Views
2 years ago

Första AP-fondens ägarrapport 2009 (pdf)

Första AP-fondens ägarrapport 2009 (pdf)

VD-ord 1Aktiva och

VD-ord 1Aktiva och engagerade ägareblir allt viktigareAnsvarsfulla investeringar handlar om att vi ärengagerade i hur våra bolag sköts vad avsermiljöhänsyn, socialt ansvar och bolagsstyring– tre områden som alla bidrar till bolagenslångsiktiga värdeutveckling.”Ägarfrågor har diskuterats livligt de senaste åren, inte minstefter den finansiella krisen. Det är en viktig debatt. Företag medstarka, långsiktiga, engagerade och inte minst kravställande ägareutvecklas bättre över tid än företag där ägarna inte kan eller villengagera sig. Det är därför positivt om ägarna kan ta ett tydligtansvar för hur företagen sköts. Det är också troligt att företag somtydligt tar ansvar för hur de agerar gentemot alla sina intressenterpå lång sikt får en bättre värdeutveckling.En pensionsfond som Första AP-fonden har bättre möjligheterän många andra kapitalplacerare att vara långsiktiga. Därför ärdet naturligt för oss att vara engagerade i olika ägarfrågor. Vi harsedan Första AP-fonden bildades 2001 arbetat med dessa frågoroch publicerar nu för första gången en fristående ägarrapport.Ansvarsfulla investeringar handlar för oss om att vi är engageradei hur våra bolag sköts när det gäller tre områden som allabidrar till bolagens långsiktiga värdeutveckling. För det första skabolagen skötas på det för aktieägarna bästa sättet vilket ökar förtroendetför bolaget på marknaden. Det är vad god bolagsstyrninghandlar om. För det andra ska bolagen också ta ansvar för detomgivande samhället genom att inte förstöra miljön. Bolagenmåste följa de lagar och förordningar som finns på miljöområdet.På samma sätt måste bolagen, för det tredje, leva upp till lagar ochförordningar när det gäller sociala frågor. Läs mer om detta idenna rapport.I svenska bolag är Första AP-fonden relativt stor ägare. Detbetyder att vi har större möjligheter att påverka dessa. Vi röstar påbolagsstämmor, deltar i valberedningar och har en aktiv dialogmed svenska bolag. Vi försöker också påverka utländska företaggenom att rösta på utländska bolagsstämmor. Vi engagerar oss iolika nätverk för att, tillsammans med andra ägare, påverka bådebolag och regelverk. Om detta kan du läsa på sidan 12 och påhemsidan www.ap1.se.Genom att på flera olika sätt vara en långsiktig och engageradägare så bidrar vi till en hållbar utveckling för bolagen vi äger ochdärmed också för pensionerna i Sverige.Johan MagnussonFörsta AP-fonden – Ägarrapport 2009

Första AP-fondens årsredovisning 2012
Årsredovisning 2006 [pdf 3,8 MB] - Första AP-fonden
pdf 3,7 MB - Första AP-fonden
Ett bra resultat trots finansiell oro - Första AP-fonden
Årsredovisning 2001 - 6:e AP-fonden
HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 JUNI 2001 - Första AP-fonden
Delårsrapport_2001 - Tredje AP-fonden
Årsredovisning 2011 - Andra AP-fonden
Delårsrapport_2003 - Tredje AP-fonden
Halvårsrapport · januari – juni 2006 - Första AP-fonden
Halvårsrapport 2006 - Fjärde AP-fonden
PDF-dokument, 263 kB - Andra AP-fonden
Ladda ner PDF - Fonden för mänskliga rättigheter
Fonder (pdf) - Fondbolagens Förening
Ladda ned AP3s årsredovisning 2012 - Tredje AP-fonden
bÖRSen TaR TÄTen - Lannebo Fonder
Årsrapport SPP Fonder AB 2009
HEDERSRELATERAT LIV - Fonden för mänskliga rättigheter
Småbolag Select öppen igen ISK – ny sparform ... - Lannebo Fonder
nu för första gången även i sverige 28-31 maj ... - Watski 2star Baltic
Ladda hem vår PDF om SGP Robust Fond
Statistisk årsbok för Sverige 2013 (pdf) - Statistiska centralbyrån
pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster - Svensk energi
Statistisk årsbok för Sverige 2013 (pdf) - Statistiska centralbyrån
Årsredovisning och bokslut 2009 (pdf-fil) - Unibet
Årsboken för 2002 som pdf - neij.se
Statistisk årsbok för Sverige 2013 (pdf) - Statistiska centralbyrån
Verksamhetsberättelse för företag med statligt ägande 2009
Nr 3/ 2009 Årgång 121 - Allmänna Försvarsföreningen