Views
3 years ago

Vecka 47 - Götene Tidning

Vecka 47 - Götene Tidning

6 Götene

6 Götene Tidning den 21 november 2012Tjusningen med det som är ’nytt’ är attdu aldrig vet i förväg vart det lederdig. Det fina med nya Honda CR-Vär att du kommer att njuta avvarje sekund av vägen dit. Börjaresan redan i helgen genom attbesöka din Hondahandlare vidlanseringen av nya HondaCR-V. För visst blir livetmera spännande när dufår uppleva mera nytt?Pris från ca225.900 krHonda har SverigesLanseringsränta 3,95%*Honda - världens största motortillverkareHonda har Sverigesbästa verkstäder!Enligt Vi Bilägarenr 12, 2012Minst reparationsbehovEnligt What Car? ReliabilitySurvey 2012bästa återförsäljare!Enligt Vi Bilägarenr 11, 2012Motor: 2.0 i-VTEC, 155 hk / 2.2 i-DTEC, 150 hk. Bränsleförbrukning: 5,1-7,7 l/100 km. Koldioxidvärde: 149-180 g/km. Nybilsgaranti: 3 år/10 000 mil. Miljöklass: Euro 5.*Gäller 23/11 – 3/12 2012 vid köp av nya CR-V årsmodell 2013 genom Honda Finans: effektiv ränta 4,74%. 30% kontantinsats, 40% restvärde, ordinarie avgifter. Löptid36 mån. Räntan kan komma att justeras beroende på Honda Finans upplåningskostnad. Bilen på bilden är 2.2 Executive MT, Passion Red Pearl, kan vara extrautrustad.Med reservation för eventuella tryckfel. Läs mer på hondacr-v.seVi bjuderpå tårta!www.hondacity.sewww.rosenholtz.seÖppet:Lördag &Söndag11-15www.autopunkten.seJärnvägsgatan 27, Götene • Tel. 0511-502 90 • www.akessonsbil.nu • Öppet: Mån-Fre 10 00 -18 00 • Lunchstängt 13 00 -14 00

Götene Tidning den 21 november 2012 7Götene kommun granskad i sömmarnaI onsdagens avsnitt avtv-programmet UppdragGranskning framkomatt Medeltidensvärld-projektet harkostat Götene kommunsskattebetalare100 miljoner kronor.-Det blev inte somvi tänkte oss och viär jätteledsna för dethär, säger dåvarandekommunalrådet BoBergsten.-Självklart ber vi omursäkt för att det inteblev bra, säger nuvarandekommunstyrelsensordförande KenthSelmosson.Bo Bergsten berättar attdenna satsning var tänktatt inbringa mer pengar tillvård, omsorg och skattebetalarna.Men så blev detalltså inte.Kommundirektör RogherSelmosson och Kenth Selmossontillbakavisar docksiffran på 100 miljoner ochmenar att det istället harkostat 74 miljoner kronor.Till detta tillkommer kostnadenför ett 20-årigt arrendeavtalsom kommunen harmed Bert Karlssons bolag.Arrendet gäller borgen. Förraåret uppgick den kostnadentill 800.000 kronor.Fel från börjanOrdförande i GötenesFramtid och kommunstyrelsensförste vice ordförandeAnders Månsson anser attdet gick fel redan från början.En tidig förstudie visadeen kostnad för parken på10 miljoner kronor.I den slutliga förstudiensom presenterades förkommunfullmäktige hadesiffrorna justerats ner till 7miljoner kronor. Bland annatvar inga pengar avsattaför marknadsföring.-Man har lurat hela kommunfullmäktigemed dethär, säger Anders Månsson.Lagen om offentligupphandling frångicksI programmet framkomäven att Lagen om offentligupphandling frångåtts.Rogher Selmosson förklararatt vid mindre summor harGötene upphandling medVara och Skara och får dåen samling företag att väljabland. Nu blev summan betydligtstörre än vad somfrån början var tänkt ochdet var då felaktigt att integöra en offentlig upphandling.Det var tidspress somKommunstyrelsens ordförande Kenth Selmosson (S) och ledamot Bo Bergsten (Kd) förklarade vissa uppgifter som framkommit i tv-programmet Uppdrag granskning.-Självklart bervi om ursäktför att det inteblev bra.Kenth Selmosson,kommunstyrelsensordförande.gjorde att styrelsen ochvd:n tog beslutet att gå förbilagen om offentlig upphandling,berättar RogherSelmosson.TidspressTidspress har varit boveni dramat vid ett flertal tillfällen.Bo Bergsten tar upptre anledningar till att projektetinte gick som det vartänkt.Första anledningen varjust tidspressen. Bergstenmenar att projektet startadealldeles för sent för attkunna få en effekt.-För varje säsong var viett halvår försenade.Andra anledningen varenligt Bergsten att politikernainte hade förmåga attbromsa utan projektet fickexpandera för fort.Anledning nummer trevar att varken politiker,tjänstemän eller bolagethade kompetens och kunskapi området att driva enpark.-Vi trodde att vi skullehitta kompetens hos oss,säger han.Kommundirektör Rogher Selmosson.-Det blev intesom vi tänkteoss och vi ärjätteledsnaför det här.Bo Bergsten,fd kommunalråd.Det fanns ett par tillfällenunder resans gång somkommunen hade kunnatsätta stopp men de ville försökarädda anläggningen.Bo Bergsten menar attBert Karlssons intåg varden sista chansen att få innågon som kunde något omatt driva parker.-Det blir som ett spelberoende,om vi satsar lite tillkanske vi kan rädda satsningen,säger Anders Månsson.Mycket kritiskMånsson är mycketkritisk och anser att BoBergsten och Rogher Selmossonbör avgå.-Kommunen har varitfullständigt värdelös, sägerhan.-Ingen vill ta ansvar ochingen vill avgå.Månsson är också kritiskmot den slutenhet som hananser har omhuldat helaprojektet. Han menar attden som inte varit positivtill att driva projektet framåthar blivit utesluten fråninformation och möten.-All opposition ska kväsasoch ingen kritik får kommafram, säger han.Ingenting att döljaAnders Månsson (GF) och Ove Nordström (V) var kritiska.-Kommunenhar varitfullständigtvärdelös.Ingen vill taansvar ochingen villavgå.Anders Månsson,kommunstyrelsensförste vice ordf.I ett pressmeddelandeframhåller Kenth Selmossonoch Rogher Selmossonatt kommunen inte har någontingatt dölja, men attresultatet av satsningeninte blev den önskade ochatt kommunen arbetar hårtmed att finna en lösning.Planen är att sälja Äventyrslandetmen eftersomBert Karlsson äger markensom borgen står på kan detvara en försvårande faktor.-Parken är helt omöjlig attsälja i dagsläget, säger AndersMånsson.Kenth Selmosson hävdarmotsatsen. En spekulantfinns.-Funkar inte detta har vien plan B som jag inte vill gåin på i dagsläget, säger han.-Det här ska vi försökareda ut så att det blir såbra som möjligt för vårakommuninvånare, säger BoBergsten och anser ocksåatt de har varit för dåliga påatt informera allmänheten.Götenes Framtids lösningär att avveckla hela projektetoch sälja av allt.Vänsterpartiet vill öppnaparken för allmänhetensom ska kunna ha pick-nickpå området.FramtidenI framtiden vill AndersMånsson se en förändring ihela politikerklimatet i Götenekommunhus.-Vi måste informera varandra,vi måste jobba tillsammansför kommunensbästa och vi måste ändrasättet vi arbetar på, sägerhan.Kostnaden för parken harunder 2012 uppgått till 4,7miljoner kronor.Text och bild Lina Svensson

Vecka 15 Bygg & Trädgård - Götene Tidning
Vecka 14 Bygg & Trädgård - Götene Tidning
Götene Näringsliv 2012 - Götene Tidning
Götene - Kinnekullebygden Guide 2012 Ta en tur ... - Götene Tidning
Trädgårds bilaga v16 - Götene Tidning
Sommartidning 2011 - Götene Tidning
Vecka 17 Bygg & Trädgård - Götene Tidning
Kiruna Annonsblad vecka 10, torsdag 8 mars 2012 sidan 1
BT Söndag med nästa veckas TV (pdf) - Borås Tidning
TIDNING FÖR eL- & vITvaRubRaNSCHeN - Elektronikbranschen
Rörelsen nobbar delningsförslag - Tidningen Hemvärnet
En Öl & Whiskymässans tidning - Wong Måltid & Marknad
Du håller nu Brickebackens egen tidning i din hand. Här kan du läsa ...
Läs Hus & rum här – öppnas i nytt fönster som pdf - Alingsås Tidning
CS LIFE MAJ 2011 EN TIDNING OM TING FÖR ... - IDG.se