Views
3 years ago

SÄKERHETSDATABLAD MASTER MARKÖR RÖD

SÄKERHETSDATABLAD MASTER MARKÖR RÖD

MASTER

MASTER MARKÖR RÖDInnehåller: Isobutan. Produkten innehåller inga PBT eller vPvB ämnen.AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR3.2 BlandningarBUTYLACETAT 10-25%CAS-nr: 123-86-4 EG nr.: 204-658-1Klassificering (EG 1272/2008)Flam. Liq. 3 - H226EUH066STOT Single 3 - H336Klassificering (67/548/EEG)R10R66R67BUTAN 10-25%CAS-nr: 106-97-8 EG nr.: 203-448-7Klassificering (EG 1272/2008)Flam. Gas 1 - H220Klassificering (67/548/EEG)F+;R12PROPAN 10-25%CAS-nr: 74-98-6 EG nr.: 200-827-9Klassificering (EG 1272/2008)Flam. Gas 1 - H220Klassificering (67/548/EEG)F+;R12ACETON 10-25%CAS-nr: 67-64-1 EG nr.: 200-662-2Klassificering (EG 1272/2008)Flam. Liq. 2 - H225EUH066Eye Irrit. 2 - H319STOT Single 3 - H336Klassificering (67/548/EEG)F;R11Xi;R36R66R67PENTAN < 1%CAS-nr: 109-66-0 EG nr.: 203-692-4Klassificering (EG 1272/2008)Flam. Liq. 2 - H225EUH066STOT Single 3 - H336Asp. Tox. 1 - H304Aquatic Chronic 2 - H411Klassificering (67/548/EEG)F+;R12Xn;R65R66R67N;R51/53Hela texten för alla R-fraser och faroangivelser är redovisad i punkt 16.HandelsnamnMASTER MARKÖR RÖDAVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen2 / 9

MASTER MARKÖR RÖDAllmän informationKontakta läkare om besvär kvarstår.InandningFrisk luft och vila.FörtäringDrick ett par glas vatten eller mjölk. FRAMKALLA EJ KRÄKNING!HudkontaktTvätta huden med tvål och vatten.ÖgonkontaktSkölj med vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår.4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjdaAllmän informationLösningsmedels missbruk kan leda till dödsfall.InandningÅngor kan ge huvudvärk, trötthet, yrsel och illamående.FörtäringKan orsaka illamående, huvudvärk, yrsel och berusning.HudkontaktLångvarig kontakt kan ge rodnad, irritation och torr hud.ÖgonkontaktKan orsaka övergående ögonirritation.4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävsInga särskilda åtgärder för första hjälpen angivna.AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER5.1 SläckmedelLämpliga släckmedelVid brandsläckning används skum, kolsyra eller pulver.5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföraRisker Vid BrandExtremt brandfarligt. Kan explodera vid brand.5.3 Råd till brandbekämpningspersonalBrandbekämpningBehållare i närheten av brand bör flyttas eller kylas med vatten.Skyddsutrustning för brandbekämpnings-personalAnvänd skyddsdräkt. Val av andningsskydd vid brand: Följ verksamhetens allmänna åtgärder.AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationerAngående personlig skyddsutrustning, se punkt 8.6.2 MiljöskyddsåtgärderFörhindra utsläpp till avlopp.6.3 Metoder och material för inneslutning och saneringStora spill: Valla in och sug upp spill med sand, sågspån eller liknande. Små spill: Torka bort med papper eller textil.6.4 Hänvisning till andra avsnittAngående personlig skyddsutrustning, se punkt 8. Angående avfallshantering, se punkt 13.AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING7.1 Försiktighetsmått för säker hanteringSkyddas från värme, gnistor och öppen eld. Skyddas mot direkt solljus.3 / 9

Råd och regler för bibliotekets kunder - Kansalliskirjasto
Säkerhet i vardagen Tips och råd på äldre dar! - Robertsfors kommun
IT-säkerhet i system för elektronisk upphandling - Upphandlingsstöd ...
Allmänna råd för pedagogisk omsorg
Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla
IT-stöd för kommunal räddningstjänst - RIB Bibliotek
SÄKERHETSDATABLAD MASTER MARKÖR BLÅ - Swedol
SÄKERHETSDATABLAD MASTER UNIVERSALOLJA
SÄKERHETSDATABLAD MASTER SILICON
SÄKERHETSDATABLAD MASTER ROSTLÖSARE
SÄKERHETSDATABLAD
SÄKERHETSDATABLAD
SÄKERHETSDATABLAD
SÄKERHETSDATABLAD
SÄKERHETSDATABLAD
SÄKERHETSDATABLAD Kallasfalt - Biltema
SÄKERHETSDATABLAD för KOMBICLEAN 303 Vinyl 1. Namnet på ...
Säkerhetsdatablad - Finja
SÄKERHETSDATABLAD
Säkerhetsdatablad (sv)
SÄKERHETSDATABLAD Lättspackel - Biltema
SÄKERHETSDATABLAD - Flowcrete
SÄKERHETSDATABLAD - Flowcrete
SÄKERHETSDATABLAD - Flowcrete
SÄKERHETSDATABLAD - Flowcrete
SÄKERHETSDATABLAD KINAOLJA - Biltema
SÄKERHETSDATABLAD Läderolja - Biltema
SÄKERHETSDATABLAD