Anställningsskyddet internationellt - Teknikföretagen

teknikforetagen.se
  • No tags were found...

Anställningsskyddet internationellt - Teknikföretagen

I Clark och Postel-Vinay (2009) används hushållspaneldata för att mäta upplevdanställningstrygghet för olika typer av jobb i 12 europeiska länder. De hanterar ävenmetodologiska problem genom att kontrollera för olika typer av anställningskontraktm.m. I studien analyseras både upplevd anställningstrygghet relativt generositeteni arbetslöshetsunderstödet samt relativt anställningsskyddets styrka. Slutsatserär att den upplevda anställningstryggheten samvarierar negativt med anställningsskyddetsstyrka, medan anställningsskyddets styrka samvarierar positivt med ersättningsnivåni arbetslöshetsförsäkringen. Detta gäller både för tillsvidareanställda ochför personer på tidsbegränsade kontrakt. Anställda känner sig alltså mindre tryggai länder där jobben är mer skyddade. Sambanden gäller för privat sektor men kandäremot inte fastställas för jobb inom offentlig sektor.STRIKT ANSTÄLLNINGSSKYDD MINSKAR SANNOLIKT UPPLEVD TRYGGHETEffekt av anställningsskydd på upplevd trygghet, enligt empiriska studierStudie Typ SlutsatsBöckerman (2004) Enkätundersökning i 15 AnställningstrygghetenEU-länder samt i Norge ökar inte med ett mer striktanställningsskyddClark och Postel-Vinay (2009) Hushållspaneldata Anställda känner sigför flera ländermindre trygga i länder därjobben är mer skyddadeTrevisan (2007) En spansk reform 1997 Positiv effekt på upplevddär en ny typ av tillsvidare- trygghet i gruppen somanställning för bl.a.omfattades av reformenungdomar och äldre infördesWasmer (2008) Skillnader i uppsägningstider Positivt samband mellani olika kanadensiska provinser anställningsskydd ocharbetsrelaterad stressI en spansk reform 1997 infördes en ny typ av tillsvidareanställning med lägre uppsägningskostnaderför bl.a. ungdomar och äldre personer. Detta i syfte att minska användningenav tidsbegränsade anställningar. I Trevisan (2007) studeras denna reform.Den utgör ett så kallat naturligt experiment som lämpar sig väl för empirisk forskning.Reformen innebar nämligen en kraftig förändring för vissa grupper av individermedan andra inte påverkas alls. I studien konstateras att reformen hade positiv effektpå upplevd trygghet i gruppen som omfattades, medan ingen förändring konstateradeshos dem som ej omfattades. Slutsatsen är alltså att en förändring som innebär ettmindre reglerat anställningsskydd har en positiv effekt på upplevd trygghet.Sambandet mellan anställningsskyddets styrka och arbetsrelaterad stress undersöksi Wasmer (2008). Detta utifrån skillnader i uppsägningstider i olika kanadensiskaprovinser. I studien konstateras ett positivt samband mellan anställningsskydd ocharbetsrelaterad stress.54

More magazines by this user
Similar magazines