Views
3 years ago

Första AP-fondens ägarrapport 2009 (pdf)

Första AP-fondens ägarrapport 2009 (pdf)

2 ESG-begreppSRI –

2 ESG-begreppSRI – Socially Responsible InvestmentÄr ett samlingsbegrepp för strategier för ansvarsfullainvesteringar där investerares finansiella mål kombinerasmed deras hänsyn till miljö och sitt sociala ansvar.RI – Responsible InvestmentAnsvarsfulla investeringar handlar om investeringsstrategierdär ägarna inte bara har bolagens finansiellamål för ögonen utan även i sin investeringsverksamhetfokuserar på bolagens förmåga att tahänsyn till miljö, sociala frågor och bolagsstyrning.Ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt företagande är två sidor avsamma mynt. Bägge handlar om att ta hänsyn till miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsaspekteri sin verksamhet. Genom åren har ett antal förkortningaranvänds för att beteckna denna typ av hänsyn.Sedan FN:s principer för ansvarfulla investeringar (PRI) lanserades har ESGfaktorerblivit ett allmänt vedertaget begrepp för den typ av aspekter som ansvarsfullainvesterare bör ta hänsyn till i sin analys och investeringsbeslut. Miljömässiga(E) faktorer handlar till exempel om att företagen ska vidta relevantaåtgärder för att minska sin miljöpåverkan. Sociala (S) faktorer handlar främst omatt bolagen ska respektera mänskliga rättigheter. Bolagsstyrning (G) handlar omatt styra bolagen med aktieägarnas bästa för ögonen. Aktieägarna bör ha inflytandeöver val av styrelseledamöter, hur bolagen ska konstruera och informeraom ersättningssystem. Vi beskriver de tre faktorerna närmare på sidan 6.Därför har Första AP-fonden valt att beteckna den analys vi gör i vår strävanatt vara en ansvarfull ägare för ESG-analys.CG – Corporate GovernanceBolagsstyrning handlar om att se till så att bolagensköts på ett – för alla aktie ägare – så bra sätt sommöjligt. Det gagnar förtroendet för bolagen ochmarknaden vilket också ger bättre möjligheter attinförskaffa kapital.PRI – Principles for Responsible InvestmentSex principer framtagna av FN i samarbete meden grupp investerare för att vägleda organisationersom vill verka för ansvarsfulla investeringar.CR – Corporate ResponsibilityCR och CSR handlar om samma sak – att företag genomsin verksamhet ska agera ansvarsfullt, inte bara ur aktieägarensintresse utan även i ett bredare perspektiv.CSR – Corporate Social ResponsibilitySynsätt som utgår från att ett företag intebara ska ta ansvar för hur det påverkarsamhället ekonomiskt utan även ur ettmiljömässigt, socialt och etiskt perspektiv.Prismat symboliserar för oss påFörsta AP-fonden mångfald och transparens– ledstjärnor för vårt arbete.ESG – Environmental, Social and Governance issuesESG-faktorer är ett samlingsbegrepp för faktorer som ansvarsfulla investeraretar hänsyn till i investeringsprocessen. Det handlar om faktorer koppladetill företagens ansvar för miljö, sociala frågor och bolagsstyrning.Första AP-fonden 2009 – Ägarrapport

PRI 3FN:s principer för hållbara investeringar– ett viktigt ställningstagandeFN utvecklade tillsammans med en grupp investerare år 2005 sex principer för att vägleda organisationersom vill verka för hållbara investeringar. Idag har drygt 600 kapitalägare, förvaltare och andraorganisationer över hela världen ställt sig bakom principerna. Första AP-fonden är en av dem. Det är etttydligt ställningstagande om att vi vill verka för att principerna implementeras i vår verksamhet.Princip 1. Vi kommer attintegrera ESG-faktorer iinvesteringsanalys ochbeslutsprocesser.Princip 2. Vi kommer attvara aktiva ägare ochintegrera ESG-faktorer ivår ägarpolicy och tilllämpningav densamma.Princip 3. Vi kommer därdet är lämpligt begäragenomlysning av ESGfaktoreri de bolag viinvesterar i.Princip 4. Vi kommer attverka för att principernaaccepteras och implementerasav finansbranschen.Princip 5. Vi kommer attsamarbeta för att underlättaimplementeringenav principerna.Princip 6. Vi kommer attrapportera om vilkaframsteg vi gör i implementeringenav principerna.Vad gör Första AP-fonden?Analys av hur ESG-faktorermer strukturerat kan integrerasi investeringsprocessen harpåbörjats. Exempelvis deltarfonden i ett internationelltprojekt vars syfte är att utvärderade möjliga effekterna avklimathotet på fondens långsiktigaportföljsammansättningoch vilka åtgärder somkan vidtas (se s 9).Vad gör Första AP-fonden?ESG-faktorer har sedan 2001integrerats såväl i fondensägarpolicy som i direkta kontaktermed bolagen.Vad gör Första AP-fonden?Diskussioner om ESG-frågorförs på regelbunden basis medsvenska bolag. Fonden deltarockså i såväl svenska sominternationella initiativ somuppmanar till ökad genomlysningav dessa frågor.Vad gör Första AP-fonden?Representanter från fondendeltar regelbundet som talarepå konferenser i syfte att delamed sig av sina kunskaper påESG-området.Vad gör Första AP-fonden?AP-fondernas Etikråd (se s 7)och fondens deltagande i projektetHållbart värdeskapande(se s 8) är två exempel på samarbetensom syftar till attunderlätta implementeringenav dessa principer.Vad gör Första AP-fonden?Denna rapport är, liksom Etikrådetsårsrapport, och rapporteringpå fondens och Etik rådetshemsidor (www.ap1.se ochwww.etikradetapfonderna.se )ett led i arbetet att leva upp tilldenna princip.Principerna är vägledande, inte tvingande. Läs mer om principerna på www.unpri.org.Första AP-fonden – Ägarrapport 2009

Första AP-fondens årsredovisning 2012
Årsredovisning 2006 [pdf 3,8 MB] - Första AP-fonden
pdf 3,7 MB - Första AP-fonden
Ett bra resultat trots finansiell oro - Första AP-fonden
Årsredovisning 2001 - 6:e AP-fonden
HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 JUNI 2001 - Första AP-fonden
Delårsrapport_2001 - Tredje AP-fonden
Årsredovisning 2011 - Andra AP-fonden
Halvårsrapport · januari – juni 2006 - Första AP-fonden
Delårsrapport_2003 - Tredje AP-fonden
Halvårsrapport 2006 - Fjärde AP-fonden
Ladda ner PDF - Fonden för mänskliga rättigheter
PDF-dokument, 263 kB - Andra AP-fonden
Fonder (pdf) - Fondbolagens Förening
Ladda ned AP3s årsredovisning 2012 - Tredje AP-fonden
bÖRSen TaR TÄTen - Lannebo Fonder
HEDERSRELATERAT LIV - Fonden för mänskliga rättigheter
Småbolag Select öppen igen ISK – ny sparform ... - Lannebo Fonder
Årsrapport SPP Fonder AB 2009
nu för första gången även i sverige 28-31 maj ... - Watski 2star Baltic
Statistisk årsbok för Sverige 2013 (pdf) - Statistiska centralbyrån
Ladda hem vår PDF om SGP Robust Fond
pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster - Svensk energi
Årsboken för 2002 som pdf - neij.se
Årsredovisning 2009.pdf - Strömsunds kommun
Statistisk årsbok för Sverige 2013 (pdf) - Statistiska centralbyrån
Verksamhetsberättelse för företag med statligt ägande 2009
Årsredovisning och bokslut 2009 (pdf-fil) - Unibet
Nr 3/ 2009 Årgång 121 - Allmänna Försvarsföreningen