Läs rapportbilagan med tabeller och diagram - Östhammars kommun

osthammar.se

Läs rapportbilagan med tabeller och diagram - Östhammars kommun

SCB:s Medborgarundersökning – våren 2012Östhammars kommunRapportbilaga


SCB:s Medborgarundersökning våren 2012Innehållsförteckning - RapportbilagaRapportbilaga - InnehållsförteckningAllmänt om undersökningenArbeta vidare med resultaten .................................................................................. 1Förändringar i enkäten ............................................................................................ 3SCB:s analysmodell med NKI .................................................................................. 10Om undersökningen ............................................................................................... 15A. Hur bedömer medborgarna sin kommun som en plats att bo och leva på?Diagram 1A. Modellbild A ....................................................................................... 20Diagram 2A. Prioriteringsmatris A .......................................................................... 21Tabell 1A. Medelvärde och svarsfördelning för de olika frågorna - Samtliga ........ 22Diagram 3A. Andel som gett högt respektive lågt betyg - Samtliga ....................... 25Tabell 1A_K. Medelvärde och svarsfördelning för de olika frågorna utifrånkvinnors svar ........................................................................................................... 26Diagram 3A_K. Andel som gett högt respektive lågt betyg utifrånkvinnors svar ........................................................................................................... 29Tabell 1A_M. Medelvärde och svarsfördelning för de olika frågorna utifrånmäns svar ................................................................................................................ 30Diagram 3A_M. Andel som gett högt respektive lågt betyg utifrånmäns svar ................................................................................................................ 33Tabell 2A.1–5 Faktorernas betygsindex redovisat efter bakgrundsfrågor ............. 34B. Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter?Diagram 1B. Modellbild B ...................................................................................... 39Diagram 2B. Prioriteringsmatris B ......................................................................... 40Tabell 1B. Medelvärde och svarsfördelning för de olika frågorna - Samtliga ....... 41Diagram 3B. Andel som gett högt respektive lågt betyg - Samtliga ...................... 45Tabell 1B_K. Medelvärde och svarsfördelning för de olika frågorna utifrånkvinnors svar .......................................................................................................... 46Diagram 3B_K. Andel som gett högt respektive lågt betyg utifrånkvinnors svar .......................................................................................................... 50Tabell 1B_M. Medelvärde och svarsfördelning för de olika frågorna utifrånmäns svar ............................................................................................................... 51Diagram 3B_M. Andel som gett högt respektive lågt betyg utifrån mäns svar .... 55Tabell 2B.1–10 Verksamheternas betygsindex redovisat efterbakgrundsfrågor och erfarenhet ........................................................................... 56C. Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun?Diagram 1C. Modellbild C ..................................................................................... 67Diagram 2C. Prioriteringsmatris C ........................................................................ 68Tabell 1C. Medelvärde och svarsfördelning för de olika frågorna - Samtliga ...... 69


SCB:s Medborgarundersökning hösten 2011Innehållsförteckning - RapportbilagaDiagram 3C. Andel som gett högt respektive lågt betyg - Samtliga ....................... 72Tabell 1C_K. Medelvärde och svarsfördelning för de olika frågorna utifrånkvinnors svar........................................................................................................... 73Diagram 3C_K. Andel som gett högt respektive lågt betyg utifrånkvinnors svar........................................................................................................... 76Tabell 1C_M. Medelvärde och svarsfördelning för de olika frågorna utifrånmäns svar................................................................................................................ 77Diagram 3C_M. Andel som gett högt respektive lågt betyg utifrån mäns svar ..... 80Tabell 2C.1-6. Faktorernas betygsindex redovisat efterbakgrundsfrågor och erfarenhet ........................................................................... 81


SCB:s Medborgarundersökning våren 2012Arbeta vidare med resultatenArbeta vidare med resultatenResultatredovisningen för var och en av undersökningens tre delar A, B ochC, bygger på:• En modellbild (Diagram 1 A–C)• En prioriteringsmatris (Diagram 2 A–C)• En tabell (Tabell 1 A–C)• Bakgrundstabeller (Tabell 2 A-C)Modellbild och prioriteringsmatrisStarta med att studera modellbild och prioriteringsmatris (korsdiagrammet)som ger överblick åt materialet.Man bör i sitt förbättringsarbete uppmärksamma faktorer med stor effektoch relativt låga betygsindex, dvs. i första hand de som hamnat i kvadrantPrioritera (nedre högra delen av prioriteringsmatrisen). Även faktorer medrelativt höga betygsindex och stor effekt, dvs. de som hamnat i kvadrantFörbättra om möjligt (övre högre delen), bör man uppmärksamma om mantror att det finns en påtaglig potential för ytterligare förbättringar. Dessafaktorer tillhör en andra prioriteringsgrupp.Om det finns faktorer som hamnat i kvadrant Lägre prioritet (nedre vänstradelen) kan de ges lägre prioritet eftersom en förbättring av deras lågabetygsindex förväntas ha en lägre effekt på helhetsbetyget.I kvadrant Bevara, högst upp till vänster, hamnar de faktorer som kan geslägst prioritet i ett förbättringsarbete. Se till att betygsnivån inte försämrasför de faktorer som har låga effektmått.Tabell 1 A–CI tabell 1 A–C redovisas medelvärde och svarsfördelning för var och en avde frågor som ligger till grund för de olika faktorerna. Det är viktigt attnärmare studera vilka frågor och vilka svarsfördelningar som ligger bakomde olika faktorernas betygsindex och de enskilda frågornas medelvärden,speciellt hur stor andel av medborgarna som gett låga betyg.Frågorna har besvarats på en 10-gradig skala på vilken 1–4 klassas som lågabetyg, 5–7 som mellanbetyg och 8–10 som höga betyg. Observera att i enfrågas procentfördelning på dessa tre betygsklasser ingår inte svaren frånde medborgare som uppgett ”Ingen åsikt” eller valt att inte besvara denaktuella frågan.Studera framförallt betygen på frågorna för de olika faktorer som enligtprioriteringsmatrisen hör till dem som bör uppmärksammas.1


Arbeta vidare med resultatet SCB:s Medborgarundersökning våren 2012BakgrundstabellerI bakgrundstabellerna redovisas hur betygsindexen för faktorernaeventuellt varierar mellan kön, ålder, boendeort, boendetid i kommunenoch svaren på erfarenhetsfrågorna i enkäten. För kön och ålder harfelmarginaler tagits fram i samband med modellanalysen. Information omkön och ålder på de svarande har hämtats från SCB:s register övertotalbefolkningen (RTB).För resterande bakgrundstabeller är resultaten uppdelad efter svaren påboendeort, boendetid i kommunen och svaren på erfarenhetsfrågorna,vilket medför att felmarginalerna för delgruppernas betygsindex blir störreän de felmarginaler som angetts i modellbilderna. För dessa är därförskillnader på 4 – 5 indexenheter mellan dessa gruppers indextal av mindrebetydelse.ÖvrigtArbetet med att höja en faktors betygsindex behöver inte nödvändigtvisbetyda att en faktor eller ett verksamhetsområde måste förbättras. Detkan också vara så att medborgarna har en bristfällig kunskap om hur en vissverksamhet fungerar och kanske därför behöver mer information om denverksamheten.Studera även kommunens resultat i jämförelse med andra deltagandekommuner för att på så sätt hitta bra exempel. I rapporten redovisasjämförelser för höstens undersökning, dels med samtliga 115 kommuneroch dels med kommuner i samma storleksklass.På SCB:s webbplats www.scb.se/medborgarundersökningen kanjämförelser göras med andra kommuner som har deltagit i undersökningenoch godkänt publicering på webbplatsen.2


SCB:s Medborgarundersökning våren 2012Förändringar i enkätenFörändringar i enkätenSCB:s Medborgarundersökning har genomförts två gånger om året sedanstarten hösten 2005. Till undersökningen hösten 2010 genomgick enkätenen helhetsöversyn. Efter önskemål från flertalet av de kommuner somdeltar i undersökningen har SCB tillsammans med en referensgruppreviderat enkäten för att passa kommunerna och dess verksamheterbättre. Referensgruppen har bestått av representanter från Eskilstunakommun, Piteå kommun, Järfälla kommun, Kungsbacka kommun ochGotlands kommun samt med representanter från Sveriges Kommuner ochLandsting.Förändringarna i enkäten handlar främst om att frågor som inte bedömtssom relevanta för kommunerna har tagits bort samt att en stor andelfrågor formulerats om och blivit mer tydliga. En del nya frågor har äventillkommit.Förändringarna i enkäten kommer att påverka jämförbarheten medtidigare år, men vår förhoppning med översynen är att detta skakompenseras av att enkäten får en högre kvalitet och bli mer användbar förkommunerna. Helhetsbetygen, NRI, NMI och NII är däremot heltjämförbara mellan samtliga undersökningsomgångar.Större delen av de delfrågor som ingår i faktorerna kan däremot jämförasmed tidigare år. I Tabell1 A – C redovisas kommunens resultat från det årdå undersökningen gjordes senast i kommunen, för de frågor som bedömskunna jämföras med tidigare år.Nedan beskrivs vilka ändringar som har gjorts mellan åren.Del A. Hur bedömer medborgarna sin kommun som en platsatt bo och leva på? (Nöjd-Region-Index)Från och med hösten 2010 har följande ändringar gjorts jämfört med denenkät som användes från och med hösten 2007. Dessa ändringar måstebeaktas vid jämförelser mellan åren.Den inledande frågan för samtliga frågor har ändrats från ”Hur nöjd är duvad gäller” till ”Hur ser du på”.Faktorn ArbetsmöjligheterFrågorna ”hur väl möjligheterna till arbete uppfyller dina förväntningar”och ” Föreställ dig en ideal arbetsmarknad. Hur nära sådana idealaförhållanden är arbetsmöjligheterna för invånarna i din kommun” har tagitsbort.Faktorn UtbildningsmöjligheterFrågorna ”utbildningsmöjligheterna inom rimligt avstånd”, ”hur välmöjligheterna till utbildning uppfyller dina förväntningar” samt ” föreställdig ideala utbildningsmöjligheter. Hur nära sådana ideala förhållanden ärutbildningsmöjligheterna för invånarna i din kommun” har tagits bort.Frågan ”tillgången till högre utbildningar (universitets- eller3


Förändringar i enkäten SCB:s Medborgarundersökning våren 2012högskoleutbildning) inom rimligt avstånd” har omformulerats till”tillgången till universitets- eller högskoleutbildning inom rimligt avstånd”.Frågan ”tillgången till övriga utbildningar inom rimligt avstånd?(Folkhögskola, Kvalificerad Yrkesutbildning, Komvux etc.)” har lagts till.Faktorn BostäderFrågorna ”möjligheterna att hitta prisvärt boende”, ”hur det planeras förbostäder” samt ”Föreställ dig ideala bostadsförhållanden. Hur nära ettsådant ideal tycker du att boendet i din kommun kommer” har tagits bort.Frågorna ”möjligheterna att hitta bra boende” och ”utbudet av olika typerav boendeformer (hyresrätt, bostadsrätt, småhus etc.)” har lagts till.Faktorn MiljöFaktorn har tagits bort. Frågan om ”tillgången till parker, grönområden ochnatur” har flyttats till faktorn Fritidsmöjligheter.Faktorn KommunikationerFrågan ”tillgången till gång- och cykelvägar” har flyttats från faktorn Gångochcykelvägar.Frågorna kollektivtrafikens ”linjesträckning”, ”turtäthet” och ”biljettpriser”har tagits bort och ersatts av frågan ”möjligheterna till att användakollektivtrafiken för resor (Med kollektivtrafik menas lokal och regionaltrafik med buss, spårvagn, tunnelbana, tåg och/eller båt/färja.)”.Frågorna ”tillgången till förbindelser med fjärrtåg inom rimligt avstånd”,”tillgången till förbindelser med expressbuss (långfärdsbuss i linjetrafik)”samt ”tillgången till flygförbindelser inom rimligt avstånd” har tagits bortoch ersatts av frågan ”tillgången till förbindelser för längreresor? (Resor med tåg, buss, båt och/eller flyg.)”.Frågan ”vägnätet” har tagits bort och ersatts med ”möjligheterna till attenkelt kunna transportera sig med bil”.Frågan ”Föreställ dig en kommun med ideala kommunikationer. Hur näraett sådant ideal kommer kommunikationerna i din kommun” har tagitsbort.Faktorn Kommersiellt utbudFrågorna ”tillgången till bank och post inom rimligt avstånd” och ”Föreställdig en kommun med idealt kommersiellt utbud. Hur nära ett sådantideal kommer det kommersiella utbudet i din kommun” har tagits bort.Frågan ”nöjesutbudet inom rimligt avstånd” har formulerats om till”nöjesutbudet” samt flyttats till faktorn Fritidsmöjligheter.Faktorn FritidsmöjligheterFaktorn har ändrat namn, från Fritid till Fritidsmöjligheter.Frågorna ”nöjesutbudet” och ”tillgången till parker, grönområden ochnatur” har lagts till från faktorn Fritidsmöjligheter respektive Miljö.4


SCB:s Medborgarundersökning våren 2012Förändringar i enkätenFrågan ”möjligheterna att utöva dina fritidsaktiviteter” har omformuleratstill ”möjligheterna till att kunna utöva fritidsintressen t.ex. sport, kultur,friluftsliv, föreningsliv”.Frågan ”tillgången till kulturaktiviteter” har omformulerats till ”tillgångentill kulturevenemang”.Frågan ”tillgången till sport- och idrottsevenemang” har omformulerats till”tillgången till idrottsevenemang”.Frågorna ”tillgången till utflyktsmål” och ”Föreställ dig en kommun medideala fritidsmöjligheter. Hur nära ett sådant ideal kommerfritidsmöjligheterna i din kommun” har tagits bort.Faktorn TrygghetFrågorna ”hur trygg och säker du och dina närmaste kan känna er” och”Föreställ dig en kommun med ideal trygghet. Hur nära ett sådant idealkommer tryggheten i din kommun” har tagits bort.Frågan ”hur tryggt du kan vistas utomhus på kvällar och nätter” haromformulerats till ”hur tryggt och säkert du kan vistas utomhus på kvällaroch nätter”.Frågan ”hur trygg och säker du kan känna dig mot stöld och inbrott” haromformulerats till ”hur trygg och säker du kan känna dig mot inbrott ihemmet”.Frågan ”hur trygg och säker du kan känna dig mot hot, rån och misshandel”har lagts till.Indexet RekommendationIngen ändring har gjorts i frågan för detta index, ”Kan du rekommenderavänner och bekanta att flytta till din kommun”.Förändringar mellan tidigare undersökningsomgångar 2005 – våren 2010Frågeblankettens del A har ändrats sedan första gången undersökningengenomfördes 2005. Detta gäller till exempel faktorn Miljö som 2005 äveninnehöll frågor om bebyggelsens trivsamhet och prisvärt boende.Betygsindexet för faktorn Miljö har emellertid räknats om så det ärjämförbart med åren 2006, 2007, 2008, 2009 och våren 2010.Från och med 2006 har faktorn Bostäder tillkommit där ovan nämndafrågor ingår tillsammans med en fråga om planering för bostäder.Vidare har faktorn Kommersiellt utbud utökats med två frågor om utbud avlivsmedelsaffärer och tillgång till post och bank. Ovanstående förändringinnebär att faktorn Kommersiellt utbud inte är helt jämförbar mellan åren2005 och 2006, 2007, 2008, 2009 och våren 2010.För faktorn Kommunikationer har det tillkommit en fråga om tillgången tillförbindelser med expressbuss.Från och med hösten 2007 har texten ”din kommun” tagits bort i frågornarörande Arbetsmöjligheter och Utbildningsmöjligheter. Detta måstebeaktas vid jämförelser mellan åren.5


Förändringar i enkäten SCB:s Medborgarundersökning våren 2012Helhetsbetyget NRI har beräknats på samma sätt genom åren och ärdärmed jämförbart mellan alla undersökningsomgångar.Del B. Vad tycker medborgarna om kommunensverksamheter? (Nöjd-Medborgar-Index)Från och med hösten 2010 har följande ändringar gjorts jämfört med denenkät som användes från och med hösten 2007. Dessa ändringar måstebeaktas vid jämförelser mellan åren.Verksamheten FörskolanIngen ändrig i enkäten för denna verksamhet.Verksamheten GrundskolanIngen ändrig i enkäten för denna verksamhet.Verksamheten GymnasieskolanIngen ändrig i enkäten för denna verksamhet.Verksamheten ÄldreomsorgenIngen ändrig i enkäten för denna verksamhet.Verksamheten Stöd för utsatta personerFrågan ”Vad tror eller tycker du om det stöd och den hjälp som utsattaindivider får i din kommun” till ”Vad tror eller tycker du om det stöd och denhjälp som utsatta personer får i din kommun”.Verksamheten RäddningstjänstenFrågan ”Vad tror eller tycker du om räddningstjänsten din kommun” till”Vad tror eller tycker du om räddningstjänsten (brandkåren) i dinkommun”.Verksamheten Gång- och cykelvägarFrågan ”tillgången till gång- och cykelvägar samt cykelvänliga vägar i dinkommun” har flyttats till faktorn Kommunikationer.Frågan ”belysningen av gång- och cykelvägar i din kommun” har lagts tillFrågan ”gång- och cykelvägar samt cykelvänliga vägar i allmänhet i dinkommun” har tagits bort.Verksamheten Gator och vägarFrågan ”belysningen av gator och vägar i din kommun” har lagts till.Frågan ”gator och vägar i allmänhet i din kommun” har tagits bort.Verksamheten Idrott- och motionsanläggningarFaktorn har ändrat namn, från Fritid – Idrott till Idrott- ochmotionsanläggningar.6


SCB:s Medborgarundersökning våren 2012Förändringar i enkätenFrågorna ”tillgången till idrotts- och motionsanläggningar”, ”tillgången tillfriluftsområden och promenadvägar” samt ”möjligheterna till idrotts- ochfriluftsliv” har tagits bort.Frågorna ”öppettiderna vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar”och ”belysningen i kommunens motionsspår”.Verksamheten KulturFaktorn har ändrat namn, från Fritid – Kultur till Kultur.Frågan ”kulturaktiviteter i allmänhet” har tagits bort.Verksamheten MiljöarbeteFaktorernas samtliga frågor har tagits bort och ersatts med frågan”kommunens insatser för att kommuninvånarna ska kunna levamiljövänligt”.Verksamheten Renhållning och sophämtningFaktorn har bytt namn, från Renhållning till Renhållning och sophämtning.Frågan ”renhållning av gator och vägar i din kommun” har tagits bort.Frågan om ”tillgängligheten till återvinningscentraler i din kommun (Där dut.ex. kan lämna farligt avfall, grovavfall och elektronikavfall)”.Verksamheten Vatten och avloppFrågan ”kvaliteten på dricksvattnet i din kommun” har formulerats om till”dricksvattnet i din kommun”.Indexet Bemötande och tillgänglighetDen inledande frågan för frågorna har ändrats till ”Hur nöjd är du med”.Frågan ”hur blir du bemött när du har kontakt med personal i din kommun”har omformulerats till ”hur du blir bemött när du har kontakt medtjänstemän eller annan personal i din kommun”.Frågan ”hur tycker du att servicen är när du har kontakt med personal i dinkommun” har omformulerats till ”den servicen du får när du har kontaktmed tjänstemän eller annan personal i din kommun”.Frågan ”hur lätt är det att komma i kontakt med personal i din kommun”har omformulerats till ”hur lätt det är att komma i kontakt med tjänstemäneller annan personal i din kommun”.Frågan ”möjligheter att komma i kontakt med kommunens högre chefer”har lagts till.Förändringar mellan tidigare undersökningsomgångar 2005 – våren 2010Frågeblanketten har för del B ändrats genom åren. För varje verksamhetställdes 2005 tre övergripande frågor. För undersökningar från och medvåren 2006 är det endast den första av dessa tre frågor som ingår förverksamheterna Förskolan, Grundskolan, Gymnasieskolan, Äldreomsorgen,Stöd för utsatta personer och Räddningstjänsten.7


Förändringar i enkäten SCB:s Medborgarundersökning våren 2012För 2005 har dessa verksamheters betygsindex räknats om så att dessbetygsindex är helt jämförbara med övriga undersökningsomgångar.Från och med hösten 2007 till och med våren 2010 tillkom det ett antalfrågor under verksamheterna Gator och vägar, Gång- och cykelvägar, Fritid– Idrott, Fritid – Kultur, Miljöarbete, Vatten och avlopp samt Renhållning.Ovanstående förändringar innebär att nämnda verksamheter för åren2005, 2006 och våren 2007 inte är helt jämförbara med resultaten förhösten 2007 till och med våren 2010. Helhetsbetyget NMI har emellertidberäknats på samma sätt genom åren och är därmed jämförbart mellanalla undersökningsomgångar.Del C. Vad tycker medborgarna om inflytandet i kommunen?(Nöjd-Inflytande-Index)Från och med hösten 2010 har följande ändringar gjorts jämfört med denenkät som användes från och med hösten 2007. Dessa ändringar måstebeaktas vid jämförelser mellan åren.Faktorn KontaktFaktorn har bytt namn och hette tidigare Tillgänglighet.Frågan ”Hur nöjd är du med invånarnas möjligheter att komma till tals medkommunens ansvariga tjänstemän” har tagits bort.Frågan ”Hur nöjd är du med invånarnas möjligheter att komma till tals medkommunens politiker” har omformulerats till ”Hur nöjd är du medmöjligheter att komma i kontakt med kommunens politiker”.Faktorn InformationFaktorn har bytt namn och hette tidigare Information, Öppenhet.Frågorna ”kommunens information om sina verksamheter”, ”omfattningenav kommunens information” och ”möjligheterna att få tag på informationfrån kommunen” har tagits bort.Frågorna ”tillgången till information om kommunen och dessverksamheter” ochkommunens webbplats” har lagts till.Faktorn PåverkanFrågan ”invånarnas möjligheter att påverka kommunala beslut” haromformulerats till ”invånarnas möjligheter att påverka politiska beslut”.Faktorn FörtroendeDen inledande frågan för frågorna har ändrats från ”Vilken uppfattning hardu om din kommun vad gäller” till ”Vad tror eller tycker du om”.Frågan ”hur kunniga kommunens politiker är” har tagits bort.Frågan ”hur väl kommunala beslut genomförs” har omformulerats till ”hurväl politiska beslut genomförs”.8


SCB:s Medborgarundersökning våren 2012Förändringar i enkätenFrågan ”kommunens högre tjänstemän arbetar för kommunens bästa” harlagts till.Förändringar mellan tidigare undersökningsomgångar 2005 – våren 2010Från och med våren 2006 till och med våren 2010 har ändringar gjorts ifrågeblankettens del C jämfört med 2005. För faktorn Tillgänglighet har enfråga tagits bort och dessutom har frågornas formuleringar ändrats något.Antalet frågor inom faktorn Information – Öppenhet har utökats från tre tillfem frågor.Faktorn Inflytande ändrade namn till Påverkan och innehöll en fråga ompåverkan inom de kommunala verksamheterna. Förändringar innebär attnämnda faktorer inte är helt jämförbara mellan år 2005 och övrigaundersökningsomgångar. Frågorna för faktorn Förtroende är helt jämförbarmellan 2005 och våren 2010. Helhetsbetyget NII går att jämföra mellansamtliga år.9


SCB:s analysmodell med NKI SCB:s Medborgarundersökning våren 2012SCB:s analysmodell med NKISCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index (NKI) är uppbyggd dels av ettmått för totalnöjdheten, NKI, dels av ett antal faktorer som speglar olikadelar av den undersökta verksamheten. Helhetsbetyget NKI mäts med trespecifika frågor. I denna undersökning finns tre helhetsbetyg, ett för varjemodell. I modell A, med frågor om kommunen som en plats att bo och levapå, ingår helhetsbetyget Nöjd-Region-Index (NRI). I modell B, med frågorom kommunens verksamheter, ingår helhetsbetyget Nöjd-Medborgar-Index (NMI) och i modell C, med frågor om medborgarnas inflytande påkommunala beslut och verksamheter, ingår helhetsbetyget Nöjd-Inflytande-Index (NII).Varje modell ovan består av ett antal faktorer. Varje faktor mäts i regelmed flera frågor som alla behandlar delar av det område som avses. Desvarande medborgarna sätter sina betyg på de enskilda frågorna på 10-gradiga skalor, där 1 är lägsta betyg och 10 är högsta betyg.Vilka frågor som ingår i respektive faktor framgår av tabell 1 samthänvisningarna till frågeblanketten i modellbilden för respektive modell.Frågeblanketten finns sist i rapporten.IndexberäkningarMedborgarna besvarar frågorna på 10-gradiga skalor, där 1 är lägsta betygoch 10 är högsta betyg. Betygen räknas om till betygsindex, vilket innebäratt resultaten omvandlas till en ny skala som går från 0 till 100. Ju högreindexvärdet är desto nöjdare är medborgarna med faktorn. Den 10-gradigaskalan får vid översättning till betygsindex följande indexvärden (inomparentes): 1 (0), 2 (11,1), 3 (22,2), 4 (33,3), 5 (44,4), 6 (55,6), 7 (66,7), 8(77,8), 9 (88,9) samt 10 (100). Anledningen till att betyget 5 inte översättstill betygsindex 50 etc. är att den 10-gradiga skalan börjar på 1 och indexskalanstartar på 0.Tolkning av skalanFör att få en större förståelse för hur den 10-gradiga skalan tolkas har SCBgenomfört undersökningar där de svarande får ange var på skalan de anseratt olika omdömen passar in. Resultaten indikerar att betyg under 5 kanklassas som ”inte godkänt”. Gränsen för ”nöjd” går enligtundersökningarna vid betyget 6 och betyg på 8 eller högre kan tolkas som”mycket nöjd”. Motsvarande tolkning av betygsindexen ger att betygsindexunder 40 kan klassas som ”inte godkänt”. Gränsen för ”nöjd” går vid 55 ochbetygsindex på 75 eller högre kan tolkas som ”mycket nöjd”.10


SCB:s Medborgarundersökning våren 2012SCB:s analysmodell med NKIEffektmått – grad av påverkanFör varje faktor beräknar analysmodellen ett effektmått. Effekten utgör ettmått på sambandet mellan NKI och respektive faktor. Bakom effektmåttetligger inga specifika frågor om hur medborgarna prioriterar olika faktorer.En faktors effektmått anger i vilken utsträckning NKI (i denna undersökningNRI, NMI och NII), förväntas förändras vid en förändring av faktornsbetygsindex med fem enheter. Om en faktor till exempel fått effektmåttet1,0 innebär det att NKI (helhetsbetyget) förväntas öka med en enhet omfaktorns betygsindex ökar med fem enheter. Sjunker däremot faktornsbetygsindex med fem enheter förväntas NKI på motsvarande sätt minskamed en enhet.Tolkningen av faktorernas effektmåttHur ska man då tolka att vissa faktorer har låga effektmått? Det ska intetolkas som att de faktorerna inte är viktiga. Effektmåttet anger enbartvilken förväntad påverkan på helhetsbetyget som en förändring av faktornsbetygsindex skulle innebära.Vad kan ligga bakom att en faktor med lågt betygsindex får ett lågteffektmått? Svaret är att det beror på att medborgarnas betygsättning avden faktorn har ett lågt samband med hur de som grupp satt sina helhetsbetyg.Medborgarnas sammanlagda svarsmönster, vad gäller sambandetmellan deras helhetsbetyg och deras betyg på faktorn, kan vara betydligtstarkare för andra faktorer i modellen.T.ex. i undersökningens frågeblock A, om kommunen som en plats att booch leva på, ingår faktorn Arbetsmöjligheter. Även om faktornArbetsmöjligheter fått ett lågt betyg av medborgarna i kommunen kanfaktorn samtidigt få ett lågt effektmått, alltså ha ett lågt samband medhelhetsbetyget Nöjd-Region-Index (NRI). Detta kan t.ex. förklaras av attmajoriteten av de svarande inte är personligen drabbade av arbetslöshetoch att de kanske just därför fäster större avseende vid andra faktorer närde avger sitt helhetsbetyg NRI. Sambandet (dvs. effektmåttet) mellanmedborgarnas betyg på faktorn Arbetsmöjligheter och deras helhetsbetygpå kommunen som en plats att bo och leva på (NRI) kan därför bli svagttrots att de gett ett lågt betyg åt Arbetsmöjligheter.PrioriteringsmatrisFör att på ett enkelt sätt åskådliggöra resultaten placeras faktorerna in i ettfyrfältsdiagram, en så kallad prioriteringsmatris. De fyra fälten iprioriterings-matrisen, kvadranterna, skapas av medelindex och medeleffektför de faktorer som ingår i modellen. Kvadranterna utgör fyraområden med olika prioriteringsgrad i ett förbättringsarbete.I prioriteringsmatrisen placeras varje faktor in efter sitt betygsindex och sitteffektmått. Ju högre upp i diagrammet en faktor ligger desto nöjdare ärmedborgarna med faktorn. Ju längre åt höger i diagrammet en faktorligger, desto större påverkan förväntas en förändring av dess betygsindexha på NMI.11


SCB:s analysmodell med NKI SCB:s Medborgarundersökning våren 2012För att förbättra NKI bör man främst prioritera faktorer som ligger långt nertill höger i matrisen (Prioritera), dvs. de med relativt låga betygsindex ikombination med höga effektmått. I en andra prioriteringsgrupp återfinnsde faktorer som hamnar uppe till höger i matrisen (Förbättra om möjligt).Även dessa faktorer har förhållandevis höga effektmått och bör därför ommöjligt förbättras, trots att de redan har relativt höga betygsindex.Faktorer som hamnat i den nedre vänstra delen av prioriteringsmatrisen(Lägre prioritet) kan ges lägre prioritet eftersom en förbättring av deraslåga betygsindex förväntas ha en lägre effekt på NKI. I kvadranten högstupp till vänster (Bevara) hamnar de faktorer som kan ges lägst prioritet i ettförbättringsarbete. Dock bör man försöka bevara dessa faktorers högabetygsindex eftersom en sänkning kan leda till att effektmåttet ökar ochfaktorn då hamnar i den prioriterade kvadranten.FelmarginalerFelmarginalerna beaktar den osäkerhet som härrör från att endast ett urvalav medborgarna har tillfrågats och att inte alla som ingår i urvalet harbesvarat enkäten. Skattningarna plus/minus felmarginalen bildar ett såkallat 95-procentigt konfidensintervall. Om en faktor exempelvis har fåttett betygsindex som är 55 och felmarginalen är ± 2,1 så innebär det att detsanna värdet med 95 procents säkerhet ligger i intervallet 52,9–57,1.Statistiskt säkerställda skillnaderFör att avgöra om skillnaderna i betygsindex mellan åren eller mellan olikakommuner är statistiskt säkerställda har följande förenklade förfarandeanvänts i rapporten: Om intervallen (indexvärdet ± felmarginalen) för tvåindexvärden inte överlappar varandra är skillnaden mellan indexvärdenastatistiskt säkerställd. Även om intervallen för två betygsindex tangerarvarandra, t.ex. ett intervall som är 53–57 och ett som är 57–61 anger vi attskillnaden är statistiskt säkerställd. Felmarginaler för betygsindex ocheffektmått finns angivna i diagram 1A-C.12


SCB:s Medborgarundersökning våren 2012SCB:s analysmodell med NKIBortfallBortfallet i en undersökning delas in i två olika typer. Totalbortfallet bestårav de medborgare som inte har besvarat enkäten överhuvudtaget. Partielltbortfall innebär att medborgarna har svarat på enkäten men inte besvaratsamtliga frågor. Även svarsalternativet ”Ingen åsikt” betraktas vid modellberäkningarnasom partiellt bortfall.Det partiella bortfallet ersätts med hjälp av en metod som kallas medelvärdesimputering.För att imputera en individs uteblivna svar på en frågastuderas de redovisningsgrupper där individen ingår. Det uteblivna svaretersätts med medelvärdet för frågan i kommunen. De svarande som inte harbesvarat eller angett ”Ingen åsikt” på mer än 25 procent av frågornautesluts vid beräkningen av faktorernas betygsindex och effektmått.Anledningen till detta är att om dessa medborgare ska ingå i analysenmåste deras stora partiella bortfall kompenseras genom imputering i såstor omfattning att det riskerar att snedvrida resultaten.Totalt inkom 22 896 besvarade enkäter. För modellen Nöjd-Region-Index(NRI) var 21 037 av dessa tillräckligt ifyllda för att kunna ingå i beräkningenav betygsindex och effektmått. För Nöjd-Medborgar-Index (NMI) varmotsvarande antal enkäter 12 342 och för Nöjd-Inflytande-Index (NII) varmotsvarande antal 13 460.Det partiella bortfallet, dvs. den andel av de svarande som hoppat över enfråga, är inte stort. Däremot är andelen som markerat alternativet ”Ingenåsikt” relativt stor på flera av frågorna (se tabell 1 A–C).Viktning av svarenFör att korrigera för att andelen svarande skiljer sig åt mellan könen ochåldersklasserna har svar från kvinnor och män i de olika åldersklassernainom varje kommun tilldelats olika vikter. Viktningen innebär att inom varjeåldersgrupp för kvinnor respektive män räknas antalet svarande om så attdet viktade antalet svarande i gruppen summerar till den gruppens faktiskaantal medborgare i kommunen.Modellens förklaringsgradModellens förklaringsgrad (R2) är ett mått på hur väl modellen lyckasförklara den variation som finns bland medborgarna vad gäller derashelhetsbedömning av sin kommun (I denna undersökning NRI, NMI ochNII). Förklaringsgraden (R2) kan variera mellan 0 och 1.För Nöjd-Region-Index (NRI) blev förklaringsgraden för de deltagandekommunerna cirka 0,55 vilket innebär att modellens åtta faktorer förklarar55 procent av variationen bland de svarande i helhetsbedömningen avkommunen som en plats att bo och leva på.Förklaringsgraden för Nöjd-Medborgar-Index (NMI) blev för de deltagandekommunerna cirka 0,63 vilket innebär att modellens tretton faktorer13


SCB:s analysmodell med NKI SCB:s Medborgarundersökning våren 2012(verksamheter) förklarar 63 procent av variationen bland de svarande ihelhetsbedömningen av kommunens verksamheter.Förklaringsgraden för Nöjd-Inflytande-Index (NII) blev för de deltagandekommunerna cirka 0,78 vilket innebär att modellen med bara fyra faktorerförklarar 78 procent av variationen bland de svarande i helhetsbedömningenav det inflytande som medborgarna har över kommunens verksamheter.Metoder bakom modellenBeräkningarna av helhetsbetygen NRI, NMI och NII, betygsindex ocheffektmått skattas av en strukturekvationsmodell med latenta variabler.Skattandet görs med en algoritmisk metod som kallas Partial Least Squares(PLS). Kortfattat söker metoden maximera samvariationen mellanfaktorerna och helhetsbetyget. Utifrån det stratifierade urvalet minustotalbortfallet skattas helhetsbetyget och faktorernas betygsindex genomatt individernas svar viktas upp till hela populationen. Vikterna beräknas ienlighet med teorin om stratifierat urval med obundet slumpmässigt urvalinom strata. Vid analysmodellens beräkning av betygsindex tilldelas varjedelfråga en särskild vikt. Vikten tas fram utifrån hur stor betydelsedelfrågan har för faktorns betygsindex. Metoden som används för attskatta felmarginalerna för betygsindex och effektmått kallas för Jack-knifemetoden.14


SCB:s Medborgarundersökning våren 2011Om undersökningenOm undersökningenUndersökningens resultat har bearbetats utifrån SCB:s analysmodell medNöjd-Kund-Index (NKI). Modellanalyser har genomförts för var och en avundersökningens tre delar (A, B och C).Modellanalyserna är inte i första hand konstruerade med syfte att ta framsammanfattande mått på hur stor del av medborgarna som är nöjda ellermissnöjda med sin kommun. Modellanalyserna syftar till att ge en helhetsbildsom pekar ut vilka områden eller delar som har särskilt stor betydelseför en förbättring av de helhetsbetyg som medborgarna ger sin kommun.PopulationMålpopulationen (målgruppen) är kommunens medborgare i åldrarna18–84 år.UrvalUndersökningen har genomförts som en urvalsundersökning. SCB:s registeröver totalbefolkningen (RTB) är urvalsramen. Som standard drogs ett urvalpå 500 personer i kommuner med färre än 10 000 invånare i åldrarna 18–84 år. I kommuner med 10 000 eller fler invånare i åldrarna 18–84 år drogsett urval på 1 000 personer.MetodUndersökningen har genomförts som en kombinerad post- och webbenkätmed tre skriftliga påminnelser varav de två sista innehöll ny frågeblankettoch nytt svarskuvert.MätperiodDatainsamlingen inleddes med utskick från SCB den 13 mars och avslutadesden 10 maj.SvarsandelDen sammanlagda svarsandelen för de 52 kommunerna i vårensundersökning uppgår till 53 procent av nettourvalet (dvs. urvalet minusövertäckning)15


Om undersökningen SCB:s Medborgarundersökning våren 2012Tabell D. Urval och andel svarande per kommun. Våren 2012Kommun Bruttourval Övertäckning NettourvalAntalsvarandeBergs kommun 500 8 492 263 53%Båstads kommun 1000 16 984 571 58%Eda kommun 500 7 493 261 53%Eslövs kommun 1000 12 988 503 51%Fagersta kommun 500 6 494 241 49%Götene kommun 1000 9 991 517 52%Haninge kommun 1000 13 987 429 43%Heby kommun 1000 17 983 467 48%Hudiksvalls kommun 1000 6 994 510 51%Håbo kommun 1000 12 988 512 52%Härjedalens kommun 500 5 495 265 54%Järfälla kommun 1000 10 990 476 48%Jönköpings kommun 1000 11 989 548 55%Karlshamns kommun 1000 4 996 514 52%Karlskoga kommun 1000 9 991 503 51%Karlstads kommun 1000 19 981 503 51%Kristianstad kommun 1000 11 989 466 47%Krokoms kommun 1000 9 991 567 57%Kungälvs kommun 1000 7 993 519 52%Kävlinge kommun 1000 9 991 588 59%Köpings kommun 1000 8 992 486 49%Ljungby kommun 1000 8 992 521 53%Ludvika kommun 1000 16 984 479 49%Lycksele kommun 500 8 492 266 54%Mörbylånga kommun 1000 10 990 551 56%Olofströms kommun 1000 19 981 521 53%Orsa kommun 500 6 494 312 63%Robertsfors kommun 500 2 498 264 53%Sjöbo kommun 1000 13 987 500 51%Staffanstorps kommun 1000 18 982 529 54%Sunne kommun 1000 7 993 541 54%Svalövs kommun 500 7 493 264 54%Säters kommun 500 2 498 279 56%Sölvesborgs kommun 1000 10 990 519 52%Tjörns kommun 1000 10 990 508 51%Torsås kommun 500 4 496 287 58%Tranås kommun 1000 10 990 506 51%Trelleborgs kommun 1000 9 991 514 52%Ulricehamns kommun 1000 8 992 530 53%Umeå kommun 1000 6 994 479 48%Vaggeryds kommun 500 5 495 275 56%Valdemarsviks kommun 500 3 497 297 60%Vansbro kommun 500 4 496 302 61%Vaxholms stad 500 5 495 278 56%Värmdö kommun 1000 8 992 506 51%Växjö kommun 1000 17 983 488 50%Ystad kommun 1000 10 990 548 55%Åmåls kommun 500 4 496 273 55%Ängelholms kommun 1000 11 989 532 54%Örkelljunga kommun 500 4 496 257 52%Östhammars kommun 1000 14 986 535 54%Östra Göinge kommun 1000 8 992 526 53%Samtliga kommuner 44000 474 43526 22896 53%Andelsvarande (%)16


SCB:s Medborgarundersökning våren 2011Om undersökningenTabell E. Andel svarande (%) efter kön och kommun. Våren 2012KommunKönMän KvinnorBergs kommun 48% 59% 53%Båstads kommun 55% 60% 58%Eda kommun 52% 54% 53%Eslövs kommun 49% 53% 51%Fagersta kommun 46% 52% 49%Götene kommun 50% 55% 52%Haninge kommun 38% 49% 43%Heby kommun 41% 55% 48%Hudiksvalls kommun 50% 53% 51%Håbo kommun 49% 54% 52%Härjedalens kommun 50% 57% 54%Järfälla kommun 43% 53% 48%Jönköpings kommun 54% 56% 55%Karlshamns kommun 49% 55% 52%Karlskoga kommun 48% 53% 51%Karlstads kommun 47% 55% 51%Kristianstad kommun 43% 52% 47%Krokoms kommun 53% 62% 57%Kungälvs kommun 50% 54% 52%Kävlinge kommun 55% 64% 59%Köpings kommun 47% 51% 49%Ljungby kommun 49% 56% 53%Ludvika kommun 47% 50% 49%Lycksele kommun 54% 54% 54%Mörbylånga kommun 55% 56% 56%Olofströms kommun 49% 57% 53%Orsa kommun 61% 65% 63%Robertsfors kommun 50% 56% 53%Sjöbo kommun 46% 56% 51%Staffanstorps kommun 49% 58% 54%Sunne kommun 51% 58% 54%Svalövs kommun 50% 58% 54%Säters kommun 52% 60% 56%Sölvesborgs kommun 51% 53% 52%Tjörns kommun 49% 53% 51%Torsås kommun 56% 60% 58%Tranås kommun 46% 56% 51%Trelleborgs kommun 49% 55% 52%Ulricehamns kommun 48% 59% 53%Umeå kommun 43% 54% 48%Vaggeryds kommun 54% 57% 56%Valdemarsviks kommun 56% 63% 60%Vansbro kommun 58% 63% 61%Vaxholms stad 51% 62% 56%Värmdö kommun 46% 56% 51%Växjö kommun 46% 53% 50%Ystad kommun 52% 58% 55%Åmåls kommun 50% 59% 55%Ängelholms kommun 51% 56% 54%Örkelljunga kommun 51% 52% 52%Östhammars kommun 51% 58% 54%Östra Göinge kommun 48% 59% 53%Samtliga kommuner 49% 55% 53%Total17


Om undersökningen SCB:s Medborgarundersökning våren 2012Tabell F. Andel svarande (%) efter ålder och kommun. Våren 2012ÅlderKommun18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84Bergs kommun 44% 24% 45% 50% 64% 65% 65% 53%Båstads kommun 37% 34% 53% 53% 62% 70% 73% 58%Eda kommun 44% 27% 42% 52% 65% 68% 59% 53%Eslövs kommun 38% 36% 47% 48% 59% 66% 67% 51%Fagersta kommun 25% 36% 40% 47% 56% 65% 68% 49%Götene kommun 26% 30% 44% 51% 65% 72% 65% 52%Haninge kommun 24% 32% 34% 40% 52% 68% 72% 43%Heby kommun 25% 21% 42% 51% 59% 68% 53% 48%Hudiksvalls kommun 28% 38% 43% 50% 56% 72% 54% 51%Håbo kommun 28% 32% 45% 44% 68% 79% 74% 52%Härjedalens kommun 39% 32% 47% 53% 60% 64% 64% 54%Järfälla kommun 25% 25% 43% 51% 60% 75% 69% 48%Jönköpings kommun 29% 44% 47% 51% 69% 81% 71% 55%Karlshamns kommun 17% 31% 44% 52% 65% 74% 66% 52%Karlskoga kommun 23% 28% 38% 48% 62% 71% 69% 51%Karlstads kommun 29% 39% 40% 51% 69% 69% 69% 51%Kristianstad kommun 25% 30% 42% 51% 56% 65% 65% 47%Krokoms kommun 30% 44% 47% 56% 68% 75% 74% 57%Kungälvs kommun 29% 39% 49% 55% 61% 68% 68% 52%Kävlinge kommun 33% 46% 52% 60% 69% 76% 83% 59%Köpings kommun 26% 25% 37% 44% 63% 74% 64% 49%Ljungby kommun 31% 43% 44% 51% 62% 72% 60% 53%Ludvika kommun 24% 30% 44% 44% 62% 62% 68% 49%Lycksele kommun 27% 40% 46% 53% 65% 70% 65% 54%Mörbylånga kommun 50% 33% 44% 50% 68% 71% 59% 56%Olofströms kommun 30% 26% 46% 54% 62% 74% 58% 53%Orsa kommun 43% 33% 62% 68% 72% 78% 73% 63%Robertsfors kommun 34% 53% 42% 52% 54% 64% 68% 53%Sjöbo kommun 28% 30% 47% 44% 59% 71% 66% 51%Staffanstorps kommun 30% 35% 51% 50% 61% 72% 79% 54%Sunne kommun 30% 42% 44% 52% 65% 71% 64% 54%Svalövs kommun 26% 51% 48% 56% 58% 72% 61% 54%Säters kommun 36% 51% 48% 50% 67% 71% 57% 56%Sölvesborgs kommun 25% 25% 45% 52% 65% 71% 63% 52%Tjörns kommun 28% 36% 40% 49% 64% 68% 64% 51%Torsås kommun 21% 35% 50% 62% 75% 69% 67% 58%Tranås kommun 35% 32% 44% 53% 64% 71% 56% 51%Trelleborgs kommun 31% 38% 40% 53% 57% 75% 65% 52%Ulricehamns kommun 29% 41% 48% 54% 62% 71% 61% 53%Umeå kommun 28% 39% 42% 52% 64% 73% 55% 48%Vaggeryds kommun 33% 40% 45% 60% 64% 78% 62% 56%Valdemarsviks kommun 38% 38% 36% 64% 63% 85% 69% 60%Vansbro kommun 52% 41% 57% 60% 65% 70% 73% 61%Vaxholms stad 36% 28% 47% 53% 70% 77% 68% 56%Värmdö kommun 29% 35% 45% 45% 69% 79% 61% 51%Växjö kommun 30% 34% 42% 50% 68% 68% 67% 50%Ystad kommun 32% 38% 43% 56% 60% 75% 66% 55%Åmåls kommun 28% 38% 38% 51% 73% 69% 61% 55%Ängelholms kommun 40% 29% 50% 54% 63% 75% 63% 54%Örkelljunga kommun 39% 26% 47% 45% 71% 61% 67% 52%Östhammars kommun 32% 37% 43% 50% 64% 75% 68% 54%Östra Göinge kommun 32% 36% 38% 53% 63% 76% 65% 53%Samtliga kommuner 30% 34% 44% 51% 63% 72% 65% 53%Totalandel (%)18


SCB:s Medborgarundersökning våren 2012Tabeller och diagramA. Medborgarna om kommunen som en plats att booch leva på(Nöjd-Region-Index)TABELLER OCH DIAGRAM19


Diagram 1A: Modellbild20Nöjd-Region-Index (NRI) A1: 1Arbetsmöjligheter Rekommendation50 ±2,3 0,5Medborgarna om att bo och leva ikommunen A2: 1 - 2 Utbildningsmöjligheter3,9 66 ± 2,4Del A 58 ±2,0 0,1 ±0,2NRI FrågaA3: 1 - 3BostäderA9: 1Östhammars kommun 53 ±1,8 1,2 * 61 ± 2,0Våren 2012 A4: 1 - 4KommunikationerFelmarginal för57 ±1,7 1,0 FrågaeffektmåttA5: 1 - 3Kommersiellt utbud A8: 1 - 30,1 - 0,959 ±2,0 1,00,0 - 0,5A6: 1 - 5Fritidsmöjligheter 0,9 - 1,5Antal svarande 535 58 ±1,7 0,70,6 - 1,4Andel svarande (%) 54 A7: 1 - 3Trygghet 0,5 - 1,5Medelindex 58 73 ±1,9 1,00,1 - 1,3Medeleffekt 0,8Frågor Betygsindex Felmarginal Effektmått3820,7 - 1,3Tolkning av effektmått:* Effektmåttet 1,2 innebär att ombetygsindexet för faktorn Bostäderökar med 5 enheter från 53 till 58förväntas helhetsbetyget (NRI) ökamed 1,2 enheter från 61 till 62,2.


= högstakommunmedelindexhösten 2011 och våren20120382Diagram 2A: PrioriteringsmatrisNöjd-Region-Index (NRI)Medborgarna om att bo och leva ikommunenDel AÖsthammars kommunVåren 2012Betygsindex1009080Östhammars kommunBevara Förbättraom möjligtNRI 61Rekommendation 6670TrygghetAntal svarande 535 5721Andel svarande (%) 54 4660Medelindex 58 68Medeleffekt 0,850Utb.möjl.Fritid.Arb.möjl.Kommers.utb.Kommunik.Bostäder40FaktorBetygsindemåttEffekt-Arbetsmöjligheter 50 0,5Utbildningsmöjligheter 58 0,1Bostäder 53 1,2Kommunikationer 57 1,0Kommersiellt utbud 59 1,0Fritidsmöjligheter 58 0,7Trygghet 73 1,030LägreEffektmåttprioritet Prioritera200,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5= kommunens medelindexoch medeleffekt= medelindex församtliga kommunerhösten 2011 och våren2012= lägstakommunmedelindexhösten 2011 och våren2012


I denna tabell redovisas betygsindex för NRI och samtliga faktorer samt medelbetyg och svarsfördelning för delfrågorna i enkäten. Även andelen som har angett "Ingen åsikt" samt de som inte harbesvarat respektive delfråga framgår i tabellen.Tabell1A: Betygsindex, medelbetyg och svarsfördelning382ÖSTHAMMARS KOMMUN22Nöjd-Region-Index (NRI)BetygsindexJämförelse med samtliga kommunerhösten 2011 och våren 2012Medborgarna om att bo och leva ikommunen FRÅGA FAKTORVåren 2012 Hösten 2010BetygsindexDel A A8: 1 - 3 NRI, HELHETEN61 61 61 45 79A9: 1 REKOMMENDATION66 67 65 40 86A1: 1 ARBETSMÖJLIGHETER50 48 47 23 78Östhammars kommun A2: 1 - 2 UTBILDNINGSMÖJLIGHETER58 58 60 31 87Våren 2012 A3: 1 - 3 BOSTÄDER53 58 59 44 71A4: 1 - 4 KOMMUNIKATIONER57 54 59 34 74A5: 1 - 3 KOMMERSIELLT UTBUD59 59 61 42 75A6: 1 - 5 FRITIDSMÖJLIGHETER58 56 59 43 72A7: 1 - 3 TRYGGHET73 72 61 42 80MEDELINDEX58 58 58LägstabetygsindexHögstabetygsindexAntal svarande 535Andel svarande (%) 54Medelindex 58


ÖSTHAMMARS KOMMUNFRÅGA FAKTOR Våren2012Hösten2010BetygsindexNRI, HELHETEN 61 61 61 45 79Fr A8:1 Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats attbo och leva på? 6,9 7,1 7,0 5,8 8,5 13 41 46 100 0 1Fr A8:2 Hur väl uppfyller din kommun dina förväntningar på en platsatt bo och leva på? 6,5 6,6 6,5 5,1 8,1 18 46 36 100 0 1Fr A8:3 Föreställ dig en kommun som en plats som är perfekt att booch leva på. Hur nära ett sådant ideal tycker du att dinkommun kommer? 5,9 5,9 5,9 4,4 7,6 23 52 25 100 0 1Fr A9:1BetygsindexJämförelse med samtliga kommuner hösten2011 och våren 2012REKOMMENDATION 66 67 65 40 86Kan du rekomendera vänner och bekanta att flytta till dinkommun?6,9 7,0 6,9 4,5 8,8 16 38 47 100 0LägstabetygsindexHögstabetygsindexAndel svar uppdelat på låga, mellan ochhöga betyg för kommunen (%)Lågabetyg(1 - 4)Mellanbetyg(5 - 7)Högabetyg(8 - 10)SummaAndelIngenåsikt (%)Andel Ejsvar (%)223Fr A1:1ARBETSMÖJLIGHETER 50 48 47 23 785,5 5,3 5,3 3,1 8,0 36 42 23 100 12Hur ser du på……möjligheterna att få arbete inom rimligt avstånd?UTBILDNINGSMÖJLIGHETER 58 58 60 31 87Hur ser du på …Fr A2:1 …tillgången till universitets- eller högskoleutbildning inomrimligt avstånd? 6,0 6,1 6,2 3,0 9,3 27 40 33 100 12 2Fr A2:2 …tillgången till övriga utbildningar inom rimligt avstånd?(Folkhögskola, Kvalificerad Yrkesutbildning, Komvux etc.) 6,4 6,4 6,5 4,3 8,4 20 42 39 100 16 4BOSTÄDER 53 58 59 44 71Fr A3:1 Hur ser du på ……möjligheterna till att hitta bra boende? 5,1 5,9 6,1 3,8 7,4 39 42 19 100 5 2Fr A3:2 …utbudet av olika typer av boendeformer (hyresrätt,bostadsrätt, småhus etc.)? 4,8 5,5 5,7 3,7 7,2 43 44 14 100 7 3Fr A3:3 …hur trivsam bebyggelsen är? 6,8 6,9 6,9 6,0 8,5 14 45 41 100 4 31


ÖSTHAMMARS KOMMUN24FRÅGA FAKTOR Våren2012BetygsindexHösten2010Jämförelse med samtliga kommuner hösten2011 och våren 2012BetygsindexLägstabetygsindexHögstabetygsindexAndel svar uppdelat på låga, mellan ochhöga betyg för kommunen (%)Lågabetyg(1 - 4)Mellanbetyg(5 - 7)Högabetyg(8 - 10)SummaAndelIngenåsikt (%)KOMMUNIKATIONER 57 54 59 34 74Hur ser du på ……tillgången till gång- och cykelvägar? 4,8 4,6 6,0 2,9 8,1 50 31 20 100 7 1Fr A4:1Fr A4:2 …möjligheterna till att använda kollektivtrafiken för resor?(Med kollektivtrafik menas lokal och regional trafik med buss,spårvagn, tunnelbana, tåg och/eller båt/färja.)6,0 5,7 5,4 2,7 7,8 30 34 35 100 41Fr A4:3 …tillgången till förbindelser för längre resor? (Resor med tåg,buss, båt och/eller flyg.) 5,4 5,2 5,6 2,9 7,9 36 38 26 100 5 2Fr A4:4 …möjligheterna till att enkelt kunna transporterasig med bil? 8,0 8,0 8,0 7,0 8,8 5 27 67 100 4 2KOMMERSIELLT UTBUD 59 59 61 42 75Fr A5:1 Hur ser du på ……utbudet av livsmedelsaffärer inom rimligt avstånd? 7,2 7,1 7,2 5,3 8,6 16 30 55 100 1 1Fr A5:2 …utbudet av andra affärer och service inom rimligtavstånd? 5,8 5,8 6,1 3,9 7,7 31 45 25 100 1 1Fr A5:3 …utbudet av kaféer/barer/restauranger inomrimligt avstånd? 6,2 6,0 6,1 3,9 7,7 25 41 34 100 1 1FRITIDSMÖJLIGHETER 58 56 59 43 72Fr A6:1 Hur ser du på ……tillgången till parker, grönområden och natur? 7,8 8,0 7,8 5,9 8,5 7 29 64 100 3 1Fr A6:2 …möjligheterna till att kunna utöva fritidsintressen t.ex. sport,kultur, friluftsliv, föreningsliv? 7,2 7,2 7,2 5,7 8,1 11 39 51 100 6 1Fr A6:3 …tillgången till idrottsevenemang? 6,0 5,7 6,2 4,5 7,8 27 44 30 100 15 2Fr A6:4 …tillgången till kulturevenemang? 5,4 5,0 5,7 3,7 7,4 33 46 21 100 15 2Fr A6:5 …nöjesutbudet? 4,2 3,7 4,6 2,8 7,0 59 31 10 100 10 1Andel Ejsvar (%)TRYGGHET 73 72 61 42 80Hur ser du på …Fr A7:1 …hur tryggt och säkert du kan vistas utomhus på kvällar ochnätter? 7,8 7,7 6,5 4,3 8,5 8 25 67 100 3 1Fr A7:2 …hur trygg och säker du kan känna dig mot hot, rån ochmisshandel? 7,7 7,5 6,4 4,4 8,3 10 25 65 100 3 1Fr A7:3 …hur trygg och säker du kan känna dig mot inbrotti hemmet? 7,0 7,0 6,3 4,8 7,7 16 34 50 100 2 1


Östhammars kommunDiagram 3 Andel som givit högt respektive lågt betygFr A8:1Fr A8:2Fr A8:3Fr A9:1Fr A1:1Fr A2:1Fr A2:2Fr A3:1Fr A3:2Fr A3:3Fr A4:1Fr A4:2Fr A4:3Fr A4:4Fr A5:1Fr A5:2Fr A5:3Fr A6:1Fr A6:2Fr A6:3Fr A6:4Fr A6:5Fr A7:1Fr A7:2Fr A7:3-100 0 Lågt Högt 10025


Tabell1A_Kvinnor: Betygsindex, medelbetyg och svarsfördelningI denna tabell redovisas betygsindex för NRI och samtliga faktorer samt medelbetyg och svarsfördelning för delfrågorna i enkäten. Även andelen som har angett "Ingen åsikt" samt de som inte harbesvarat respektive delfråga framgår i tabellen.382ÖSTHAMMARS KOMMUN - Kvinnor26Nöjd-Region-Index (NRI)Betygsindex förKvinnorJämförelse med samtliga kommunerhösten 2011 och våren 2012 förKvinnorMedborgarna om att bo och leva ikommunen FRÅGA FAKTORVåren 2012 Hösten 2010BetygsindexDel A A8: 1 - 3 NRI, HELHETEN63 62 62 45 79A9: 1 REKOMMENDATION68 67 66 40 87A1: 1 ARBETSMÖJLIGHETER51 46 47 25 78Östhammars kommun A2: 1 - 2 UTBILDNINGSMÖJLIGHETER60 59 61 35 88Våren 2012 A3: 1 - 3 BOSTÄDER54 58 59 44 72Kvinnor A4: 1 - 4 KOMMUNIKATIONER59 54 60 33 76A5: 1 - 3 KOMMERSIELLT UTBUD62 59 61 42 77A6: 1 - 5 FRITIDSMÖJLIGHETER59 56 61 42 74A7: 1 - 3 TRYGGHET69 67 58 40 77MEDELINDEX59 57 58LägstabetygsindexHögstabetygsindexAntal svarande 281Andel svarande (%) 58Medelindex 59


ÖSTHAMMARS KOMMUN - KvinnorFRÅGA FAKTOR Våren2012Hösten2010BetygsindexNRI, HELHETEN 63 62 62 45 79Fr A8:1 Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats attbo och leva på? 7,1 7,0 7,1 5,7 8,5 12 40 48 100 0 0Fr A8:2 Hur väl uppfyller din kommun dina förväntningar på en platsatt bo och leva på? 6,7 6,6 6,6 5,0 8,0 18 45 38 100 0 0Fr A8:3 Föreställ dig en kommun som en plats som är perfekt att booch leva på. Hur nära ett sådant ideal tycker du att dinkommun kommer? 6,0 6,1 6,1 4,5 7,7 23 50 28 100 0 0Fr A9:1Betygsindex förKvinnorJämförelse med samtliga kommuner hösten2011 och våren 2012 för KvinnorREKOMMENDATION 68 67 66 40 87Kan du rekomendera vänner och bekanta att flytta till dinkommun?7,0 7,0 7,0 4,5 8,8 14 39 47 100 0LägstabetygsindexHögstabetygsindexAndel svar uppdelat på låga, mellan ochhöga betyg för kommunen (%)Lågabetyg(1 - 4)Mellanbetyg(5 - 7)Högabetyg(8 - 10)SummaAndelIngenåsikt (%)Andel Ejsvar (%)127Fr A1:1ARBETSMÖJLIGHETER 51 46 47 25 785,5 5,2 5,3 3,2 8,0 38 38 24 100 12Hur ser du på……möjligheterna att få arbete inom rimligt avstånd?UTBILDNINGSMÖJLIGHETER 60 59 61 35 88Hur ser du på …Fr A2:1 …tillgången till universitets- eller högskoleutbildning inomrimligt avstånd? 6,3 6,2 6,3 3,1 9,3 23 38 40 100 11 2Fr A2:2 …tillgången till övriga utbildningar inom rimligt avstånd?(Folkhögskola, Kvalificerad Yrkesutbildning, Komvux etc.) 6,6 6,5 6,7 4,4 8,5 20 37 43 100 16 5BOSTÄDER 54 58 59 44 72Fr A3:1 Hur ser du på ……möjligheterna till att hitta bra boende? 5,2 5,8 6,1 4,0 7,4 40 39 22 100 6 2Fr A3:2 …utbudet av olika typer av boendeformer (hyresrätt,bostadsrätt, småhus etc.)? 4,9 5,4 5,7 3,9 7,3 42 43 15 100 8 2Fr A3:3 …hur trivsam bebyggelsen är? 6,9 6,9 6,9 6,0 8,5 14 43 43 100 4 31


ÖSTHAMMARS KOMMUN - Kvinnor28FRÅGA FAKTOR Våren2012Betygsindex förKvinnorHösten2010Jämförelse med samtliga kommuner hösten2011 och våren 2012 för KvinnorBetygsindexLägstabetygsindexHögstabetygsindexAndel svar uppdelat på låga, mellan ochhöga betyg för kommunen (%)Lågabetyg(1 - 4)Mellanbetyg(5 - 7)Högabetyg(8 - 10)SummaAndelIngenåsikt (%)KOMMUNIKATIONER 59 54 60 33 76Hur ser du på ……tillgången till gång- och cykelvägar? 4,8 4,5 6,1 2,9 8,2 47 31 22 100 8 1Fr A4:1Fr A4:2 …möjligheterna till att använda kollektivtrafiken för resor?(Med kollektivtrafik menas lokal och regional trafik med buss,spårvagn, tunnelbana, tåg och/ellerbåt/färja.)6,2 5,7 5,5 2,6 7,8 27 33 40 100 32Fr A4:3 …tillgången till förbindelser för längre resor? (Resor med tåg,buss, båt och/eller flyg.) 5,6 5,2 5,7 2,7 7,8 33 38 29 100 4 3Fr A4:4…möjligheterna till att enkelt kunna transportera sig med bil? 8,3 8,1 8,1 7,2 8,9 3 23 74 100 5 2KOMMERSIELLT UTBUD 62 59 61 42 77Fr A5:1 Hur ser du på ……utbudet av livsmedelsaffärer inom rimligt avstånd? 7,4 7,1 7,3 5,2 8,6 14 28 59 100 1 1Fr A5:2 …utbudet av andra affärer och service inom rimligtavstånd? 6,0 5,8 6,2 3,8 7,9 27 43 30 100 1 1Fr A5:3 …utbudet av kaféer/barer/restauranger inom rimligt avstånd?6,3 6,0 6,1 3,8 7,7 24 39 37 100 1 1FRITIDSMÖJLIGHETER 59 56 61 42 74Fr A6:1 Hur ser du på ……tillgången till parker, grönområden och natur? 8,0 8,2 7,9 6,0 8,6 7 24 69 100 4 1Fr A6:2 …möjligheterna till att kunna utöva fritidsintressen t.ex. sport,kultur, friluftsliv, föreningsliv? 7,4 7,3 7,3 5,7 8,2 10 34 56 100 6 1Fr A6:3 …tillgången till idrottsevenemang? 6,5 6,0 6,4 4,6 7,8 23 40 38 100 16 2Fr A6:4 …tillgången till kulturevenemang? 5,7 5,0 5,9 3,7 7,7 29 45 26 100 12 2Fr A6:5 …nöjesutbudet? 4,2 3,5 4,7 2,7 7,2 59 30 11 100 11 1Andel Ejsvar (%)TRYGGHET 69 67 58 40 77Hur ser du på …Fr A7:1 …hur tryggt och säkert du kan vistas utomhus på kvällar ochnätter? 7,5 7,3 6,2 4,0 8,4 11 28 61 100 2 1Fr A7:2 …hur trygg och säker du kan känna dig mot hot, rån ochmisshandel? 7,3 7,1 6,1 4,1 8,2 13 29 58 100 3 1Fr A7:3…hur trygg och säker du kan känna dig mot inbrott i hemmet? 6,7 6,8 6,2 4,8 7,6 19 35 47 100 2 1


Östhammars kommunDiagram 3 Andel som givit högt respektive lågt betygFr A8:1Fr A8:2Fr A8:3Fr A9:1Fr A1:1Fr A2:1Fr A2:2Fr A3:1Fr A3:2Fr A3:3Fr A4:1Fr A4:2Fr A4:3Fr A4:4Fr A5:1Fr A5:2Fr A5:3Fr A6:1Fr A6:2Fr A6:3Fr A6:4Fr A6:5Fr A7:1Fr A7:2Fr A7:3-100 0 Lågt Högt 10029


I denna tabell redovisas betygsindex för NRI och samtliga faktorer samt medelbetyg och svarsfördelning för delfrågorna i enkäten. Även andelen som har angett "Ingen åsikt" samt de som inte harbesvarat respektive delfråga framgår i tabellen.Tabell1A_Män: Betygsindex, medelbetyg och382ÖSTHAMMARS KOMMUN - Män30Nöjd-Region-Index (NRI)Betygsindex för MänJämförelse med samtligakommuner hösten 2011 och våren2012 för MänMedborgarna om att bo och leva ikommunen FRÅGA FAKTORVåren 2012 Hösten 2010BetygsindexDel A A8: 1 - 3 NRI, HELHETEN59 61 60 45 78A9: 1 REKOMMENDATION65 67 64 40 86A1: 1 ARBETSMÖJLIGHETER50 49 47 21 77Östhammars kommun A2: 1 - 2 UTBILDNINGSMÖJLIGHETER55 57 59 27 87Våren 2012 A3: 1 - 3 BOSTÄDER52 58 58 44 70Män A4: 1 - 4 KOMMUNIKATIONER56 54 59 35 74A5: 1 - 3 KOMMERSIELLT UTBUD57 59 60 41 75A6: 1 - 5 FRITIDSMÖJLIGHETER56 55 58 42 71A7: 1 - 3 TRYGGHET76 76 63 44 82MEDELINDEX58 58 58LägstabetygsindexHögstabetygsindexAntal svarande 254Andel svarande (%) 51Medelindex 58


ÖSTHAMMARS KOMMUN - MänFRÅGA FAKTOR Våren2012Hösten2010BetygsindexNRI, HELHETEN 59 61 60 45 78Fr A8:1 Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats attbo och leva på? 6,8 7,1 6,9 5,6 8,5 14 43 43 100 0 1Fr A8:2 Hur väl uppfyller din kommun dina förväntningar på en platsatt bo och leva på? 6,3 6,6 6,4 5,1 8,1 19 47 35 100 0 1Fr A8:3 Föreställ dig en kommun som en plats som är perfekt att booch leva på. Hur nära ett sådant ideal anser du att dinkommun kommer? 5,9 5,7 5,8 4,4 7,6 23 54 23 100 0 1Fr A9:1Betygsindex förMänJämförelse med samtligakommuner hösten 2011 och våren 2012 förMänREKOMMENDATION 65 67 64 40 86Kan du rekomendera vänner och bekanta att flytta till dinkommun?6,8 7,0 6,7 4,5 8,7 17 37 46 100 0LägstabetygsindexHögstabetygsindexAndel svar uppdelat på låga, mellan ochhöga betyg för kommunen (%)Lågabetyg(1 - 4)Mellanbetyg(5 - 7)Högabetyg(8 - 10)SummaAndelIngenåsikt (%)Andel Ejsvar (%)331Fr A1:1ARBETSMÖJLIGHETER 50 49 47 21 775,5 5,4 5,3 3,0 8,0 34 45 21 100 13Hur ser du på……möjligheterna att få arbete inom rimligt avstånd?UTBILDNINGSMÖJLIGHETER 55 57 59 27 87Hur ser du på …Fr A2:1 …tillgången till universitets- eller högskoleutbildning inomrimligt avstånd? 5,7 6,0 6,1 2,8 9,2 31 43 26 100 13 2Fr A2:2 …tillgången till övriga utbildningar inom rimligt avstånd?(Folkhögskola, Kvalificerad Yrkesutbildning, Komvux etc.) 6,3 6,4 6,4 4,0 8,4 19 46 35 100 16 4BOSTÄDER 52 58 58 44 70Fr A3:1 Hur ser du på ……möjligheterna till att hitta bra boende? 5,1 6,0 6,0 3,6 7,5 38 45 17 100 4 2Fr A3:2 …utbudet av olika typer av boendeformer (hyresrätt,bostadsrätt, småhus etc.)? 4,8 5,6 5,7 3,6 7,2 43 44 13 100 6 3Fr A3:3 …hur trivsam bebyggelsen är? 6,7 7,0 6,8 5,9 8,5 14 47 39 100 4 31


32ÖSTHAMMARS KOMMUN - MänFRÅGA FAKTOR Våren2012Betygsindex förMänHösten2010Jämförelse med samtligakommuner hösten 2011 och våren 2012 förMänBetygsindexLägstabetygsindexHögstabetygsindexAndel svar uppdelat på låga, mellan ochhöga betyg för kommunen (%)Lågabetyg(1 - 4)Mellanbetyg(5 - 7)Högabetyg(8 - 10)SummaAndelIngenåsikt (%)KOMMUNIKATIONER 56 54 59 35 74Hur ser du på ……tillgången till gång- och cykelvägar? 4,7 4,7 6,0 2,9 8,0 52 30 18 100 6 2Fr A4:1Fr A4:2 …möjligheterna till att använda kollektivtrafiken för resor?(Med kollektivtrafik menas lokal och regional trafik med buss,spårvagn, tunnelbana, tåg och/ellerbåt/färja.)5,8 5,6 5,3 2,5 7,7 33 35 32 100 41Fr A4:3 …tillgången till förbindelser för längre resor? (Resor med tåg,buss, båt och/eller flyg.) 5,2 5,1 5,6 2,8 7,9 38 39 23 100 7 1Fr A4:4…möjligheterna till att enkelt kunna transportera sig med bil? 7,8 8,0 7,9 6,8 8,8 7 31 62 100 3 1KOMMERSIELLT UTBUD 57 59 60 41 75Fr A5:1 Hur ser du på ……utbudet av livsmedelsaffärer inom rimligt avstånd? 7,0 7,2 7,2 5,2 8,5 17 32 51 100 1 1Fr A5:2 …utbudet av andra affärer och service inom rimligtavstånd? 5,5 5,9 6,1 4,0 7,6 33 47 20 100 1 1Fr A5:3 …utbudet av kaféer/barer/restauranger inom rimligt avstånd?6,1 6,0 6,0 3,9 7,7 26 44 31 100 2 1FRITIDSMÖJLIGHETER 56 55 58 42 71Fr A6:1 Hur ser du på ……tillgången till parker, grönområden och natur? 7,7 7,9 7,7 5,8 8,6 7 33 60 100 3 1Fr A6:2 …möjligheterna till att kunna utöva fritidsintressen t.ex. sport,kultur, friluftsliv, föreningsliv? 7,0 7,2 7,1 5,8 8,0 11 44 46 100 6 1Fr A6:3 …tillgången till idrottsevenemang? 5,7 5,5 6,0 4,2 7,8 30 47 23 100 14 1Fr A6:4 …tillgången till kulturevenemang? 5,2 5,0 5,6 3,8 7,2 37 47 17 100 19 2Fr A6:5 …nöjesutbudet? 4,2 3,9 4,6 2,9 6,8 59 32 9 100 10 1Andel Ejsvar (%)TRYGGHET 76 76 63 44 82Hur ser du på …Fr A7:1 …hur tryggt och säkert du kan vistas utomhus på kvällar ochnätter? 8,1 8,1 6,9 4,6 8,8 5 22 73 100 4 1Fr A7:2 …hur trygg och säker du kan känna dig mot hot, rån ochmisshandel? 8,0 7,8 6,7 4,7 8,6 7 21 72 100 3 1Fr A7:3…hur trygg och säker du kan känna dig mot inbrott i hemmet? 7,2 7,3 6,4 4,7 7,8 14 33 54 100 3 1


Östhammars kommunDiagram 3 Andel som givit högt respektive lågt betygFr A8:1Fr A8:2Fr A8:3Fr A9:1Fr A1:1Fr A2:1Fr A2:2Fr A3:1Fr A3:2Fr A3:3Fr A4:1Fr A4:2Fr A4:3Fr A4:4Fr A5:1Fr A5:2Fr A5:3Fr A6:1Fr A6:2Fr A6:3Fr A6:4Fr A6:5Fr A7:1Fr A7:2Fr A7:3-100 0 Lågt Högt 10033


Östhammars kommun. Våren 201234TABELL 2A.1 Faktorernas betygsindex och NRI efter könKönMan KvinnaSamtligaBetygsindemargindemargindemarg.Fel-Betygs-Fel-Betygs-Fel-NRI 59 ±2,9 63 ±2,8 61 ±2,0Rekommendation 65 ±3,5 68 ±3,1 66 ±2,4Arbetsmöjligheter 50 ±3,3 51 ±3,2 50 ±2,3Utbildningsmöjligheter 55 ±2,6 60 ±2,9 58 ±2,0Bostäder 52 ±2,6 54 ±2,6 53 ±1,8Kommunikationer 56 ±2,4 59 ±2,4 57 ±1,7Kommersiellt utbud 57 ±2,8 62 ±2,9 59 ±2,0Fritidsmöjligheter 56 ±2,4 59 ±2,4 58 ±1,7Tryghhet 76 ±2,7 69 ±2,8 73 ±1,9ANTAL SVARANDE 254 281 535TABELL 2A.2 Faktorernas betygsindex och NRI efter ålderSamtliga75 år eller äldreÅlder18-24 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år 55-64 år 65-74 år Betygsindemargindemargindemargindemargindemargindemargindemargindemarg.Fel-Betygs-Fel-Betygs-Fel-Betygs-Fel-Betygs-Fel-Betygs-Fel-Betygs-Fel-Betygs-Fel-NRI 58 ±7,2 63 ±6,7 59 ±6,3 59 ±6,5 60 ±5,1 62 ±4,8 68 ±5,4 61 ±2,0Rekommendation 63 ±8,4 62 ±8,2 66 ±7,0 65 ±7,0 66 ±6,1 70 ±5,7 72 ±7,4 66 ±2,4Arbetsmöjligheter 48 ±9,0 49 ±8,1 51 ±7,0 48 ±6,7 53 ±6,0 51 ±5,0 52 ±5,9 50 ±2,3Utbildningsmöjligheter 54 ±7,1 62 ±7,3 59 ±6,1 58 ±5,6 59 ±5,3 57 ±4,6 54 ±5,3 58 ±2,0Bostäder 51 ±5,6 57 ±6,8 54 ±5,5 53 ±5,7 53 ±5,0 54 ±4,8 51 ±4,8 53 ±1,8Kommunikationer 62 ±6,6 63 ±5,8 53 ±5,2 56 ±5,1 54 ±4,6 59 ±4,0 59 ±5,3 57 ±1,7Kommersiellt utbud 61 ±6,7 63 ±7,0 53 ±6,3 60 ±6,2 57 ±5,4 61 ±4,8 64 ±6,6 59 ±2,0Fritidsmöjligheter 58 ±6,1 57 ±6,3 54 ±4,9 62 ±5,2 57 ±4,8 58 ±3,8 57 ±4,7 58 ±1,7Tryghhet 75 ±6,7 79 ±5,4 71 ±6,9 73 ±6,1 71 ±5,4 73 ±4,3 68 ±5,6 73 ±1,9ANTAL SVARANDE 34 40 66 87 112 127 69 535


Östhammars kommun. Våren 2012TABELL 2A.3 Faktorernas betygsindex och NRI efter ortstyp35Var bor du? SamtligaKommunens centralort Annan tätort Utanför tätort Uppgift saknasNRI 65 60 59 44 61Rekommendation 68 66 66 68 66Arbetsmöjligheter 50 53 49 43 50Utbildningsmöjligheter 58 61 55 50 58Bostäder 52 54 54 46 53Kommunikationer 60 60 52 55 57Kommersiellt utbud 70 54 57 56 59Fritidsmöjligheter 61 55 57 64 58Trygghet 75 72 71 59 73ANTAL SVARANDE 156 182 189 8 535


TABELL 2A.4 Faktorernas betygsindex och NRI efter boendetid i kommunen36Hur länge har du bott i kommunen? Samtliga0-2 år 3-5 år 6-10 år 11 år eller längre UppgiftsaknasNRI 60 61 56 62 61Rekommendation 64 62 63 67 66Arbetsmöjligheter 47 43 49 51 50Utbildningsmöjligheter 54 57 57 58 58Bostäder 58 57 58 52 53Kommunikationer 62 57 54 58 57Kommersiellt utbud 53 60 53 60 59Fritidsmöjligheter 54 59 58 57 58Trygghet 70 70 74 73 73ANTAL SVARANDE 17 43 40 429 535


TABELL 2A.5 Faktorernas betygsindex och NRI efter erfarenhet av kollektivtrafik37Hur ofta åker du med kollektivtrafiken? SamtligaMinst 4 ggr/vecka 1-3 ggr/vecka Några Mer sällan än 1 Aldrig Uppgiftgånger/månad gång/månadsaknasNRI 64 65 59 62 59 49 61Rekommendation 68 68 62 69 65 47 66Arbetsmöjligheter 46 50 54 54 45 38 50Utbildningsmöjligheter 63 58 56 60 52 40 58Bostäder 59 59 47 53 52 42 53Kommunikationer 60 63 56 58 53 57 57Kommersiellt utbud 59 62 60 59 59 57 59Fritidsmöjligheter 58 58 56 58 57 43 58Trygghet 73 77 64 73 74 51 73ANTAL SVARANDE 50 36 61 242 135 11 535


SCB:s Medborgarundersökning våren 2012Tabeller och diagramB. Medborgarna om kommunens verksamheter(Nöjd-Medborgar-Index)TABELLER OCH DIAGRAM38


Diagram 1B: Modellbild39Frågor Betygsindex Felmarginal EffektmåttNöjd-Medborgar-Index (NMI) B1: 1Förskolan Bemötande64 ±2,2 0,0Medborgarna om kommunensochverksamheter B2: 1GrundskolanTillgänglighetDel B 53 ±2,4 0,2B3: 1 Gymnasieskolan3,5Östhammars kommun 62 ±2,2 0,4 ±0,3 57 ± 2,4Våren 2012 B4: 1Äldreomsorgen Fråga54 ±2,5 0,7B5: 1Stöd för utsatta personer NMI50 ±2,0 0,1B6: 1 Räddningstjänsten54 ± 2,4Antal svarande 535 72 ±2,3 0,5Felmarginal förAndel svarande (%) 54 B7: 1 - 4Gång- och cykelvägar FrågaeffektmåttMedelindex 59 54 ±2,4 0,1 B14: 1 - 3 0,0 - 0,4Medeleffekt 0,4 B8: 1 - 4Gator och vägar 0,0 - 0,655 ±2,4 0,80,0 - 0,8B9: 1 - 3Idrott- och motionsanläggningar 0,3 - 1,165 ±1,9 0,10,0 - 0,5B10: 1 - 3Kultur 0,0 - 1,0Tolkning av effektmått: 56 ±2,0 0,00,0 - 0,7* Effektmåttet 1,3 innebär att om B11: 1Miljöarbete 0,1 - 1,5betygsindexet för verksamheten Miljöarbete 50 ±2,6 1,3 *0,0 - 0,6ökar med 5 enheter från 50 till 55 B12: 1 - 4Renhållning och sophämtning 0,0 - 0,5förväntas helhetsbetyget (NMI) öka 66 ±2,2 0,00,9 - 1,7med 1,3 enheter från 54 till 55,3. B13: 1 - 3Vatten och avlopp 0,0 - 0,469 ±2,6 1,30,8 - 1,8382B15: 1 - 4


= högstakommunmedelindexhösten 2011 och våren2012382Diagram 2B: PrioriteringsmatrisNöjd-Medborgar-Index (NMI)Medborgarna om kommunensverksamheterDel BÖsthammars kommunVåren 2012BetygsindexÖsthammars kommun100Bevara Förbättraom möjligt908040NMI 54Bemötande och Tillgänglighet 57Antal svarande 535 60Andel svarande (%) 54 5160Medelindex 59 69Medeleffekt 0,4VerksamhetBetygsindemåttEffekt-Förskolan 64 0,0Grundskolan 53 0,2Gymnasieskolan 62 0,4Äldreomsorgen 54 0,7Stöd för utsatta personer 50 0,1Räddningstjänsten 72 0,5Gång- och cykelvägar 54 0,1Gator och vägar 55 0,8Idrott- och motionsanläggningar 65 0,1Kultur 56 0,0Miljöarbete 50 1,3Renhållning och sophämtning 66 0,0Vatten och avlopp 69 1,370504030Renh.Idrott.FörskolaRäddning.Gymnasie.KulturGång. Gator.Gru. Äldreoms.Stöd.Vatten.Miljöarb.Lägreprioritet Prioritera200,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5Effektmått= kommunens medelindexoch medeleffekt= medelindex församtliga kommunerhösten 2011 och våren2012= lägstakommunmedelindexhösten 2011 och våren2012


Tabell: Betygsindex, medelbetyg och svarsfördelningar 382I denna tabell redovisas betygsindex för NMI och samtliga verksamheter samt svarsfördelning och medelbetyg för delfrågorna i enkäten. Även andelen som har angett "Ingen åsikt" samt de sominte har besvarat respektive delfråga framgår i tabellen.Östhammars kommun41Nöjd-Medborgar-Index (NMI)BetygsindexJämförelse med samtliga kommunerhösten 2011 och våren 2012Medborgarna om kommunensverksamheter FRÅGA VERKSAMHETVåren 2012 Hösten 2010BetygsindexDel B B14: 1 - 3 NMI, HELHETEN54 53 55 41 66B15: 1 - 4 BEMÖTANDE OCH TILLGÄNGLIGHET 57 57 57 46 70B1: 1 FÖRSKOLAN64 61 64 48 76Östhammars kommun B2: 1 GRUNDSKOLAN53 55 58 39 77Våren 2012 B3: 1 GYMNASIESKOLAN62 63 60 37 79B4: 1 ÄLDREOMSORGEN54 54 52 38 69B5: 1 STÖD FÖR UTSATTA PERSONER50 48 48 37 60B6: 1 RÄDDNINGSTJÄNSTEN72 69 74 62 85B7: 1 - 4 GÅNG- OCH CYKELVÄGAR54 51 53 34 68B8: 1 - 4 GATOR OCH VÄGAR55 53 53 39 65B9: 1 - 3 IDROTT- OCHAntal svarande 535MOTIONSANLÄGGNINGAR65 66 59 40 71Andel svarande (%) 54 B10: 1 - 3 KULTUR 56 55 61 44 75Medelindex 59 B11: 1 MILJÖARBETE50 47 54 42 67B12: 1 - 4 RENHÅLLNING OCH SOPHÄMTNING 66 62 65 53 76B13: 1 - 3 VATTEN OCH AVLOPP69 71 78 58 89MEDELINDEX59 58 60LägstabetygsindexHögstabetygsindex


Östhammars kommun42FRÅGA VERKSAMHET Våren2012BetygsindexHösten2010Jämförelse med samtligakommuner hösten 2011 och våren 2012BetygsindexNMI, HELHETEN 54 53 55 41 66Fr B14:1 Hur nöjd är du med hur din kommun sköter sina olikaverksamheter? 5,9 6,0 6,1 5,0 7,1 22 56 22 100 0 1Fr B14:2 Hur väl uppfyller din kommuns verksamheter dinaförväntningar? 5,9 5,9 5,9 4,9 7,0 24 55 22 100 0 1Fr B14:3 Föreställ dig en kommun som sköter sina olika verksamheterpå ett perfekt sätt. Hur nära ett sådant ideal anser du att dinkommun kommer? 5,5 5,7 5,7 4,7 6,9 30 53 17 100 0 1BEMÖTANDE OCH TILLGÄNGLIGHET 57 57 57 46 70Hur nöjd är du med …Fr B15:1 …hur lätt det är att komma i kontakt med tjänstemän ellerannan personal i din kommun? 6,0 6,1 6,1 4,9 7,1 25 44 30 100 27 1Fr B15:2 ...hur du blir bemött när du har kontakt med tjänstemän ellerannan personal i din kommun? 6,5 6,6 6,6 5,6 7,3 20 41 39 100 27 1Fr B15:3 …den service du får när du har kontakt med tjänstemän ellerannan personal i din kommun? 6,4 6,5 6,5 5,5 7,3 20 42 38 100 28 1Fr B15:4 …möjligheter att komma i kontakt med kommunens högrechefer? 5,3 5,5 5,3 4,0 7,0 38 35 27 100 53 1LägstabetygsindexFÖRSKOLAN 64 61 64 48 76Fr B1:1 Vad tror eller tycker du om förskolan i din kommun? 6,7 6,6 6,7 5,6 8,0 13 46 41 100 39 2HögstabetygsindexAndel svar uppdelat på låga, mellan ochhöga betyg för kommunen (%)Lågabetyg(1 - 4)Mellanbetyg(5 - 7)Högabetyg(8 - 10)SummaAndelIngenåsikt (%)Andel Ejsvar (%)GRUNDSKOLAN 53 55 58 39 77Fr B2:1 Vad tror eller tycker du om grundskolan i din kommun? 5,7 6,0 6,2 4,6 7,9 27 51 22 100 32 2GYMNASIESKOLAN 62 63 60 37 79Fr B3:1 Vad tror eller tycker du om gymnasieskolan i din kommun? 6,6 6,7 6,4 4,3 8,1 13 50 37 100 36 2


Östhammars kommunFRÅGA VERKSAMHET Våren2012BetygsindexHösten2010Jämförelse med samtligakommuner hösten 2011 och våren 2012BetygsindexLägstabetygsindexÄLDREOMSORGEN 54 54 52 38 69HögstabetygsindexAndel svar uppdelat på låga, mellan ochhöga betyg för kommunen (%)Lågabetyg(1 - 4)Mellanbetyg(5 - 7)Högabetyg(8 - 10)AndelSumma Ingen Andel Ejåsikt (%) svar (%)Fr B4:1 Vad tror eller tycker du om äldreomsorgen i din kommun? 5,9 5,8 5,7 4,4 7,0 24 53 23 100 22 143STÖD FÖR UTSATTA PERSONER 50 48 48 37 605,5 5,4 5,3 4,3 6,2 32 51 18 100 50 3Fr B5:1 Vad tror eller tycker du om det stöd och den hjälp som utsattapersoner får i din kommun?RÄDDNINGSTJÄNSTEN 72 69 74 62 85Fr B6:1 Vad tror eller tycker du om räddningstjänsten (brandkåren) idin kommun? 7,3 7,4 7,7 6,2 8,5 8 42 50 100 19 1GÅNG- OCH CYKELVÄGAR 54 51 53 34 68Fr B7:1 Vad tror eller tycker du om ……belysningen av gång- och cykelvägar i din kommun? 5,8 5,6 5,8 4,3 6,9 28 48 24 100 16 1Fr B7:2 …underhåll och skötsel av gång- och cykelvägar i dinkommun? 5,8 5,6 5,8 4,0 6,8 29 47 25 100 18 2Fr B7:3 …snöröjning av gång- och cykelvägar i din kommun? 5,8 5,4 5,3 3,7 6,9 31 41 29 100 16 16,0 5,8 6,0 4,2 6,9 25 43 32 100 181Fr B7:4 …trafiksäkerheten på gång- och cykelvägar i dinkommun?GATOR OCH VÄGAR 55 53 53 39 65Vad tror eller tycker du om …Fr B8:1Fr B8:2 …underhåll och skötsel av gator och vägar i dinkommun?…belysningen av gator och vägar i din kommun? 6,4 6,3 6,3 4,5 7,1 19 48 34 100 4 15,5 5,6 5,5 3,3 6,6 34 42 24 100 22Fr B8:3 …snöröjning av gator och vägar i din kommun? 5,9 5,6 5,4 3,8 6,7 28 40 32 100 2 2Fr B8:4 …trafiksäkerheten på gator och vägar i din kommun? 6,0 6,0 6,0 4,9 6,7 23 49 28 100 5 1IDROTT- OCH MOTIONSANLÄGGNINGAR 65 66 59 40 71Vad tror eller tycker du om …Fr B9:1 …öppettiderna vid kommunens idrotts- ochmotionsanläggningar? 6,9 7,0 6,6 4,8 7,7 12 44 44 100 32 1Fr B9:2 …utrustning och skötsel av kommunens idrotts- ochmotionsanläggningar? 6,7 6,7 6,2 4,1 7,5 13 50 37 100 35 1Fr B9:3 …belysningen i kommunens motionsspår? 7,0 7,2 6,2 4,2 7,5 12 41 47 100 43 2


Östhammars kommunFRÅGA VERKSAMHET Våren2012BetygsindexHösten2010Jämförelse med samtligakommuner hösten 2011 och våren 2012BetygsindexLägstabetygsindexHögstabetygsindexAndel svar uppdelat på låga, mellan ochhöga betyg för kommunen (%)Lågabetyg(1 - 4)Mellanbetyg(5 - 7)Högabetyg(8 - 10)AndelSumma Ingen Andel Ejåsikt (%) svar (%)KULTUR 56 55 61 44 75Fr B10:1 Vad tror eller tycker du om ……biblioteksverksamheten? 7,5 7,6 7,6 6,3 8,4 8 36 57 100 26 1Fr B10:2 …utställnings- och konstverksamheter? 6,0 6,1 6,4 4,6 7,7 23 50 27 100 41 2Fr B10:3 …teaterföreställningar och konserter? 4,7 4,0 5,6 3,2 7,6 46 39 16 100 36 244Fr B11:1MILJÖARBETE 50 47 54 42 67Vad tror eller tycker du om ……kommunens insatser för att kommuninnevånarna ska kunnaleva miljövänligt? 5,4 5,3 5,9 4,8 6,9 32 49 19 100 21 1RENHÅLLNING OCH SOPHÄMTNING 66 62 65 53 76Vad tror eller tycker du om ……sophämtningen i din kommun? 7,8 7,6 7,6 5,9 8,2 7 28 65 100 2 1Fr B12:1Fr B12:2 …tillgängligheten till återvinningscentraler i din kommun?(Där du t.ex. kan lämna in farligt avfall, grovavfall ochelektronikavfall)7,1 6,7 7,1 4,9 8,3 17 29 55 100 3 1Fr B12:3 …kommunens åtgärder mot klotter och annanskadegörelse? 6,5 6,2 6,3 5,3 7,4 17 44 39 100 44 1Fr B12:4 …renhållningen av parker och allmänna platser i din kommun?6,8 6,7 6,6 5,0 7,8 14 44 43 100 13 1VATTEN OCH AVLOPP 69 71 78 58 89Fr B13:1 Vad tror eller tycker du om ……dricksvattnet i din kommun? 7,2 7,4 8,3 5,7 9,4 15 29 56 100 18 1Fr B13:2 …din kommuns vattenförsörjning? 7,5 7,5 8,3 6,2 9,2 12 28 60 100 27 1Fr B13:3 …din kommuns avloppssystem? 7,0 7,4 7,8 6,6 8,7 17 31 52 100 33 1


Diagram 3 Andel som givit högt respektive lågt betyg Östhammars kommunFr B14:1Fr B14:2Fr B14:3Fr B15:1Fr B15:2Fr B15:3Fr B15:4Fr B1:1Fr B2:1Fr B3:1Fr B4:1Fr B5:1Fr B6:1Fr B7:1Fr B7:2Fr B7:3Fr B7:4Fr B8:1Fr B8:2Fr B8:3Fr B8:4Fr B9:1Fr B9:2Fr B9:3Fr B10:1Fr B10:2Fr B10:3Fr B11:1Fr B12:1Fr B12:2Fr B12:3Fr B12:4Fr B13:1Fr B13:2Fr B13:3-100 0 Lågt Högt 10045


Tabell1B_Kvinnor: Betygsindex, medelbetyg och svarsfördelning 382I denna tabell redovisas betygsindex för NMI och samtliga verksamheter samt svarsfördelning och medelbetyg för delfrågorna i enkäten. Även andelen som har angett "Ingen åsikt" samt de sominte har besvarat respektive delfråga framgår i tabellen.ÖSTHAMMARS KOMMUN - Kvinnor46Nöjd-Medborgar-Index (NMI)Betygsindex förKvinnorSamtliga kommunerhösten 2011 och våren 2012 förKvinnorMedborgarna om kommunensverksamheter FRÅGA VERKSAMHETVåren 2012 Hösten 2010BetygsindexDel B B14: 1 - 3 NMI, HELHETEN57 53 56 40 67B15: 1 - 4 BEMÖTANDE OCH TILLGÄNGLIGHET 60 56 58 46 70B1: 1 FÖRSKOLAN67 59 65 51 77Östhammars kommun B2: 1 GRUNDSKOLAN56 57 59 41 77Våren 2012 B3: 1 GYMNASIESKOLAN66 65 61 34 80Kvinnor B4: 1 ÄLDREOMSORGEN55 53 53 34 68B5: 1 STÖD FÖR UTSATTA PERSONER51 49 49 34 60B6: 1 RÄDDNINGSTJÄNSTEN74 72 75 62 85B7: 1 - 4 GÅNG- OCH CYKELVÄGAR54 50 53 34 69B8: 1 - 4 GATOR OCH VÄGAR54 52 53 38 66B9: 1 - 3 IDROTT- OCHAntal svarande 281MOTIONSANLÄGGNINGAR68 66 60 39 74Andel svarande (%) 58 B10: 1 - 3 KULTUR 59 58 64 44 79Medelindex 61 B11: 1 MILJÖARBETE52 46 55 38 70B12: 1 - 4 RENHÅLLNING OCH SOPHÄMTNING 68 61 66 53 75B13: 1 - 3 VATTEN OCH AVLOPP72 68 79 55 89MEDELINDEX61 58 61LägstabetygsindexHögstabetygsindex


ÖSTHAMMARS KOMMUN - Kvinnor47FRÅGA VERKSAMHETBetygsindex förKvinnorVåren 2012Hösten2010Samtliga kommunerhösten 2011 och våren 2012 för KvinnorBetygsindexNMI, HELHETEN 57 53 56 40 67Fr B14:1 Hur nöjd är du med hur din kommun sköter sina olikaverksamheter? 6,1 6,0 6,1 5,0 7,1 20 55 25 100 0 1Fr B14:2 Hur väl uppfyller din kommuns verksamheter dinaförväntningar? 6,0 5,8 6,0 4,9 7,0 22 54 25 100 0 1Fr B14:3 Föreställ dig en kommun som sköter sina olika verksamheterpå ett perfekt sätt. Hur nära ett sådant ideal anser du att dinkommun kommer? 5,8 5,6 5,8 4,6 6,9 28 51 22 100 0 1BEMÖTANDE OCH TILLGÄNGLIGHET 60 56 58 46 70Hur nöjd är du med …Fr B15:1 …hur lätt det är att komma i kontakt med tjänstemän ellerannan personal i din kommun? 6,2 5,9 6,2 5,1 7,0 23 45 33 100 27 1Fr B15:2 ...hur du blir bemött när du har kontakt med tjänstemän ellerannan personal i din kommun? 6,7 6,4 6,7 6,0 7,5 18 37 45 100 27 1Fr B15:3 …den service du får när du har kontakt med tjänstemän ellerannan personal i din kommun? 6,7 6,4 6,6 5,8 7,5 19 39 42 100 29 1Fr B15:4 …möjligheter att komma i kontakt med kommunens högrechefer? 5,4 5,0 5,3 3,9 6,8 41 28 31 100 56 2LägstabetygsindexFÖRSKOLAN 67 59 65 51 77Fr B1:1 Vad tror eller tycker du om förskolan i din kommun? 7,0 6,5 6,9 5,7 8,1 14 37 49 100 40 1HögstabetygsindexAndel svar uppdelat på låga, mellan ochhöga betyg för kommunen (%)Lågabetyg(1 - 4)Mellanbetyg(5 - 7)Högabetyg(8 - 10)SummaAndelIngenåsikt (%)Andel Ejsvar (%)GRUNDSKOLAN 56 57 59 41 77Fr B2:1 Vad tror eller tycker du om grundskolan i din kommun? 5,8 6,1 6,3 4,6 8,0 27 48 25 100 33 2GYMNASIESKOLAN 66 65 61 34 80Fr B3:1 Vad tror eller tycker du om gymnasieskolan i din kommun? 6,8 6,8 6,5 4,3 8,1 10 50 40 100 40 2


ÖSTHAMMARS KOMMUN - KvinnorFRÅGA VERKSAMHETBetygsindex förKvinnorVåren 2012Hösten2010Samtliga kommunerhösten 2011 och våren 2012 för KvinnorBetygsindexLägstabetygsindexÄLDREOMSORGEN 55 53 53 34 68HögstabetygsindexAndel svar uppdelat på låga, mellan ochhöga betyg för kommunen (%)Lågabetyg(1 - 4)Mellanbetyg(5 - 7)Högabetyg(8 - 10)AndelSumma Ingen Andel Ejåsikt (%) svar (%)Fr B4:1 Vad tror eller tycker du om äldreomsorgen i din kommun? 6,1 5,7 5,8 4,3 7,0 26 46 28 100 20 148STÖD FÖR UTSATTA PERSONER 51 49 49 34 605,5 5,3 5,3 4,2 6,4 34 46 20 100 52 3Fr B5:1 Vad tror eller tycker du om det stöd och den hjälp som utsattapersoner får i din kommun?RÄDDNINGSTJÄNSTEN 74 72 75 62 85Fr B6:1 Vad tror eller tycker du om räddningstjänsten (brandkåren) idin kommun? 7,4 7,7 7,8 6,5 8,7 6 40 54 100 23 1GÅNG- OCH CYKELVÄGAR 54 50 53 34 69Fr B7:1 Vad tror eller tycker du om ……belysningen av gång- och cykelvägar i din kommun? 5,8 5,5 5,8 4,2 6,8 31 45 24 100 19 1Fr B7:2 …underhåll och skötsel av gång- och cykelvägar i dinkommun? 5,8 5,6 5,8 4,1 6,8 29 45 26 100 19 2Fr B7:3 …snöröjning av gång- och cykelvägar i din kommun? 5,7 5,3 5,3 3,4 6,9 34 38 28 100 19 16,1 5,6 6,0 4,1 7,1 28 38 34 100 201Fr B7:4 …trafiksäkerheten på gång- och cykelvägar i dinkommun?GATOR OCH VÄGAR 54 52 53 38 66Vad tror eller tycker du om …Fr B8:1Fr B8:2 …underhåll och skötsel av gator och vägar i dinkommun?…belysningen av gator och vägar i din kommun? 6,3 6,3 6,3 4,3 7,1 22 45 33 100 5 25,5 5,7 5,6 3,5 6,7 36 39 25 100 33Fr B8:3 …snöröjning av gator och vägar i din kommun? 5,9 5,5 5,4 3,7 6,7 33 36 32 100 3 3Fr B8:4 …trafiksäkerheten på gator och vägar i din kommun? 5,9 5,9 6,0 4,9 6,7 25 48 28 100 6 2IDROTT- OCH MOTIONSANLÄGGNINGAR 68 66 60 39 74Vad tror eller tycker du om …Fr B9:1 …öppettiderna vid kommunens idrotts- ochmotionsanläggningar? 7,2 7,0 6,7 4,6 7,9 10 39 51 100 33 1Fr B9:2 …utrustning och skötsel av kommunens idrotts- ochmotionsanläggningar? 6,9 6,7 6,3 4,0 7,6 12 42 46 100 39 1Fr B9:3 …belysningen i kommunens motionsspår? 7,0 7,1 6,2 4,4 8,0 14 34 52 100 50 2


ÖSTHAMMARS KOMMUN - KvinnorFRÅGA VERKSAMHETBetygsindex förKvinnorVåren 2012Hösten2010Samtliga kommunerhösten 2011 och våren 2012 för KvinnorBetygsindexLägstabetygsindexHögstabetygsindexAndel svar uppdelat på låga, mellan ochhöga betyg för kommunen (%)Lågabetyg(1 - 4)Mellanbetyg(5 - 7)Högabetyg(8 - 10)AndelSumma Ingen Andel Ejåsikt (%) svar (%)KULTUR 59 58 64 44 79Fr B10:1 Vad tror eller tycker du om ……biblioteksverksamheten? 7,7 7,8 7,8 6,7 8,6 6 31 63 100 18 1Fr B10:2 …utställnings- och konstverksamheter? 6,3 6,1 6,6 4,6 7,9 21 47 33 100 37 2Fr B10:3 …teaterföreställningar och konserter? 5,0 4,0 5,8 3,0 7,8 41 40 20 100 32 249Fr B11:1MILJÖARBETE 52 46 55 38 70Vad tror eller tycker du om ……kommunens insatser för att kommuninnevånarna ska kunnaleva miljövänligt? 5,4 5,3 5,9 5,0 7,1 33 49 18 100 25 1RENHÅLLNING OCH SOPHÄMTNING 68 61 66 53 75Vad tror eller tycker du om ……sophämtningen i din kommun? 8,1 7,6 7,7 6,1 8,3 5 26 69 100 2 1Fr B12:1Fr B12:2 …tillgängligheten till återvinningscentraler i din kommun?(Där du t.ex. kan lämna in farligt avfall, grovavfall ochelektronikavfall)7,3 6,6 7,1 5,0 8,3 15 28 57 100 4 1Fr B12:3 …kommunens åtgärder mot klotter och annanskadegörelse? 6,8 6,2 6,4 5,3 7,4 16 42 42 100 46 2Fr B12:4 …renhållningen av parker och allKvinnorna platser i dinkommun? 6,8 6,7 6,7 4,8 7,8 16 42 42 100 15 1VATTEN OCH AVLOPP 72 68 79 55 89Fr B13:1 Vad tror eller tycker du om ……dricksvattnet i din kommun? 7,4 7,2 8,4 5,7 9,3 15 25 60 100 15 0Fr B13:2 …din kommuns vattenförsörjning? 7,7 7,2 8,3 6,3 9,2 11 24 66 100 30 1Fr B13:3 …din kommuns avloppssystem? 7,4 7,3 7,9 6,5 8,9 14 27 60 100 36 1


Diagram 3 Andel som givit högt respektive lågt betyg Östhammars kommunFr B14:1Fr B14:2Fr B14:3Fr B15:1Fr B15:2Fr B15:3Fr B15:4Fr B1:1Fr B2:1Fr B3:1Fr B4:1Fr B5:1Fr B6:1Fr B7:1Fr B7:2Fr B7:3Fr B7:4Fr B8:1Fr B8:2Fr B8:3Fr B8:4Fr B9:1Fr B9:2Fr B9:3Fr B10:1Fr B10:2Fr B10:3Fr B11:1Fr B12:1Fr B12:2Fr B12:3Fr B12:4Fr B13:1Fr B13:2Fr B13:3-100 0 Lågt Högt 10050


Tabell1B_Män: Betygsindex, medelbetyg och svarsfördelningar 382I denna tabell redovisas betygsindex för NMI och samtliga verksamheter samt svarsfördelning och medelbetyg för delfrågorna i enkäten. Även andelen som har angett "Ingen åsikt" samt de sominte har besvarat respektive delfråga framgår i tabellen.ÖSTHAMMARS KOMMUN - Män51Nöjd-Medborgar-Index (NMI)Betygsindex förMänJämförelse med samtliga kommunerhösten 2011 och våren 2012 för MänMedborgarna om kommunensverksamheter FRÅGA VERKSAMHETVåren 2012 Hösten 2010BetygsindexDel B B14: 1 - 3 NMI, HELHETEN52 54 53 37 66B15: 1 - 4 BEMÖTANDE OCH TILLGÄNGLIGHET 55 59 56 43 70B1: 1 FÖRSKOLAN61 63 62 44 76Östhammars kommun B2: 1 GRUNDSKOLAN50 53 57 37 77Våren 2012 B3: 1 GYMNASIESKOLAN58 62 59 40 78Män B4: 1 ÄLDREOMSORGEN53 54 51 38 69B5: 1 STÖD FÖR UTSATTA PERSONER49 47 48 36 63B6: 1 RÄDDNINGSTJÄNSTEN69 67 73 60 86B7: 1 - 4 GÅNG- OCH CYKELVÄGAR54 52 53 35 66B8: 1 - 4 GATOR OCH VÄGAR56 53 53 38 65B9: 1 - 3 IDROTT- OCHAntal svarande 254MOTIONSANLÄGGNINGAR63 66 58 42 69Andel svarande (%) 51 B10: 1 - 3 KULTUR 52 52 59 41 75Medelindex 57 B11: 1 MILJÖARBETE49 48 53 39 66B12: 1 - 4 RENHÅLLNING OCH SOPHÄMTNING 64 63 64 52 79B13: 1 - 3 VATTEN OCH AVLOPP67 73 77 57 89MEDELINDEX57 58 59LägstabetygsindexHögstabetygsindex


52ÖSTHAMMARS KOMMUN - MänFRÅGA VERKSAMHET Våren2012Betygsindex förMänHösten2010Jämförelse med samtligakommuner hösten 2011 och våren 2012 förMänBetygsindexNMI, HELHETEN 52 54 53 37 66Fr B14:1 Hur nöjd är du med hur din kommun sköter sina olikaverksamheter? 5,8 6,1 6,0 4,7 7,1 25 56 19 100 0 1Fr B14:2 Hur väl uppfyller din kommuns verksamheter dinaförväntningar? 5,7 6,0 5,8 4,7 7,1 26 55 18 100 0 1Fr B14:3 Föreställ dig en kommun som sköter sina olika verksamheterpå ett perfekt sätt. Hur nära ett sådant ideal anser du att dinkommun kommer? 5,3 5,7 5,6 4,4 6,9 33 54 13 100 0 1BEMÖTANDE OCH TILLGÄNGLIGHET 55 59 56 43 70Hur nöjd är du med …Fr B15:1 …hur lätt det är att komma i kontakt med tjänstemän ellerannan personal i din kommun? 5,9 6,3 6,0 4,8 7,2 28 44 28 100 27 1Fr B15:2 ...hur du blir bemött när du har kontakt med tjänstemän ellerannan personal i din kommun? 6,3 6,7 6,5 5,2 7,4 21 45 34 100 27 1Fr B15:3 …den service du får när du har kontakt med tjänstemän ellerannan personal i din kommun? 6,2 6,6 6,3 5,0 7,2 22 45 33 100 27 1Fr B15:4 …möjligheter att komma i kontakt med kommunens högrechefer? 5,2 5,8 5,2 3,7 7,2 36 42 23 100 51 1LägstabetygsindexFÖRSKOLAN 61 63 62 44 76Fr B1:1 Vad tror eller tycker du om förskolan i din kommun? 6,4 6,7 6,6 5,2 7,8 11 56 33 100 38 2HögstabetygsindexAndel svar uppdelat på låga, mellan ochhöga betyg för kommunen (%)Lågabetyg(1 - 4)Mellanbetyg(5 - 7)Högabetyg(8 - 10)SummaAndelIngenåsikt (%)Andel Ejsvar (%)GRUNDSKOLAN 50 53 57 37 77Fr B2:1 Vad tror eller tycker du om grundskolan i din kommun? 5,5 5,9 6,1 4,6 8,0 28 53 19 100 30 2GYMNASIESKOLAN 58 62 59 40 78Fr B3:1 Vad tror eller tycker du om gymnasieskolan i din kommun? 6,4 6,7 6,2 4,3 8,0 15 50 35 100 33 3


ÖSTHAMMARS KOMMUN - MänFRÅGA VERKSAMHET Våren2012Betygsindex förMänHösten2010Jämförelse med samtligakommuner hösten 2011 och våren 2012 förMänBetygsindexLägstabetygsindexÄLDREOMSORGEN 53 54 51 38 69HögstabetygsindexAndel svar uppdelat på låga, mellan ochhöga betyg för kommunen (%)Lågabetyg(1 - 4)Mellanbetyg(5 - 7)Högabetyg(8 - 10)AndelSumma Ingen Andel Ejåsikt (%) svar (%)Fr B4:1 Vad tror eller tycker du om äldreomsorgen i din kommun? 5,8 6,0 5,6 4,2 7,2 22 61 18 100 24 253STÖD FÖR UTSATTA PERSONER 49 47 48 36 635,4 5,5 5,3 4,0 6,6 29 56 15 100 49 2Fr B5:1 Vad tror eller tycker du om det stöd och den hjälp som utsattapersoner får i din kommun?RÄDDNINGSTJÄNSTEN 69 67 73 60 86Fr B6:1 Vad tror eller tycker du om räddningstjänsten (brandkåren) idin kommun? 7,1 7,1 7,6 5,8 8,4 9 43 48 100 15 2GÅNG- OCH CYKELVÄGAR 54 52 53 35 66Fr B7:1 Vad tror eller tycker du om ……belysningen av gång- och cykelvägar i din kommun? 5,8 5,7 5,9 4,0 7,0 25 51 24 100 14 1Fr B7:2 …underhåll och skötsel av gång- och cykelvägar i dinkommun? 5,7 5,7 5,7 3,7 7,0 28 49 24 100 16 1Fr B7:3 …snöröjning av gång- och cykelvägar i din kommun? 5,9 5,4 5,4 3,8 6,8 28 43 29 100 13 16,0 6,0 6,0 3,9 7,0 22 48 30 100 16 1Fr B7:4 …trafiksäkerheten på gång- och cykelvägar i dinkommun?GATOR OCH VÄGAR 56 53 53 38 65Vad tror eller tycker du om …Fr B8:1Fr B8:2 …underhåll och skötsel av gator och vägar i dinkommun?…belysningen av gator och vägar i din kommun? 6,5 6,4 6,3 4,7 7,1 15 50 35 100 4 15,5 5,5 5,4 3,2 6,6 33 44 23 100 21Fr B8:3 …snöröjning av gator och vägar i din kommun? 6,0 5,7 5,4 3,7 6,7 24 44 32 100 1 1Fr B8:4 …trafiksäkerheten på gator och vägar i din kommun? 6,0 6,1 6,0 4,9 6,8 22 51 28 100 4 1IDROTT- OCH MOTIONSANLÄGGNINGAR 63 66 58 42 69Vad tror eller tycker du om …Fr B9:1 …öppettiderna vid kommunens idrotts- ochmotionsanläggningar? 6,6 7,0 6,5 4,3 7,7 14 48 38 100 31 1Fr B9:2 …utrustning och skötsel av kommunens idrotts- ochmotionsanläggningar? 6,5 6,7 6,1 4,2 7,3 14 57 29 100 31 1Fr B9:3 …belysningen i kommunens motionsspår? 6,9 7,4 6,2 4,1 7,3 10 47 43 100 37 1


ÖSTHAMMARS KOMMUN - MänFRÅGA VERKSAMHET Våren2012Betygsindex förMänHösten2010Jämförelse med samtligakommuner hösten 2011 och våren 2012 förMänBetygsindexLägstabetygsindexHögstabetygsindexAndel svar uppdelat på låga, mellan ochhöga betyg för kommunen (%)Lågabetyg(1 - 4)Mellanbetyg(5 - 7)Högabetyg(8 - 10)AndelSumma Ingen Andel Ejåsikt (%) svar (%)KULTUR 52 52 59 41 75Fr B10:1 Vad tror eller tycker du om ……biblioteksverksamheten? 7,2 7,3 7,4 5,9 8,2 10 41 49 100 34 1Fr B10:2 …utställnings- och konstverksamheter? 5,6 6,1 6,1 4,5 7,6 27 53 20 100 46 1Fr B10:3 …teaterföreställningar och konserter? 4,4 4,0 5,4 3,2 7,5 51 38 11 100 41 254Fr B11:1MILJÖARBETE 49 48 53 39 66Vad tror eller tycker du om ……kommunens insatser för att kommuninnevånarna ska kunnaleva miljövänligt? 5,3 5,4 5,8 4,5 6,9 31 49 19 100 18 1RENHÅLLNING OCH SOPHÄMTNING 64 63 64 52 79Vad tror eller tycker du om ……sophämtningen i din kommun? 7,5 7,6 7,4 5,5 8,1 10 29 61 100 2 0Fr B12:1Fr B12:2 …tillgängligheten till återvinningscentraler i din kommun?(Där du t.ex. kan lämna in farligt avfall, grovavfall ochelektronikavfall)6,9 6,9 7,1 4,8 8,3 19 29 52 100 3 0Fr B12:3 …kommunens åtgärder mot klotter och annanskadegörelse? 6,3 6,2 6,2 5,0 7,5 18 46 36 100 42 1Fr B12:4 …renhållningen av parker och allmänna platser i din kommun?6,8 6,7 6,6 5,1 7,9 11 45 43 100 11 0VATTEN OCH AVLOPP 67 73 77 57 89Fr B13:1 Vad tror eller tycker du om ……dricksvattnet i din kommun? 7,1 7,7 8,3 5,6 9,4 15 34 52 100 20 1Fr B13:2 …din kommuns vattenförsörjning? 7,2 7,8 8,2 6,1 9,3 14 32 54 100 25 1Fr B13:3 …din kommuns avloppssystem? 6,7 7,4 7,7 6,2 8,7 20 35 45 100 29 1


Diagram 3 Andel som givit högt respektive lågt betyg Östhammars kommunFr B14:1Fr B14:2Fr B14:3Fr B15:1Fr B15:2Fr B15:3Fr B15:4Fr B1:1Fr B2:1Fr B3:1Fr B4:1Fr B5:1Fr B6:1Fr B7:1Fr B7:2Fr B7:3Fr B7:4Fr B8:1Fr B8:2Fr B8:3Fr B8:4Fr B9:1Fr B9:2Fr B9:3Fr B10:1Fr B10:2Fr B10:3Fr B11:1Fr B12:1Fr B12:2Fr B12:3Fr B12:4Fr B13:1Fr B13:2Fr B13:3-100 0 Lågt Högt 10055


Östhammars kommun. Våren 2012TABELL 2B.1 Faktorernas betygsindex och NMI efter kön56KönMan KvinnaSamtligaBetygsindemargindemargindemarg.Fel-Betygs-Fel-Betygs-Fel-NMI 52 ±3,5 57 ±3,3 54 ±2,4Bemötande och tillgänglighet 55 ±3,5 60 ±3,1 57 ±2,4Förskolan 61 ±2,9 67 ±3,2 64 ±2,2Grundskolan 50 ±3,4 56 ±3,3 53 ±2,4Gymnasieskolan 58 ±3,4 66 ±2,9 62 ±2,2Äldreomsorgen 53 ±3,3 55 ±3,7 54 ±2,5Stöd för utsatta personer 49 ±2,7 51 ±3,1 50 ±2,0Räddningstjänsten 69 ±3,6 74 ±2,8 72 ±2,3Gång- och cykelvägar 54 ±3,5 54 ±3,3 54 ±2,4Gator och vägar 56 ±3,3 54 ±3,4 55 ±2,4Idrott- och motionsanläggningar 63 ±2,8 68 ±2,6 65 ±1,9Kultur 52 ±2,7 59 ±3,0 56 ±2,0Miljöarbete 49 ±3,8 52 ±3,5 50 ±2,6Renhållning och sophämtning 64 ±3,3 68 ±2,8 66 ±2,2Vatten och avlopp 67 ±3,7 72 ±3,5 69 ±2,6ANTAL SVARANDE 254 281 535


TABELL 2B.2 Faktorernas betygsindex och NMI efter ålderÅlder18-24 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år 55-64 år 65-74 år 75 år eller äldreSamtligaBetygsindemargindemargindemargindemargindemargindemargindemargindemarg.Fel-Betygs-Fel-Betygs-Fel-Betygs-Fel-Betygs-Fel-Betygs-Fel-Betygs-Fel-Betygs-Fel-NMI 58 ±7,4 58 ±9,1 50 ±6,7 50 ±7,4 52 ±5,9 55 ±6,1 65 ±6,9 54 ±2,4Bemötande och tillgänglighet 57 ±7,8 58 ±9,5 54 ±6,3 53 ±7,1 57 ±6,1 61 ±5,7 62 ±7,3 57 ±2,4Förskolan 62 ±7,7 71 ±7,6 58 ±8,0 61 ±5,6 64 ±5,5 68 ±5,0 63 ±6,1 64 ±2,2Grundskolan 56 ±8,5 57 ±8,4 48 ±7,2 49 ±7,3 56 ±5,9 53 ±6,0 53 ±6,7 53 ±2,4Gymnasieskolan 70 ±9,1 62 ±7,4 54 ±6,6 62 ±6,2 63 ±5,8 65 ±5,8 60 ±5,6 62 ±2,2Äldreomsorgen 46 ±8,1 55 ±8,3 48 ±7,3 51 ±6,4 56 ±5,8 60 ±6,7 60 ±9,9 54 ±2,5Stöd för utsatta personer 46 ±8,7 55 ±5,8 49 ±5,3 46 ±5,7 50 ±5,5 51 ±5,2 56 ±7,5 50 ±2,0Räddningstjänsten 73 ±8,7 70 ±8,9 64 ±6,9 74 ±6,6 74 ±5,7 72 ±5,3 75 ±7,0 72 ±2,3Gång- och cykelvägar 59 ±6,8 64 ±8,2 47 ±7,2 51 ±7,1 53 ±6,6 56 ±6,4 49 ±7,6 54 ±2,4Gator och vägar 61 ±7,5 59 ±8,0 48 ±7,2 52 ±6,9 54 ±6,3 60 ±6,0 56 ±6,7 55 ±2,4Idrott- och motionsanläggningar 62 ±6,8 67 ±6,7 59 ±6,2 66 ±5,9 66 ±5,2 65 ±4,6 71 ±5,0 65 ±1,9Kultur 55 ±6,7 49 ±6,5 54 ±6,6 58 ±5,4 57 ±5,1 57 ±5,3 57 ±7,4 56 ±2,0Miljöarbete 59 ±8,6 55 ±9,8 43 ±7,6 45 ±7,5 49 ±6,5 52 ±6,6 56 ±6,4 50 ±2,6Renhållning och sophämtning 71 ±8,3 68 ±7,4 56 ±7,6 65 ±5,9 65 ±5,7 70 ±4,8 69 ±5,9 66 ±2,2Vatten och avlopp 74 ±8,9 65 ±10,8 67 ±8,2 65 ±6,9 70 ±6,0 70 ±5,6 77 ±7,2 69 ±2,6ANTAL SVARANDE 34 40 66 87 112 127 69 53557


SCB:s Medborgarundersökning våren 2012Tabeller och diagramC. Medborgarna om inflytandet i kommunen(Nöjd-Inflytande-Index)TABELLER OCH DIAGRAM58


Diagram 1C: ModellbildNöjd-Inflytande-Index (NII) C1: 1Medborgarna om inflytandet ikommunenC2: 1 - 4Frågor Betygsindex Felmarginal EffektmåttKontakt51 ±2,6 0,2InformationDel C 52 ±2,5 0,4 41 ± 2,7C3: 1 - 4Påverkan0,0 - 0,5Östhammars kommun 40 ±2,6 2,5 * Fråga0,0 - 0,8Våren 2012 C4: 1 - 4Förtroende C5: 1 - 31,8 - 3,246 ±2,6 1,60,9 - 2,3NII382Felmarginal föreffektmått59Antal svarande 535Andel svarande (%) 54Medelindex 47Medeleffekt 1,2Tolkning av effektmått:* Effektmåttet 2,5 innebär att ombetygsindexet för faktorn Påverkanökar med 5 enheter från 40 till 45förväntas helhetsbetyget (NII) ökamed 2,5 enheter från 41 till 43,5.


FörtroendePåverkan= högstakommunmedelindexhösten 2011 och våren2012382Diagram 2C: PrioriteringsmatrisNöjd-Inflytande-Index (NII)Medborgarna om inflytandet i kommunenDel CÖsthammars kommunVåren 2012NII 41Betygsindex100908070Östhammars kommunBevara Förbättraom möjligt60Antal svarande 535 47Andel svarande (%) 54 3660Medelindex 47 57Medeleffekt 1,250InformationKontakt40FaktorBetygsindemåttEffekt-Kontakt 51 0,2Informaton 52 0,4Påverkan 40 2,5Förtroende 46 1,630LägreEffektmåttprioritet Prioritera200,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5= kommunens medelindexoch medeleffekt= medelindex församtliga kommunerhösten 2011 och våren2012= lägstakommunmedelindexhösten 2011 och våren2012


Tabell 1C: Betygsindex, medelbetyg och svarsfördelningar 382I denna tabell redovisas betygsindex för NII och samtliga faktorer samt svarsfördelning och medelbetyg för delfrågorna i enkäten. Även andelen som har angett "Ingen åsikt" samt de som inte harbesvarat respektive delfråga framgår i tabellen.2012ÖSTHAMMARS KOMMUNJämförelse med samtligakommuner hösten 2011 och vårenNöjd-Inflytande-Index (NII)BetygsindexMedborgarna om inflytandet i kommunen FRÅGA FAKTORVåren 2012 Hösten 2010BetygsindexDel C C5: 1 - 3 NII, HELHETEN41 43 40 28 54C1: 1 KONTAKT51 53 50 39 67C2: 1 - 4 INFORMATION52 54 54 44 65Östhammars kommun C3: 1 - 4 PÅVERKAN40 42 40 27 52Våren 2012 C4: 1 - 4 FÖRTROENDE46 50 46 30 61MEDELINDEX47 50 47LägstabetygsindexHögstabetygsindex61Antal svarande 535Andel svarande (%) 54Medelindex 47


ÖSTHAMMARS KOMMUNFRÅGA FAKTOR Hösten2012BetygsindexHösten2010Jämförelse med samtligakommuner hösten 2011 och våren 2012BetygsindexNII, HELHETEN 41 43 40 28 54Fr C5:1 Hur nöjd är du med den insyn och det inflytandeinvånarna har över kommunens beslut och4,9 4,9 4,8 3,9 5,9 41 48 11 100 0 4verksamheter?Fr C5:2 Hur väl uppfyller din kommun dina förväntningar påinvånarnas möjligheter till insyn och inflytande? 4,8 4,9 4,8 3,9 5,9 42 48 10 100 0 4Fr C5:3 Försök föreställa dig en ideal situation för invånarnas insynoch inflytande över kommunens verksamheter och beslut.Hur nära ett sådant ideal tycker du att invånarnas insyn och inflytande kommer i din kommun?4,8 4,7 4,7 3,7 5,8 44 46 10 100 0 4LägstabetygsindexHögstabetygsindexAndel svar uppdelat på låga, mellan ochhöga betyg för kommunen (%)Lågabetyg(1 - 4)Mellanbetyg(5 - 7)Högabetyg(8 - 10)SummaAndelIngenåsikt (%)Andel Ejsvar (%)Fr C1:1KONTAKT 51 53 50 39 67Hur nöjd är du med möjligheter att komma i kontaktmed kommunens politiker?5,6 5,9 5,5 4,5 7,1 26 51 23 100 48 162INFORMATION 52 54 54 44 65Hur nöjd är du med …Fr C2:1 …tillgången till information om kommunen ochdessverksamheter? 6,0 5,9 6,1 5,2 7,2 20 58 22 100 16 1Fr C2:2 …tydligheten i kommunens information? 5,9 5,9 6,0 5,0 7,0 22 58 20 100 18 2Fr C2:3 …i hur god tid kommunen informerar omviktiga frågor?5,6 5,6 5,7 4,6 6,7 27 54 19 10026 2Fr C2:4 …kommunens webbplats? 5,9 6,0 6,2 5,0 7,1 22 52 26 100 37 2


ÖSTHAMMARS KOMMUN63FRÅGA FAKTOR Hösten2012BetygsindexHösten2010Jämförelse med samtligakommuner hösten 2011 och våren 2012BetygsindexLägstabetygsindexHögstabetygsindexAndel svar uppdelat på låga, mellan ochhöga betyg för kommunen (%)Lågabetyg(1 - 4)Mellanbetyg(5 - 7)Högabetyg(8 - 10)AndelSumma Ingen Andel Ejåsikt (%) svar (%)PÅVERKAN 40 42 40 27 52Hur nöjd är du med …Fr C3:1 …hur kommunens politiker lyssnar till invånarnassynpunkter? 4,6 4,7 4,6 3,4 5,6 47 42 11 100 39 1Fr C3:2 …invånarnas möjligheter att påverka politiskabeslut? 4,4 4,3 4,3 3,3 5,3 52 40 8 100 38 1Fr C3:3 …invånarnas möjligheter att påverka inom de kommunalaverksamheterna? 4,4 4,3 4,3 3,2 5,4 51 40 9 100 38 1Fr C3:4 …i vilken utsträckning dina åsikter i stort finnsrepresenterade bland kommunens partier? 5,0 5,1 5,0 3,9 6,6 41 45 15 100 43 1FÖRTROENDE 46 50 46 30 61Vad tror eller tycker du om…Fr C4:1 …hur kommunens politiker arbetar för kommunensbästa? 5,4 5,7 5,4 3,8 6,7 33 46 21 100 28 1Fr C4:2 …hur ansvarstagande kommunens politiker är? 5,1 5,6 5,1 3,6 6,6 38 44 18 100 30 1Fr C4:3 …hur kommunens högre tjänstemän arbetar för kommunensbästa? 5,2 5,5 5,3 4,0 6,7 38 44 19 100 33 1Fr C4:4 …hur väl politiska beslut genomförs? 5,0 5,3 5,0 3,7 6,5 39 46 15 100 39 1


Östhammars kommunDiagram 3 Andel som givit högt respektive lågt betygFr C5:1Fr C5:2Fr C5:3Fr C1:1Fr C2:1Fr C2:2Fr C2:3Fr C2:4Fr C3:1Fr C3:2Fr C3:3Fr C3:4Fr C4:1Fr C4:2Fr C4:3Fr C4:4-100 0 Lågt Högt 10064


Tabell 1C_Kvinnor: Betygsindex, medelbetyg och svarsfördelningar 382I denna tabell redovisas betygsindex för NII och samtliga faktorer samt svarsfördelning och medelbetyg för delfrågorna i enkäten. Även andelen som har angett "Ingen åsikt" samt de som inte harbesvarat respektive delfråga framgår i tabellen.KvinnorÖSTHAMMARS KOMMUN - KvinnorJämförelse med samtliga kommunerhösten 2011 och våren 2012 förNöjd-Inflytande-Index (NII)Betygsindex förKvinnorMedborgarna om inflytandet i kommunen FRÅGA FAKTORVåren 2012 Hösten 2010BetygsindexDel C C5: 1 - 3 NII, HELHETEN43 42 41 28 53C1: 1 KONTAKT53 51 51 38 71C2: 1 - 4 INFORMATION55 54 55 43 66Östhammars kommun C3: 1 - 4 PÅVERKAN42 43 40 28 50Våren 2012 C4: 1 - 4 FÖRTROENDE50 49 46 30 62Kvinnor MEDELINDEX50 49 48LägstabetygsindexHögstabetygsindex65Antal svarande 281Andel svarande (%) 58Medelindex 50


ÖSTHAMMARS KOMMUN - KvinnorFRÅGA FAKTORBetygsindex förKvinnorVåren 2012Hösten2010Jämförelse med samtliga kommuner hösten2011 och våren 2012 för KvinnorBetygsindexNII, HELHETEN 43 42 41 28 53Fr C5:1 Hur nöjd är du med den insyn och det inflytandeinvånarna har över kommunens beslut och5,0 4,8 4,8 3,5 6 37 50 13 100 0 5verksamheter?Fr C5:2 Hur väl uppfyller din kommun dina förväntningar påinvånarnas möjligheter till insyn och inflytande? 4,9 4,8 4,8 3,7 6 38 50 12 100 0 4Fr C5:3 Försök föreställa dig en ideal situation för invånarnas insynoch inflytande över kommunensverksamheter och beslut. Hur nära ett sådant ideal tycker du att invånarnas insyn och inflytande kommer i din kommun?4,9 4,5 4,7 3,5 6 40 48 12 100 0 3LägstabetygsindexHögstabetygsindexAndel svar uppdelat på låga, mellan ochhöga betyg för kommunen (%)Lågabetyg(1 - 4)Mellanbetyg(5 - 7)Högabetyg(8 - 10)SummaAndelIngenåsikt (%)Andel Ejsvar (%)Fr C1:1KONTAKT 53 51 51 38 71Hur nöjd är du med möjligheter att komma i kontaktmed kommunens politiker?5,7 5,8 5,6 4,4 7 26 48 26 100 53 166INFORMATION 55 54 55 43 66Hur nöjd är du med …Fr C2:1 …tillgången till information om kommunen ochdessverksamheter? 6,2 6,0 6,3 5,3 7 18 54 27 100 17 1Fr C2:2 …tydligheten i kommunens information? 6,0 5,9 6,1 4,9 7 21 56 22 100 21 2Fr C2:3 …i hur god tid kommunen informerar om5,7 5,7 5,8 4,4 7 26 55 19 100 28 2viktiga frågor?Fr C2:4 …kommunens webbplats? 6,1 6,0 6,3 4,8 7 19 51 30 100 36 2


ÖSTHAMMARS KOMMUN - Kvinnor67FRÅGA FAKTORBetygsindex förKvinnorVåren 2012Hösten2010Jämförelse med samtliga kommuner hösten2011 och våren 2012 för KvinnorBetygsindexLägstabetygsindexHögstabetygsindexAndel svar uppdelat på låga, mellan ochhöga betyg för kommunen (%)Lågabetyg(1 - 4)Mellanbetyg(5 - 7)Högabetyg(8 - 10)AndelSumma Ingen Andel Ejåsikt (%) svar (%)PÅVERKAN 42 43 40 28 50Hur nöjd är du med …Fr C3:1 …hur kommunens politiker lyssnar till invånarnassynpunkter? 4,8 4,8 4,6 3,5 6 43 44 13 100 42 1Fr C3:2 …invånarnas möjligheter att påverka politiskabeslut? 4,6 4,5 4,3 3,3 5 48 41 11 100 42 1Fr C3:3 …invånarnas möjligheter att påverka inom de kommunalaverksamheterna? 4,5 4,4 4,3 3,2 5 48 41 11 100 41 1Fr C3:4 …i vilken utsträckning dina åsikter i stort finnsrepresenterade bland kommunens partier? 5,2 5,0 5,0 3,9 7 36 44 20 100 50 1FÖRTROENDE 50 49 46 30 62Vad tror eller tycker du om…Fr C4:1 …hur kommunens politiker arbetar för kommunensbästa? 5,7 5,8 5,4 3,9 7 28 46 26 100 31 1Fr C4:2 …hur ansvarstagande kommunens politiker är 5,4 5,5 5,2 3,6 7 32 47 21 100 34 1Fr C4:3 …hur kommunens högre tjänsteKvinnor arbetar förkommunens bästa? 5,4 5,6 5,4 3,9 7 32 46 22 100 37 1Fr C4:4 …hur väl politiska beslut genomförs? 5,4 5,3 5,1 3,9 6 30 51 19 100 46 1


Östhammars kommunDiagram 3 Andel som givit högt respektive lågt betygFr C5:1Fr C5:2Fr C5:3Fr C1:1Fr C2:1Fr C2:2Fr C2:3Fr C2:4Fr C3:1Fr C3:2Fr C3:3Fr C3:4Fr C4:1Fr C4:2Fr C4:3Fr C4:4-100 0 Lågt Högt 10068


Tabell1C_Män: Betygsindex, medelbetyg och svarsfördelning 382I denna tabell redovisas betygsindex för NII och samtliga faktorer samt svarsfördelning och medelbetyg för delfrågorna i enkäten. Även andelen som har angett "Ingen åsikt" samt de som inte harbesvarat respektive delfråga framgår i tabellen.Jämförelse med samtliga kommunerhösten 2011 och våren 2012 för MänÖSTHAMMARS KOMMUN - MänNöjd-Inflytande-Index (NII)Betygsindex förMänMedborgarna om inflytandet i kommunen FRÅGA FAKTORVåren 2012 Hösten 2010BetygsindexDel C C5: 1 - 3 NII, HELHETEN39 44 40 27 56C1: 1 KONTAKT49 56 49 36 63C2: 1 - 4 INFORMATION49 55 53 42 66Östhammars kommun C3: 1 - 4 PÅVERKAN37 42 39 26 55Våren 2012 C4: 1 - 4 FÖRTROENDE41 51 45 29 63Män MEDELINDEX44 51 46LägstabetygsindexHögstabetygsindex69Antal svarande 254Andel svarande (%) 51Medelindex 44


ÖSTHAMMARS KOMMUN - MänFRÅGA FAKTOR Våren2012Betygsindex förMänHösten2010Jämförelse med samtliga kommuner hösten2011 och våren 2012 för MänBetygsindexNII, HELHETEN 39 44 40 27 56Fr C5:1 Hur nöjd är du med den insyn och det inflytandeinvånarna har över kommunens beslut och4,7 4,9 4,8 3,7 6 44 47 9 100 0 3verksamheter?Fr C5:2 Hur väl uppfyller din kommun dina förväntningar påinvånarnas möjligheter till insyn och inflytande? 4,6 5,0 4,7 3,7 6 47 45 8 100 0 5Fr C5:3 Försök föreställa dig en ideal situation för invånarnas insynoch inflytande över kommunensverksamheter och beslut. Hur nära ett sådant ideal tycker du att invånarnas insyn och inflytande kommer i din kommun?4,6 4,8 4,6 3,4 6 49 43 8 100 0 6LägstabetygsindexHögstabetygsindexAndel svar uppdelat på låga, mellan ochhöga betyg för kommunen (%)Lågabetyg(1 - 4)Mellanbetyg(5 - 7)Högabetyg(8 - 10)SummaAndelIngenåsikt (%)Andel Ejsvar (%)Fr C1:1KONTAKT 49 56 49 36 63Hur nöjd är du med möjligheter att komma i kontaktmed kommunens politiker?5,5 6,0 5,5 4,4 7 26 54 20 100 43 170INFORMATION 49 55 53 42 66Hur nöjd är du med …Fr C2:1 …tillgången till information om kommunen ochdessverksamheter? 5,8 5,9 6,0 4,9 7 22 62 16 100 14 1Fr C2:2 …tydligheten i kommunens information? 5,7 5,8 5,9 4,8 7 23 60 17 100 15 1Fr C2:3 …i hur god tid kommunen informerar om5,4 5,6 5,6 4,5 7 29 53 19 100 22 1viktiga frågor?Fr C2:4 …kommunens webbplats? 5,7 6,0 6,0 4,6 7 27 52 21 100 38 1


ÖSTHAMMARS KOMMUN - Män71FRÅGA FAKTOR Våren2012Betygsindex förMänHösten2010Jämförelse med samtliga kommuner hösten2011 och våren 2012 för MänBetygsindexLägstabetygsindexHögstabetygsindexAndel svar uppdelat på låga, mellan ochhöga betyg för kommunen (%)Lågabetyg(1 - 4)Mellanbetyg(5 - 7)Högabetyg(8 - 10)AndelSumma Ingen Andel Ejåsikt (%) svar (%)PÅVERKAN 37 42 39 26 55Hur nöjd är du med …Fr C3:1 …hur kommunens politiker lyssnar till invånarnassynpunkter? 4,4 4,6 4,5 3,2 6 50 41 9 100 35 0Fr C3:2 …invånarnas möjligheter att påverka politiskabeslut? 4,1 4,2 4,2 3,1 6 56 39 5 100 32 0Fr C3:3 …invånarnas möjligheter att påverka inom de kommunalaverksamheterna? 4,2 4,2 4,3 3,1 6 55 39 6 100 33 0Fr C3:4 …i vilken utsträckning dina åsikter i stort finnsrepresenterade bland kommunens partier? 4,7 5,1 5,0 3,6 7 45 46 10 100 36 0FÖRTROENDE 41 51 45 29 63Vad tror eller tycker du om…Fr C4:1 …hur kommunens politiker arbetar för kommunensbästa? 5,1 5,7 5,3 3,7 7 39 46 15 100 24 1Fr C4:2 …hur ansvarstagande kommunens politiker är 4,8 5,8 5,0 3,6 7 44 41 15 100 26 1Fr C4:3 …hur kommunens högre tjänstemän arbetar för kommunensbästa? 5,0 5,5 5,2 3,9 7 43 42 15 100 28 1Fr C4:4 …hur väl politiska beslut genomförs? 4,7 5,3 4,9 3,6 7 47 42 11 100 30 1


Östhammars kommunDiagram 3 Andel som givit högt respektive lågt betygFr C5:1Fr C5:2Fr C5:3Fr C1:1Fr C2:1Fr C2:2Fr C2:3Fr C2:4Fr C3:1Fr C3:2Fr C3:3Fr C3:4Fr C4:1Fr C4:2Fr C4:3Fr C4:4-100 0 Lågt Högt 10072


Östhammars kommun. VårenTABELL 2C.1 Faktorernas betygsindex och NII efter könKönMan KvinnaSamtligaNII 39 ±3,5 43 ±4,0 41 ±2,7Kontakt 49 ±3,4 53 ±4,0 51 ±2,6Informaton 49 ±3,1 55 ±4,1 52 ±2,5Påverkan 37 ±3,2 42 ±4,2 40 ±2,6Förtroende 41 ±3,5 50 ±4,0 46 ±2,6ANTAL SVARANDE 254 281 535TABELL 2C.2 Faktorernas betygsindex och NII efter ålder73Ålder18-24 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år 55-64 årNII 53 ±8,3 47 ±12,6 32 ±6,6 40 ±7,8 40 ±5,6 39 ±6,1 40 ±8,7 41 ±2,7Kontakt 52 ±9,8 56 ±11,7 43 ±6,9 50 ±7,4 52 ±5,8 55 ±6,1 52 ±6,7 51 ±2,6Informaton 62 ±14,1 55 ±8,1 47 ±6,2 51 ±7,4 52 ±5,3 48 ±5,5 53 ±6,7 52 ±2,5Påverkan 53 ±7,9 43 ±13,9 31 ±6,3 39 ±7,5 39 ±5,6 36 ±5,8 39 ±7,6 40 ±2,6Förtroende 58 ±9,8 47 ±10,8 38 ±6,6 42 ±7,9 45 ±6,0 45 ±6,2 50 ±8,2 46 ±2,6ANTAL SVARANDE 34 40 66 87 112 127 69 53565-74 år75 år eller äldreSamtligaBetygsindexFelmarg.BetygsindexFelmarg.BetygsindexFelmarg.BetygsindexFelmarg.BetygsindexFelmarg.BetygsindexFelmarg.BetygsindexFelmarg.BetygsindexFelmarg.BetygsindexFelmarg.BetygsindexFelmarg.BetygsindexFelmarg.


Östhammars kommun. Våren 2012TABELL 2C.3 Faktorernas betygsindex och NII efter kontakt med någon politiker i kommunenHar du haft kontakt med någon politiker i kommunen under de senaste två åren? SamtligaJa Nej Är själv/har Minns ej Uppgift saknasvarit politikerNII 44 38 39 41Kontakt 57 47 46 51Information 51 52 57 52Påverkan 42 38 33 40Förtroende 49 43 46 46ANTAL SVARANDE 171 343 18 535TABELL 2C.4 Faktorernas betygsindex och NII efter ortstyp74Var bor du? SamtligaKommunens centralort Annan tätort Utanför tätort Uppgift saknasNII 42 41 40 0 41Kontakt 53 51 50 0 51Information 55 54 48 0 52Påverkan 39 42 37 0 40Förtroende 48 46 43 0 46ANTAL SVARANDE 156 182 189 8 535


TABELL 2C.5 Faktorernas betygsindex och NII efter boendetid i kommunenHur länge har du bott i kommunen? Samtliga0-2 år 3-5 år 6-10 år 11 år eller Uppgift saknaslängreNII 53 38 39 41 41Kontakt 67 43 48 51 51Information 49 57 48 52 52Påverkan 54 38 36 39 40Förtroende 53 46 44 45 46ANTAL SVARANDE 17 43 40 429 53575

More magazines by this user
Similar magazines