Views
3 years ago

SÄKERHETSDATABLAD MASTER MARKÖR RÖD

SÄKERHETSDATABLAD MASTER MARKÖR RÖD

MASTER

MASTER MARKÖR RÖDACETON (CAS: 67-64-1)Akut toxicitet:Akut Toxicitet (Oral LD50)5800 mg/kg RåttaAkut Toxicitet (Dermal LD50)20000 mg/kg KaninAkut Toxicitet (Inhalation LC50)5800 mg/l (ångor) Råtta 4 timmarBUTYLACETAT (CAS: 123-86-4)Akut toxicitet:Akut Toxicitet (Oral LD50)10768 mg/kg RåttaAkut Toxicitet (Dermal LD50)> 17600 mg/kg KaninAkut Toxicitet (Inhalation LC50)40 mg/l (ångor) Råtta 4 timmarAVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATIONEkotoxicitetDet finns inga data om produktens ekotoxicitet.12.1 ToxicitetDet finns inga data om produkten som sådan.Miljöinformation för beståndsdelar.Akut toxicitet - FiskLC50 96 timmar 4, 25 mg/l Onchorhynchus mykiss (Regnbågsforell)Akut toxicitet - Ryggradslösa vattendjurEC50 48 timmar 2, 7-9, 1 mg/l Daphnia magnaAkut toxicitet - Vattenlevande växterIC50 72 timmar 7, 51 mg/l Selenastrum capricornutumAkut toxicitet - FiskLC50 96 timmar 635 mg/l Pimephales promelas (Amerikansk elritsa)Akut toxicitet - Ryggradslösa vattendjurEC50 48 timmar 10 mg/l Daphnia magnaAkut toxicitet - FiskLC50 96 timmar 18 mg/l Pimephales promelas (Amerikansk elritsa)Akut toxicitet - Ryggradslösa vattendjurEC50 48 timmar 10-100 mg/l Daphnia magnaAkut toxicitet - Vattenlevande växterIC50 72 timmar 674, 7 mg/l Scenedesmus subspicatus12.2 Persistens och nedbrytbarhetNedbrytbarhetDet finns inga data om produktens nedbrytbarhet.PENTAN (CAS: 109-66-0)ACETON (CAS: 67-64-1)BUTYLACETAT (CAS: 123-86-4)6 / 9

Miljöinformation för beståndsdelar.MASTER MARKÖR RÖDBionedbrytningNedbrytning (78%) 28 dagarOECD 301CBionedbrytningNedbrytning (98%) 28 dagarOECD 301CACETON (CAS: 67-64-1)BUTYLACETAT (CAS: 123-86-4)12.3 BioackumuleringsförmågaBioackumuleringData om bioackumulering är inte kända.Miljöinformation för beståndsdelar.BioackumuleringsfaktorBCF 171Fördelningskoefficientlog Pow 3, 4BioackumuleringsfaktorBCF 0, 69Fördelningskoefficientlog Pow -0, 27BioackumuleringsfaktorBCF 14Fördelningskoefficientlog Pow 1, 81PENTAN (CAS: 109-66-0)ACETON (CAS: 67-64-1)BUTYLACETAT (CAS: 123-86-4)12.4 Rörligheten i jordRörlighet:Ingen information tillgänglig12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningenProdukten innehåller inga PBT eller vPvB ämnen.12.6 Andra skadliga effekterIngen information.AVSNITT 13: AVFALLSHANTERINGAllmän informationTillverkaren av denna produkt uppfyller kraven om producentansvar enligt miljöbalken och dess förordning om producentansvar (SFS2006:1273) genom att betala förpackningsavgift för omhändertagande och återvinning av förpackningsavfallet.13.1 AvfallsbehandlingsmetoderPlastlock och ventilknapp sorteras som hårdplast. Pystomma aerosoler sorteras som metallavfall. Ej tömda aerosolburkar sorteras somFARLIGT AVFALL och skall tas om hand om enligt Avfallsförordningen (SFS 2011:927). Kontakta kommunens miljöförvaltning för lokalabestämmelser.AvfallsklassEj tömda förpackningar: Avfallskod 08 01 11*Tomma förpackningar: Avfallskod 15 01 04AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATIONAllmäntAerosoler får transporteras på väg (ADR) som begränsad mängd ( 1L ) om varje kolli väger högst 30 kg ikartong eller 20 kg på brickor med sträck- eller krympfilm. Varje kolli skall märkas med en kvadrat, ställtpå ett hörn, den övre och undre delen skall vara svart, med en sidlängd av minst 100 mm.14.1 UN-nummer7 / 9

Råd och regler för bibliotekets kunder - Kansalliskirjasto
IT-säkerhet i system för elektronisk upphandling - Upphandlingsstöd ...
Säkerhet i vardagen Tips och råd på äldre dar! - Robertsfors kommun
Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla
Läs PDF med råd för steganvändning - Skeppshultstegen
Råd och riktlinjer för ansvariga inom ... - Svenskt Vatten
Allmänna råd för fritidshem - BUPL
IT-stöd för kommunal räddningstjänst - RIB Bibliotek
En frisk skolstart - föräldrastöd för hälsosamma mat - Folkhälsoguiden
Så viktig är rätt belysning Biblioteket på ... - Akademiska Hus
Skötselråd för skön och säker fjärrvärme - E-on
Allmänna råd för pedagogisk omsorg
SÄKERHETSDATABLAD MASTER MARKÖR BLÅ - Swedol
SÄKERHETSDATABLAD MASTER UNIVERSALOLJA
SÄKERHETSDATABLAD MASTER SILICON
SÄKERHETSDATABLAD MASTER ROSTLÖSARE
SÄKERHETSDATABLAD
SÄKERHETSDATABLAD
SÄKERHETSDATABLAD för KOMBICLEAN 303 Vinyl 1. Namnet på ...
SÄKERHETSDATABLAD
SÄKERHETSDATABLAD
SÄKERHETSDATABLAD
SÄKERHETSDATABLAD
Säkerhetsdatablad (sv)
SÄKERHETSDATABLAD - Flowcrete
SÄKERHETSDATABLAD KINAOLJA - Biltema
SÄKERHETSDATABLAD
SÄKERHETSDATABLAD Kallasfalt - Biltema
Säkerhetsdatablad - Finja