett striktare anställningsskydd.I Allard och Lindert (2007) konstateras att anställningsskyddets styrka samvarierarnegativt med BNP-tillväxten. De konstaterar samtidigt att detta gäller i ländermed koordinerad lönebildning, medan de inte ser sambandet i länder där löneförhandlingarnainte sker koordinerat. I Belot et al. (2007) analyseras effekter på bl.a.ekonomisk tillväxt utifrån data för 17 OECD-länder. Sambandet mellan anställningsskyddetsstyrka och ekonomisk tillväxt har, enligt studien, formen av ett uppoch nervänt U. När anställningsskyddets styrka är på en låg nivå innebär striktarereglering att effekten på den ekonomiska tillväxten är positiv. Om anställningsskyddetär strikt reglerat redan från början innebär samtidigt ännu striktare reglering atteffekten på den ekonomiska tillväxten blir negativ.Studier utifrån data för enskilda länderDet har även gjorts några studier av anställningsskyddets effekter på produktivitetsutvecklingeni enskilda länder. Dessa baseras antingen på partiella reformer ellerspecifika förändringar. Även merparten av studierna av enskilda länder indikerar attproduktivitetsutvecklingen påverkas negativt av ett mer strikt anställningsskydd.En aktuell studie av svenska förhållanden är Bjuggren (2013). I studien användsdet svenska två-undantaget som infördes för små företag 2001. Den är alltså etttypexempel på ett naturligt experiment. I studien konstateras en positiv effekt påarbetsproduktiviteten av ett mindre reglerat anställningsskydd. Resultatet indikeraratt de små företagen som använt de ökade möjligheterna att avyttra personal somreformen innebar, har belönats för det i produktivitetshänseende.I Autor et al. (2007) används de skillnader i uppsägningskostnader som uppstodnär amerikanska domstolar i olika delstater implementerade ”wrongful dischargeprotection”, dvs. skydd mot felaktigt genomförda uppsägningar. Detta skedde frånsent 1970-tal till tidigt 1990-tal. De konstaterar att det är sannolikt att kapitalinvesteringarnaökade, att totalfaktorproduktivitetens nivå minskade samtidigt somarbetsproduktiviteten ökade i samband med införandet. Samband mellan anställningsskyddoch produktivitetsutveckling finns även i studier av andra länder. 32 ICingano et al. (2008) där en reform i Italien analyseras konstateras däremot intenågra klara effekter på produktiviteten, här angivet som totalfaktorproduktivitet. Enslutsats är däremot att kapitalstocken ökade efter reformen.Som vi tidigare nämnt tyder den empiriska forskningen på att ett striktare anställningsskyddleder till minskad produktivitetstillväxt när regleringarna avser tillsvidareanställda– medan sambandet är obefintligt eller till och med det motsatta i sambandmed regleringar av tidsbegränsade anställningar. Liknande resultat finns äveni studier av enskilda länder. I Boeri och Garibaldi (2007), som bl.a. innehåller enstudie av Italien, visas ett negativt samband mellan tidsbegränsade anställningar ochproduktivitet. Dolado och Stucchi (2008) är en studie av Spanien. I den konstaterasatt total faktorproduktivitet minskar med högre andel tidsbegränsade anställningar.31) Vi fokuserar i brödtexten på analyserna av ökningstakten. Vissa studier analyserar även produktivitetens nivå i relationtill anställningsskyddets styrka. Exempelvis i Nickell och Layard (1999) är ett resultat att arbetsproduktivitetoch total faktorproduktivitet samvarierar positivt med ett mer strikt anställningsskydd, men att detta endast gällerför länder som hade relativt låg produktivitet vid mätperiodens början.32) Okudaira et al. (2011) är en studie av förhållanden i Japan där effekter på tillväxt av total faktorproduktivitet konstaterasutifrån hur arbetsrättsliga domar utfallit i Japan.50

More magazines by this user
Similar magazines