Anställningsskyddet internationellt - Teknikföretagen

teknikforetagen.se
  • No tags were found...

Anställningsskyddet internationellt - Teknikföretagen

Ett strikt reglerat anställningsskydd har alltså tydliga negativa effekter på arbetsmarknadenenligt den empiriska forskningen. Att resultaten är relevanta för svenskaförhållanden framgår i Teknikföretagens studie där medlemsföretagen tillfrågadesom effekterna av LAS. Där konstateras att företagen både skulle anställa fler medarbetareoch avsluta fler anställningar om reglerna ändrades så att det blev lättareatt avsluta anställningar, dvs. rörligheten skulle öka. En sannolik effekt är även ökadsysselsättning.Sammantaget talar mycket för att det svenska anställningsskyddet i allt för storutsträckning begränsar dynamiken på arbetsmarknaden. Med friare regler föruppsägning skulle det bli lättare för företagen att hitta rätt medarbetare och därmedbli så konkurrenskraftiga som möjligt. Dessutom skulle det bli lättare för personalatt hitta den arbetsplats där de trivs bäst och kan göra störst nytta. Förändringar avanställningsskyddet i mindre reglerad riktning skulle dessutom kunna leda till enlägre andel långtidsarbetslösa.Ungdomars förutsättningar på arbetsmarknaden bör förbättrasMedan de empiriska studierna inte ger en entydig bild av effekterna på total arbetslöshetoch sysselsättning, är de desto tydligare angående olika demografiska grupper.Vi kan, utifrån forskningsresultaten, konstatera att ett striktare anställningsskyddbåde leder till högre arbetslöshet och lägre sysselsättning bland ungdomar.Liknande effekter finns även för andra grupper som kan ha en svagare förankringpå arbetsmarknaden, bl.a. invandare. Likaså verkar andelen tidsbegränsade anställningaröka med ett mer strikt anställningsskydd. Forskningen indikerar ävenatt företagens kvalifikationskrav vid anställning påverkas av anställningsskyddetsstyrka, vilket även tydligt framgår av Teknikföretagens studie bland medlemsföretagen.Företagen angav att såväl kvalifikationskrav som val anställningsform påverkasav LAS-reglerna.Det är alltså relativt tydligt att ungdomars möjligheter både att komma in i arbetslivetoch att få en tillsvidareanställning försämras med ett strikt anställningsskydd.Som ett argument för ett strikt anställningsskydd hävdas ibland att nyttan av attskydda äldre arbetstagares anställning är så pass stor att den negativa effekten förexempelvis ungdomar är acceptabel. För svensk del bör det dock gå att hitta en merrimlig modell än dagens – så att ungdomar i mindre utsträckning än idag hamnar ikläm. Förändringar behövs därmed som begränsar den osäkerhet och risk vid nyanställningarsom arbetsgivare upplever på grund av anställningsskyddet. Danmark ärintressant att titta närmare på i detta avseende. Den danska ungdomsarbetslöshetenär ungefär hälften så hög som den svenska. I Danmark erbjuds dessutom ungdomarfasta anställningar i betydligt större utsträckning än i Sverige, trots att relativt generösamöjligheter att visstidsanställa finns även där.Agerandet i företagen bör styras av behoven i verksamhetenInte bara rörligheten på arbetsmarknaden – utan även dynamiken i näringslivet begränsasav ett strikt anställningsskydd. Tillkomsten av nya företag minskar. Anpassningenav sysselsättning och produktion till förändrad efterfrågan går enligt studiernadessutom långsammare med ett mer strikt anställningsskydd. Det kan inte varavad våra politiker vill uppnå när det så ofta talas om behov av matchning och att vi58

More magazines by this user
Similar magazines