Anställningsskyddet internationellt - Teknikföretagen

teknikforetagen.se
  • No tags were found...

Anställningsskyddet internationellt - Teknikföretagen

Effekter på upplevd trygghetpå arbetsmarknadenDen upplevda tryggheten i anställningen minskarEtt huvudsyfte med anställningsskydd är att skydda arbetstagare mot risker påarbetsmarknaden. Därmed kan det framstå som givet att ett mer strikt anställningsskyddger ökad upplevd trygghet i anställningen. Sambandet är samtidigt inte såenkelt. Teoretiskt innebär anställningsskydd att risken att bli uppsagd minskar.Samtidigt finns andra teoretiska effekter som kan leda till ökad otrygghet. Exempelvisminskar möjligheten att få ett nytt jobb när arbetsmarknaden är hårt reglerad. Idetta kapitel är den upplevda tryggheten i anställningen i fokus. 33I Skedinger (2010) finns en forskningssammanställning av empiriska studier avhur anställningsskydd påverkar upplevd trygghet. I sammanställningen diskuterasdessutom diverse metodproblem och hanteringen av dessa i de olika studierna.Slutsatserna i Skedinger (2010), utifrån studierna är följande. De empiriska forskningsresultatentyder inte på att anställningsskydd medför ökad trygghet i anställningeneller på arbetsmarknaden. Det omvända verkar istället vara fallet, nämligenatt ett strikt anställningsskydd ger en låg upplevd trygghet. Orsakerna beskrivs somflera. Arbetsgivare i länder med strikta regler för tillsvidareanställningar kan oftaistället utnyttja tidsbegränsade anställningar. I dessa tidsbegränsade anställningarkan eventuellt anställningstryggheten upplevas som lägre. Detta är dock inte helaförklaringen eftersom resultaten i de empiriska studierna även indikerar att de medfasta anställningar upplever mindre trygghet när anställningsskyddet är starkt. Ytterligareen orsak kan alltså enligt Skedinger (2010) vara att arbetsgivare blir mindrebenägna att anställa arbetslösa och istället anställer väljer så kallade ombytessökandesom redan har ett arbete.De empiriska studierna om anställningsskyddets effekter på upplevd trygghet ianställningen är Böckerman (2004), Clark och Postel-Vinay (2009), Trevisan (2007)och Wasmer (2008). 34 Den förstnämnda studien baseras på en stor undersökningi 15 EU-länder samt Norge. Det som undersöks är i vilken utsträckning individerupplever anställningen som osäker. Slutsatsen är att anställningstryggheten inteökar med ett mer strikt anställningsskydd. Författarna menar vidare att det intefinns något självklart samband mellan det ökade flödet in och ut ur anställningar –som blir effekten av ett mindre reglerat anställningsskydd – och upplevd osäkerhetpå arbetsmarknaden.33) Sammanställningen bygger på Skedinger (2010).34) I det följande presenterar vi resultaten i dessa studier. Vi går däremot inte in detaljerat in i metoddiskussionen.Istället rekommenderas Skedinger (2010) för den som vill fördjupa sig i detta. Sammanfattningsvis kan vi dock konstateraatt studien som analyserar en enskild reform för en specifik grupp individer i Spanien, dvs. Trevisan (2007)i större utsträckning kan kontrollera att den påstådda effekten verkligen hänger samman med anställningsskyddetsstyrka.53

More magazines by this user
Similar magazines