Anställningsskyddet internationellt - Teknikföretagen

teknikforetagen.se
  • No tags were found...

Anställningsskyddet internationellt - Teknikföretagen

Genomgripande reformer av anställningsskyddet bör genomförasSverige är ett land där skillnaden mellan tillsvidareanställningar och tidsbegränsadeanställningar är relativt stor på så sätt att anställningsskyddet är starkt för tillsvidareanställdaoch svagare för visstidsanställda. Empiriska forskningsresultat inomflera områden indikerar samtidigt att det är kontraproduktivt med reformer somenbart gör anställningsskyddet för tidsbegränsade anställningar mindre restriktivt,men samtidigt låter restriktiva regler rörande tillsvidareanställningar bestå oförändrade.Den negativa effekten på produktivitetsutvecklingen tenderar exempelvisuppstå av ett mer strikt regelverk för tillsvidareanställningar. Enligt flera studier ärsambandet troligen istället det motsatta vid reformer där regler för tidsbegränsadeanställningar görs mindre restriktiva.Fler ensidiga reformer av reglerna kring tidsbegränsade anställningar är alltså inteen lösning för Sverige. Istället behövs genomgripande reformer där helheten sesöver. Framförallt krävs förenklade regler för tillsvidareanställningar. I samband meddet bör regelverket även göras mer enhetligt. Skillnaderna mellan att säga upp pågrund av personliga skäl och på grund av arbetsbrist bör t.ex. inte kvarstå. I Sverigeär skillnaderna mellan dessa två uppsägningsgrunder så stora att lagen om anställningsskyddi själva verket består av två olika regelverk. Skillnaderna är orimligtstora. Detsamma gäller skillnaden i skydd mellan tillsvidare- och visstidsanställningar.Vidare bör regler som inverkar på företagens konkurrenskraft utmönstrassåsom turordningsregler och regler om företrädesrätt vid återanställning.Varför inte ändra när anställningsskyddet ändå inte ger ökad upplevd trygghetEtt huvudskäl till varför det finns reglering om anställningsskydd måste vara att detska ge arbetstagarna ökad upplevd trygghet i anställningen eller på arbetsmarknaden.Det finns samtidigt empiriska studier som indikerar att anställningsskyddet intemedför ökad trygghet i anställningen eller på arbetsmarknaden. Det omvändaverkar istället vara fallet, nämligen att ett strikt anställningsskydd ger en låg upplevdtrygghet hos de anställda.Om arbetstagare upplever att anställningsskyddet istället leder till att det blir svårareatt få ett nytt jobb – vilket leder till att arbetslöshet upplevs som mer riskfyllteller till att man blir kvar på en arbetsplats där man inte trivs – bör nyttan medanställningsskyddet omprövas. Varför inte genomföra anställningsskyddsreformersom skapar ökad rörlighet på arbetsmarknaden, när ett strikt anställningsskyddändå inte ger ökad upplevd trygghet?Avslutningsvis inför det fortsatta arbetetVi kan på grundval av denna rapport konstatera att Sverige har en förhållandevisrestriktiv reglering rörande tillsvidareanställningar jämfört med andra OECDländer.Vidare kan vi konstatera att anställningsskyddet har tydliga negativa effekterrörande jobbomsättning i form av in- och utflödet till arbetslöshet, långtidsarbetslöshet,arbetslöshet och lägre sysselsättning bland ungdomar och invandrare, samtökad användning av tidsbegränsade anställningar och höjda kompetenskrav vidnyanställningar. Det finns även negativa effekter rörande företagens förmåga tillanpassning och omställning. Därutöver finns negativa effekter i form av minskadproduktivitetstillväxt och ökad sjukfrånvaro.60

More magazines by this user
Similar magazines