Anställningsskyddet internationellt - Teknikföretagen

teknikforetagen.se
  • No tags were found...

Anställningsskyddet internationellt - Teknikföretagen

Sjukfrånvaron ökar med ett mer strikt anställningsskyddSjukfrånvaron är ett område som givetvis också påverkar produktivitetsutvecklingen.En tes som testats empiriskt i ett antal studier är huruvida individer som omfattasav strikt anställningsskydd är mer sjukskrivna än individer som inte omfattas avett lika strikt skydd. I dessa studier används data för enskilda länder där en partiellreform för vissa företag genomförts. Resultaten indikerar att ett striktare anställningsskyddinnebär att anställda mer frekvent sjukskriver sig.Som vi beskrivit tidigare innebar en svensk reform 2001 att små företag fick göraundantag från regeln ”sist in – först ut”. Utifrån denna reform har både Lindbeck etal. (2006) och Olsson (2009) analyserat anställningsskyddets inverkan på sjukskrivningarna.Resultatet i båda studierna är att sjukfrånvaron minskade i små företagefter reformen. Detta indikerar alltså att det mindre strikta anställningsskyddet somblev följden av förändringen minskade sjukskrivningarna.Arai och Skogman Thoursie (2005) har gjort en liknande analys för USA. De finnerett negativt samband mellan andel tidsbegränsade anställningar och sjukfrånvaro.Det innebär alltså att tillsvidareanställda som omfattas av ett starkare anställningsskyddhar högre sjukfrånvaro än personer med tidsbegränsade anställningar. Ichinooch Riphahn (2005) är en studie av Italien. I den konstateras att sjukfrånvaron ökarefter 12 veckor, då provanställningar omvandlas till fasta anställningar. Bradley et al.(2008) är en analys utifrån australiensisk data om effekter av incitament och hot påarbetsmarknaden. Skillnader i effekter mellan tidsbegränsat anställda och tillsvidareanställdastuderas. I studien ingår resultat om sjukfrånvaron, men de är svårtolkadeoch tvetydiga.51

More magazines by this user
Similar magazines