Anställningsskyddet internationellt - Teknikföretagen

teknikforetagen.se
  • No tags were found...

Anställningsskyddet internationellt - Teknikföretagen

Tvetydiga resultat om upplevd trygghet i olika anställningsformerDen upplevda tryggheten i olika anställningsformer är ibland föremål för diskussion.En vanlig uppfattning är att tidsbegränsade anställningar är mer otrygga ärtillsvidareanställningar. Samtidigt hävdas ibland att exempelvis ungdomar – somofta innehar de tidsbegränsade kontrakten – är rörliga och inte känner sig otryggapå visstidsanställningar.Sambandet mellan anställningsformer och upplevd trygghet studeras i både Böckerman(2004) och Clark och Postel-Vinay (2009), vilket är studier som beskrivitsovan. I den förstnämnda studien konstateras att temporära kontrakt inte medförytterligare osäkerhet om anställningen. I Clark och Postel-Vinay (2009) konstaterasdäremot att anställda känner sig mest säkra på tillsvidareanställningar inom offentligsektor och minst säkra i tidsbegränsade anställningar. Tillsvidareanställningari privat sektor placerar sig mitt emellan vad gäller upplevd trygghet. Studien avSpanien som vi beskrivit ovan, dvs. Trevisan (2007), indikerar samtidigt att gruppensom omfattades av reformen upplevde ökad anställningstrygghet. Reformeninnebar att trösklarna i till tillsvidareanställningar sänktes.Utifrån dessa studier kan vi konstatera att sambandet mellan upplevd trygghet ochanställningsform är tvetydigt. Att anta att tillsvidareanställningar upplevs som mertrygga än tidsbegränsade anställningar ligger dock närmare tillhands än att anta attdet inte finns något samband alls.55

More magazines by this user
Similar magazines