Vi i Ängelholm nr 2, 2009.pdf - Ängelholms kommun

angelholm.se
  • No tags were found...

Vi i Ängelholm nr 2, 2009.pdf - Ängelholms kommun

Nytt skolprojekt kan räddaframtida seglingsgymnasiumSeglingsgymnasiet i Ängelholm har enlång tradition, men nästa läsår blir detsista som riksintag. Det blir inte hellernågon fortsättning på regionalt intag.Men seglarklubbarna i Ängelholm och påBjärehalvön ger dock inte upp. Just nu driverman ett skolprojekt för att få fler intresseradeav segling, så att det går att driva ettregionalt seglingsgymnasium och på sikt fåtillbaka den nationella statusen.I Skälderviken finns de perfektaförhållandena för tävlingsseglare.Seglarna lovordar Skäldervikenoch skolans mest framgångsrikeseglare, Jonatan Norrman, harlärt sig mycket under sina fyraår här.– Jag kommer från Västeråsoch där hade vi Mälaren att seglapå men för att bli en bättre seglarekrävs det träning på delvisöppet hav. Här blåser det för detmesta och vi kan träna nästanåret om.Jonatan valde att lägga utstudierna på fyra år i ställetför tre.– Det valet gjorde jag i tvåan,det var ett tufft år och jag ficksvårt att hinna med både träningoch skola.Han seglar Laser Standardoch har vunnit junior-SM ochsiktar på ännu en seger där nui sommar. Han blev femma iEM-kvlaet, seglar Europacupi Tyskland och senior-SM iMalmö.TRE TJEJERUnder det senaste läsåret hardet gått tre tjejer och tolv killarpå Seglingsgymnasiet. En avtjejerna är Johanna Gillberg,18 år från Vänersborg, som harett år kvar på gymnasiet. Honseglar E-jolle.– Jag trivs väldigt bra här. Jagvalde Ängelholm för de finaseglingsförhållandena men harockså upptäckt det positiva medskolan och staden.Johanna kom sjua på NordiskaMästerskapen förra året och isommar ser hon fram emot detstora eldprovet, ungdoms-VM.satsar regionaltDet var för två år sedan somÄngelholm fick beskedet attseglingsgymnasiet skulle läggasner. Riksidrottsförbundet ville tabort Lerum men Svenska Seglarförbundettog ändå beslutet medminsta möjliga majoritet att låtaLerum vara kvar och därmed fåstatlig finansiering.– Vi beslöt då tillsammansmed skolan och klubbarna attfortsätta som ett regionalt seglingsgymnasiumoch därför togvi in nya elever i fjol. Tyvärrär det nu klart att det inte blirnågon fortsättning. Pengarnaräcker inte till eftersom det är förfå elever, säger Jimmy Talén, somsedan 2004 är ansvarig chef ochtränare för Seglingsgymnasiet.FLER ELEVER ÖNSKASNu kastar man inte yxan i sjön,förhoppningen är att kunna fortsättamed seglingsgymnasium, iförsta hand på regional nivå.Seglingsgymnasiet har en lång tradition i Ängelholm och seglarna lovordar förhållandena i Skälderviken.– Det krävs då fler seglare ochvi bedriver nu ett skolprojektmed pengar från Skånes Idrottsförbunddär elever från skolor iÄngelholm och på Bjärehalvönhar segling som specialarbete,säger Jimmy.Projektet går ut på att elevernalär sig segla i grupp. Två störrebåtar används.– Det handlar inte bara omatt prova på, utan när kursen ärslut ska eleverna ha lärt sig seglaoch förhoppningsvis då bli medlemmari någon av klubbarna.En effekt av detta hoppas vi skaleda till att tillräckligt mångafrån närområdet söker in till detregionala seglingsgymnasiet,säger Jimmy Talén som ansvararför projektet tillsammans medJens Palm.Jimmy Talén är ansvarigför seglingsgymnasiet ochhan hoppas att det nyaskolprojektet ska ge elever iframtiden.Bilden t v: Jonatan Norrmanär Seglingsgymnasiets mestmeriterade seglare.Johanna Gillberg, går itvåan, och ska i sommar seglai ungdoms-VM.Bilden t h: MathildaSalminen, drar upp sinE-jolle efter ett träningspasspå Skäldervikens vatten.Mathilda ska delta iungdoms-VM i Braslien.

More magazines by this user
Similar magazines