Views
3 years ago

SÄKERHETSDATABLAD MASTER MARKÖR RÖD

SÄKERHETSDATABLAD MASTER MARKÖR RÖD

SÄKERHETSDATABLAD MASTER MARKÖR

Omarbetad 17/01/2013Revision 2Ersätter datum 15/10/2012SÄKERHETSDATABLADMASTER MARKÖR RÖDAVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET1.1 ProduktbeteckningHandelsnamnMASTER MARKÖR RÖDProduktnr. SM 12001Internt Nr. 115101.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds frånIdentifierade användningarFärg.1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladLeverantörSpray Master ABFabriksvägen 5Box 1050S-186 26 VallentunaSwedenTel: +46 (8) 505 133 00Fax: +46 (8) 505 133 01Info@spraymaster.se1.4 Telefonnummer för nödsituationerNationellt NödtelefonnummerGiftinformation 112AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER2.1 Klassificering av ämnet eller blandningenKlassificering (1999/45/EEG) F+;R12. R66, R67.Hälsofarliga effekterLångvarig hudkontakt kan ge rodnad, irritation och torr hud. I höga koncentrationer verkar ångor och aerosoler förslöande och kan gehuvudvärk, trötthet, yrsel och illamående.Fysikaliska och kemiska farliga egenskaperExtremt brandfarligt. Tryckbehållare kan explodera vid brand.2.2 MärkningsuppgifterMärkningExtremt brandfarligtRiskfraserSkyddsfraser2.3 Andra farorR12R66R67A1A2S2S16S23S51Extremt brandfarligt.Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.Tryckbehållare. Får ej utsättas för direkt solljus eller temperaturer över+50°C. Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare.Spreja inte mot öppen låga eller glödande material.Förvaras oåtkomligt för barn.Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.Undvik inandning av ånga/dimma.Sörj för god ventilation.1 / 9

IT-säkerhet i system för elektronisk upphandling - Upphandlingsstöd ...
Allmänna råd för pedagogisk omsorg
Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla
Råd och regler för bibliotekets kunder - Kansalliskirjasto
IT-stöd för kommunal räddningstjänst - RIB Bibliotek
Säkerhet i vardagen Tips och råd på äldre dar! - Robertsfors kommun
Allmänna råd för fritidshem - BUPL
Läs PDF med råd för steganvändning - Skeppshultstegen
Råd och riktlinjer för ansvariga inom ... - Svenskt Vatten
En frisk skolstart - föräldrastöd för hälsosamma mat - Folkhälsoguiden
Så viktig är rätt belysning Biblioteket på ... - Akademiska Hus
Skötselråd för skön och säker fjärrvärme - E-on
SÄKERHETSDATABLAD MASTER MARKÖR BLÅ - Swedol
SÄKERHETSDATABLAD MASTER UNIVERSALOLJA
SÄKERHETSDATABLAD MASTER SILICON
SÄKERHETSDATABLAD MASTER ROSTLÖSARE
SÄKERHETSDATABLAD
SÄKERHETSDATABLAD
SÄKERHETSDATABLAD
SÄKERHETSDATABLAD
SÄKERHETSDATABLAD
SÄKERHETSDATABLAD
SÄKERHETSDATABLAD KINAOLJA - Biltema
SÄKERHETSDATABLAD för KOMBICLEAN 303 Vinyl 1. Namnet på ...
Säkerhetsdatablad - Finja
SÄKERHETSDATABLAD Kallasfalt - Biltema
Säkerhetsdatablad (sv)
Säkerhetsdatablad - Swedol
SÄKERHETSDATABLAD - Flowcrete