Views
3 years ago

Vecka 47 - Götene Tidning

Vecka 47 - Götene Tidning

8 Götene

8 Götene Tidning den 21 november 2012Hantverksmässig julmarknadDet låg inte ett vitt snötäckepå marken menväl frostnupna höstlövdå Falkängen höll sinårliga julmarknad.I de gamla arbetarbostädernahade sommarenshantverk bytts ut mot ettmer juligt tema med exempelvistomtar, stickadehalsdukar, fårfällar, julgranspyntoch godis.I en bod stod Maud Stilleroch sålde Holmestadhästar.Karl-Erik Andersson täljerhästarna som Maud designaroch målar. De två Holmestadsbornahar tillverkatdessa fyrbenta prydnadsfigureri över tio år och säljerdem även i en butik i Stockholm.I en annan bod såldes någotså ovanligt som smaksatthonung. Kanske kanchokladhonung eller limehonungvara något att ha påden rostade frukostmackaneller i teet?Christian Johanssonstrådbindningar är alltid likavackra i sin mångfald somhan visade upp i en av bodarna.Julmässan pågick till ochmed söndagen den 18 november.Text och bild Lina SvenssonTre trötta tomtenissar.I en av bodarna såldes hemmagjord sylt och inläggningar.Gammeldags grandekoration. Julpyntad hantverksgata. Dekorationer utanför Christian Johanssons bod.Julkransar fanns det gott om på Falkängen.Bidrag till attraktiv båthamn och integrationLeader Västra Skaraborghar beviljat medeltill två delprojekt inomparaplyprojekten ”Integration”samt ”Kreativaidéer”.BIIA ekonomisk föreninghar tilldelats30.000 kronor för integrationgenom praktikoch Sjönära Hällekishar fått 20.000 kronortill en förstudie omen säker och attraktivgästhamn.BIIA vars namn står för”Bryr, Intresserar, Involverar,Aktivitet” har sitt sätei sex kommuner i VästraSverige.-Vi finns där vi behövs,säger projektägare Ulla Landenmark.De initierar samverkanmellan olika aktörer för attmänniskor med utländskbakgrund till större del skabli en del av det svenskasamhället. I projektet ”Småsteg mot stora mål” ska degenom praktik hjälpa människormed utländsk bakgrundtill ett arbete.Projektledare AnastasiaTeterina kom själv till Sverigeför bara sex månadersedan. Hon har sedan desslärt sig svenska i rekordfartoch skapat sig ett arbeteinom BIIA.Ulla och Anastasia vill tareda på vad de arbetssökandehar för kompetenser ochvad landsbygdsföretagenhar för behov och sammanföradessa.De startar den 28 novembermed ett symposiumi Vuxenskolans lokaler iGötene. Där är det tänktatt företag, föreningar ocharbetssökande ska kunnaträffas.-De konkreta mötenamåste ske, arbetsgivare ocharbetssökande måste fåträffas fysiskt, säger GabrielaBosnjakovic som ärLeaderansvarig för de bådadelprojekten.Sjönära HällekisOrdförande i Hällekisbåtklubb Roger Widlundhar sedan flera år tillbakaarbetat för att turismen skaväxa kring olika hamnar iVänern.Roger Widlund, Ulla Landenmark, Gabriela Bosnjakovic och Anastasia Teterina.-Tanken är att få upp båtarnaoch att de ska stannalite längre, säger han.lekis - säker och attraktivgästhamn” vill Roger ochhans medarbetare jobba försig gästbåtarna lite utsattaoch Roger funderar på envågbrytare av något slag.13 hamnar samarbetar att få Hällekis hamn mer De vill även få folk attom turismen och Spiken äridag den mest välkända.I projektet ”Sjönära Häl-säker ur en vädermässigsynvinkel. Vid nordliga ochnordöstliga vindar kännerstanna längre och har idéersåsom biluthyrning i hamnenså att gästerna enkeltkan ta sig runt Kinnekulle.De har idéer men vet inteännu vad som kan tänkasatt fungera. Det är just dettade vill ta reda på i förstudiensom de fått bidrag för.Text och bild Lina Svensson

Götene Tidning den 21 november 2012 9på Falkängen i HällekisMaud Stiller målar och säljer Holmestadhästar.Christian Johanssons trådbindning och ljuslyktor.Maud Stiller och Karl-Erik Anderssons Holmestadhästar.Första spaden i marken föridrottshallen ”Paroc Sport”Första spadtaget är nusatt i marken inför byggandetav Hällekis nyaidrottshall.Sparbanksstiftelsen Lidköpings ordförande Håkan Jönsson, kommunstyrelsensordförande Kenth Selmosson och Sverigechef förbyggnadsisolering för Paroc Jonas Svefors sätter spadarna i backenför idrottshallen Paroc Sport.2007 startade arbetetmed att få en ny idrottshalltill Hällekis. Den gamla hallenär från 1959 och har enspelyta på 10x16 meter.Den nya hallen får en spelytapå 18x24 meter samten läktare med plats för 70sittplatser.I april hade kommunenanbud ute men prisramenräckte inte för den hall deville bygga. De fick då snålain på förråds- och entréutrymmen.I oktober gick nyaanbud ut och i tisdags togsdet första spadtaget.Hallen kommer att kosta13,3 miljoner kronor.Kostnaden för läktarenpå 700.000 kronor skänksav Sparkbanksstiftelsen iLidköping.Paroc AB har bidragit medall isolering inklusive mark,väggar, tak och teknisk isolering.I och med Hällekishallenintroducerar de enny produkt på den svenskamarknaden som har hela300 millimeter tjock ytterväggspanel.Vad gäller isolering liggerhallen i framkant i Sverige,menar Jonas Svefors som ärSverigechef för byggnadsisoleringför Paroc.Företaget Din byggaresköter uppförandet av hallensom kommer att värmasupp med hjälp av fjärrvärme.Den tjocka isoleringengör att kommunen varje årsparar cirka 40.000 kronori energiskostnader, vilket ärungefär halva priset för ennormalhall.Stefan Östrand, sekreterarei Hällekis idrottsföreningär glad över den nyasportanläggningen som hantror kommer att betydamycket för ungdomsidrotteni Hällekis.Föreningen har idag åttaegna ungdomslag.-Det här är en stor dagför kommunen, konstaterarkommunstyrelsens ordförandeKenth Selmossonoch uttryckte samtidigt sintacksamhet gentemot SparbanksstiftelsenLidköpingoch Paroc.-Det blir ett lyft för samhället,fortsatte han.Hällekishallen som beräknasstår klar den 3 december2013 får namnet ParocSport.Text och bild Lina SvenssonSjung med PettsonLördagen den 24 november kommerPettson till Parken i Götene.Det blir ett roligt och spännandesångäventyr för hela familjen tillsammansmed gubben Pettson. Detblir naturligtvis mycket sång, iblandmed roliga rörelser tillsammansmed Sven Hedman i Pettsons hattoch mundering. Familjeföreställningen passar bäst för barnmellan fem och nio år.Kvalitet räcker längre!Tre toppensågarStihl MS 192Ord. 3.690:-Nu 2.990:-Stihl MS 251Ord. 5.290:-Nu 4.490:-Stihl MS 241Ord. 7.390:- Nu 6.390:-HuggarkläderOregon Fiordland - paket med byxa, jack och kängor.Ord. pris 4.185:- Nu 3.500:-Vättlösa korset0511-572 96www.fvom.seVard 8.30-18.00Lör 9.00-12.00Försäljning • Reservdelar • Egen verkstad

Vecka 15 Bygg & Trädgård - Götene Tidning
Vecka 14 Bygg & Trädgård - Götene Tidning
Götene Näringsliv 2012 - Götene Tidning
Götene - Kinnekullebygden Guide 2012 Ta en tur ... - Götene Tidning
Trädgårds bilaga v16 - Götene Tidning
Sommartidning 2011 - Götene Tidning
Vecka 17 Bygg & Trädgård - Götene Tidning
BT Söndag med nästa veckas TV (pdf) - Borås Tidning
TIDNING FÖR eL- & vITvaRubRaNSCHeN - Elektronikbranschen
Rörelsen nobbar delningsförslag - Tidningen Hemvärnet
Kiruna Annonsblad vecka 10, torsdag 8 mars 2012 sidan 1
En Öl & Whiskymässans tidning - Wong Måltid & Marknad
Du håller nu Brickebackens egen tidning i din hand. Här kan du läsa ...
Läs Hus & rum här – öppnas i nytt fönster som pdf - Alingsås Tidning
CS LIFE MAJ 2011 EN TIDNING OM TING FÖR ... - IDG.se