Riskanalys angående ny skolorganisation - åk 4-5 till tätortsskolorna

osthammar.se
  • No tags were found...

Riskanalys angående ny skolorganisation - åk 4-5 till tätortsskolorna

Riskanalys angående ny skolorganisation - åk 4-5 till tätortsskolornaRESULTAT AV RISKBEDÖMNINGRiskkällor och riskerÖvertalig personal på landsbygdsskolorna somomplaceras kan splittra inarbetade arbetslag.Elever som åker skolskjuts kan behöva fritidshemsplats eller plats att vänta på bussarna.Mellanstadieelever som behöver inskolas igrupperna på fritids kan medföra omflyttningar avbarn mellan avdelningar.Personal oroas över att tvingas flytta till andraskolor.Stor oro hos personal för nedläggning avlandsbygdsskolorna.Landsbygdsskolan blir för liten – få kollegor attvända sig till.Större ålderspridning i elevgrupperna på F-3skolorna.Små arbetslag på landsbygdsskolorna gör att deblir mer sårbara vid sjukdom och annan frånvaro.När äldre syskon går i tätortsskolan kan det få tillföljd att familjen flyttar även yngre syskon dit,vilket medför att elevunderlaget minskarytterligare.AllvarligriskXXXXAnnanriskHANDLINGSPLANÅtgärder Ansvarig Klart närI möjligaste mån hålla ihop befintligaarbetslag på tätortsskolorna.Omplaceringar görs där vakanser finns, altförstärkning av befintlig organisation.Lokal där de kan vänta under tillsyn avvuxna eller att de får fritidsplats. Flerbarn på fritids kan medföra mer resurser,vilket kan innebära att vi har möjlighet attha fler fritidsavdelningar.Barn som måste grupperas om behöverliksom deras föräldrar få information igod tid.Besked till personalen om ny arbetsplatsså tidigt som möjligt.Verksamh.chefRektorRektorRektorX Krishantering via företagshälsovården RektorX Skolpersonalen ingår i den mottagandetätortsskolans mötesorganisatrion.X Både förskollärare och lärare skall finnasatt tillgå.X Möjligheterna att organisera ortsvisavikariepooler utreds.X Ingen – det står vårdnadshavare fritt attvälja skola för sina barn.Elever får byta skola fler gånger under sin skoltid. X Rutinerna för stadieövergångar ses överoch utvecklas.RektorRektorAdmin-chefRektorUppföljning/kontroll


Ensamarbetet ökar i verksamheterna som blir kvarpå landsbygdsskolorna.Svårare att få attraktiva tjänster och rekryterapersonal på små enheter.Större arbetsbelastning p g a att färre personal påde små enheterna ska sköta allt ”kringarbete”, t exadministration, bibliotek, rasttillsyn …Implementeringen av nya styrdokument kräverextra tid för planering och genomförande. Ökadrisk för stress om en organisationsförändringgenomförs samtidigt.X Särskilda rutiner utarbetas för att tryggaen god arbetsmiljö och säkerhet.X Deltidstjänster kan kombineras med tjänstpå mottagande tätortsskola.X Samverkan mellan skola, förskola ochfritidshem på enheten. Nytt arbetstidsavtal,t ex semestertjänst för lärare.X Extra resurser avsätts för implementeringsarbetet.Tydlig prioritering avarbetsuppgifter.RektorRektorRektorRektor/ verkamhchefBlanketten är framtagen av Arbetsmiljöverket.För mer information om systematiskt arbetsmiljöarbete: http://www.av.se/sam/

More magazines by this user
Similar magazines