Anställningsskyddet internationellt - Teknikföretagen

teknikforetagen.se
  • No tags were found...

Anställningsskyddet internationellt - Teknikföretagen

• Tillsvidareanställningar är hårt reglerade i Sverige jämfört medi andra OECD-länder.• Tidsbegränsade anställningar får samtidigt användasjämförelsevis fritt.• Enligt empiriska forskningsresultat finns följande effekter av ettmer strikt anställningsskydd:– Det svårt att entydigt belägga några effekter på totalsysselsättning eller arbetslöshet.– För ungdomar är effekten både högre arbetslöshet ochlägre sysselsättning. Samma sak verkar gälla för exempelvisinvandrare.– Jobbomsättningen i form av in- och utflödet till arbetslöshetminskar.– Långtidsarbetslösheten tenderar att öka.– Andelen tidsbegränsade anställningar ökar.– Dynamiken i näringslivet begränsas.– Produktivitetstillväxten i företagen verkar minska.– Sjukfrånvaron tenderar att öka.– Tryggheten i anställningen eller på arbetsmarknaden ökar inte(istället verkar den minska).• För svensk del behövs genomgripande reformer av anställningsskyddet,istället för ytterligare reformer på marginalen (exempelvisav visstidsanställningar).4

More magazines by this user
Similar magazines