Anställningsskyddet internationellt - Teknikföretagen

teknikforetagen.se
  • No tags were found...

Anställningsskyddet internationellt - Teknikföretagen

Att arbetsgivare också själva har uppfattningen att LAS-regleringen är problematiskvet vi dessutom sedan den tidigare delrapporten Konsekvenser av LAS – En kartläggningav anställningsskyddets effekter i svenska teknikföretag där det konstateras attreglerna gör dem mindre villiga att anställa personal, framförallt om man inte ärhelt säker på kandidatens lämplighet i ett eller annat avseende. Detta driver upp dekrav som ställs på kompetens och lämplighet.Det kan alltså konstateras att den fyra decennier gamla LAS-regleringen illa svararmot de behov arbetsgivare har på dagens arbetsmarknad och att detta innebärallvarliga problem, inte bara för arbetsgivarna.Det är mot denna bakgrund uppenbart att det för svensk del behövs en diskussionom hur lagen om anställningsskydd kan reformeras för att bättre än i dag mötabåde företags och arbetstagares behov av omställning. Teknikföretagen vill meddenna rapport tillhandahålla fakta och utgångspunkter som ska kunna användas ien sådan diskussion. Som vi nämnt är avsikten att även återkomma med fler delrapportersom är av intresse i frågan. Intressanta områden att studera skulle bl.a. kunnavara de reformer av anställningsskyddet som just nu genomförs i Spanien ochItalien. Vår avsikt är även att genomföra ett arbete med att ta fram konkreta förslagpå hur det svenska anställningsskyddet bör förändras.61

More magazines by this user
Similar magazines