Views
3 years ago

Första AP-fondens ägarrapport 2009 (pdf)

Första AP-fondens ägarrapport 2009 (pdf)

16 Röstning

16 Röstning utomlandsRöstning utomlandsFörutom att delta på stämmor i svenskabolag har fonden också röstat på 231 stämmori utländska bolag. Detta genomfördes,i syfte att minska kostnaderna, i samarbetemed Andra, Tredje och Fjärde AP-fonderna.Samarbetet gäller genomförandet och rådgivningkring röstningen. Varje fond bestämmersjälv hur den ska rösta i varje enskildfråga. En ut värde ring av projektet pågår förnärvarande.I många länder har aktieägarna mindre möjligheteratt påverka bolagen än i Sverige. FörstaAP-fonden anser att aktieägare som riskerar sittkapital för att finansiera företagen också ska hainflytande i bolagen. Ökad hänsyn till ägarnassynpunkter och önskemål kommer att leda tillatt bolagen tar mer genomtänkta beslut. Mångaav de problem som gav upphov till finanskrisenkan härledas till att många finansiella bolag intedrevs i ägarnas intresse. Första AP-fonden stöderdärför den rörelse som strävar efter ett ökatinflytande för aktieägarna. Ett viktigt sätt attstödja den rörelsen är att använda det inflytandesom ägarna har genom att rösta på stämmor ialla länder.För att verkligen utnyttja inflytandet på rättsätt är det viktigt att sätta sig in i hur bolagsstyrningenfungerar på de marknader där fondenröstar. Vi har därför valt att begränsa antalet länderdär vi röstar till USA, Kanada, Japan, Storbritannien,Schweiz, Frankrike, Tyskland, Spanien,Italien och Nederländerna.I många länder är det en relativt kompliceradprocedur och årets röstning har framföralltgenomförts för att vi ska lära oss hur vi framöverska kunna rösta för att gagna det långsiktiga värdetpå fondens innehav. För att kunna rösta påett kostnadseffektivt sätt måste röstningsinstruktionernavara mycket tydliga. Därförgjordes förtydliganden av vår ägarpolicy(www.ap1.se) samtidigt som instruktionernatogs fram. Utomlands har vi också, förutomaktiviteter i Etikrådets regi, bland annat deltagiti ett upprop om att aktieägarna i schweiziskabolag ska få mer att säga till om när det gällerbetalning till ledande befattningshavare. Initiativtagarentill uppropet (Ethos Foundation) fickpris för detta av ICGN, International CorporateGovernance Network i juli 2009.Inför nästkommande år upphandlar de fyraAP-fonderna på nytt tjänster för att kunna röstapå ännu fler utländska bolagsstämmor.Första AP-fonden – Ägarrapport 2009

Första AP-fondens placeringar ärspridda över hela världen33 mdkr1 186 bolagNordamerika21Sverigemdkr435 bolagEuropa23 mdkr58 bolag10 mdkr555 bolagStillahavsregionen14 mdkr967 bolagTillväxtmarknader80 mdkrÖvriga tillgångar** Obligationer, Private Equity och fastigheter.Box 16294, 103 25 Stockholm08-566 20 200Ossian Ekdahl, chef kommunikation och ägarstyrning, 08-566 20 209Nadine Viel Lamare, senior ESG-analytiker, 08-566 20 270www.ap1.se

Första AP-fondens årsredovisning 2012
Årsredovisning 2006 [pdf 3,8 MB] - Första AP-fonden
pdf 3,7 MB - Första AP-fonden
Ett bra resultat trots finansiell oro - Första AP-fonden
Årsredovisning 2001 - 6:e AP-fonden
HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 JUNI 2001 - Första AP-fonden
Delårsrapport_2001 - Tredje AP-fonden
Årsredovisning 2011 - Andra AP-fonden
Halvårsrapport 2006 - Fjärde AP-fonden
Halvårsrapport · januari – juni 2006 - Första AP-fonden
Delårsrapport_2003 - Tredje AP-fonden
Ladda ner PDF - Fonden för mänskliga rättigheter
Ladda ned AP3s årsredovisning 2012 - Tredje AP-fonden
PDF-dokument, 263 kB - Andra AP-fonden
Fonder (pdf) - Fondbolagens Förening
bÖRSen TaR TÄTen - Lannebo Fonder
Ladda hem vår PDF om SGP Robust Fond
Årsrapport SPP Fonder AB 2009
Årsboken för 2002 som pdf - neij.se
Verksamhetsberättelse för företag med statligt ägande 2009
Årsredovisning 2009.pdf - Åklagarmyndigheten
HEDERSRELATERAT LIV - Fonden för mänskliga rättigheter
Småbolag Select öppen igen ISK – ny sparform ... - Lannebo Fonder
pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster - Svensk energi
Hållbarhetsbokslut 2009.pdf [450 kB, nytt fönster] - Borlänge kommun
Nr 3/ 2009 Årgång 121 - Allmänna Försvarsföreningen
nu för första gången även i sverige 28-31 maj ... - Watski 2star Baltic
Cancerfondsrapporten 2009 (pdf) - Cancerfonden
Statistisk årsbok för Sverige 2013 (pdf) - Statistiska centralbyrån