Views
2 years ago

Rapport - Teknisk Design

Rapport - Teknisk Design

CHALMERS TEKNISKA

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA, Teknisk Design, Kandidatarbete, PPUX03, 2010CW och PHEANr 4. Justera moduler till önskat läge J/N Varför? (F/S) Problem (UP) Anteckningar1. Kommer användaren försöka uppnå rätt effekt?NOm stängerna är uppfällda kommer man inteförstå att de kan ändra position vid förstaanblick.Den mentala modellen över hur stänger fällsöverrensstämmer inte med Torka Smart.2. Kommer användaren att notera att rätt handling finnstillgänglig?JDe justerbara stängerna har annorlunda fästeän de fasta.Fästena kan, trots att de ser annorlunda ut, se förvanliga ut för att funktionen ska synas.3. Kommer användaren att associera korrekt handlingmed rätt effekt?JNär man drar i stängerna lossnar de från sittläge.Det är inte uppenbart att stängerna ska fixeras idet nya läget genom att skjuta in stängerna.4. Om rätt handling är utförd, kommer användaren att seatt handlingen har för uppgiften närmare målet?NStängerna kan vara nerfällda utan att varafixerade och riskerar att komma i vägen.Det är inte uppenbart att stängerna ska fixeras idet nya läget genom att skjuta in stängerna.• Vilken handling kan användaren göra fel vid rätt tillfälle?• Vilken handling kan användaren göra rätt vid fel tillfälle?• Vad händer om användaren utför en ej fullständig handling eller utesluter en handling?• Vad händer om användaren utför handlingarna i fel ordning?Fel Orsak Konsekvens Upptäckt Återhämtning* Fixerar ej i nedfällt läge.* Inser inte att man kan/borde fixerastängerna.* Stängerna rör sig vid flytt av vagnenoch riskerar att förhindra i- och urtagningav vagnen i skåpet.* När vagnen inte går att ta ur skåpet,eller då stängerna skramlar.* Användaren trycker in stängerna tillfixerat läge.* Försöker fixera i fel läge.* Tror felaktigt att stängerna är i rätt lägefast, eller tror användaren att stängernakan fixeras i fler lägen än 4.* Stängerna dras nedåt av tyngdkraften.* När stängerna inte fastnar i önskat läge.* Användaren för stången till rätt läge ochfixerar.* Hänger tvätt i nedfällt läge.* Användaren vet inte att man kan justerastängerna.* Tvätten torkar långsamt/ställningenryms ej i skåpet.* När användaren försöker få inställningen i skåpet och det inte ryms.* Användaren justerar ställningen till rättläge.* Försöker vrida på stång i fixerat läge.* Glömmer att dra ut stången.* Stången vrids inte.* Stången vrids inte.* Användaren drar ut stången och vriderdärefter till önskat läge och fixerar.CW och PHEANr 5.1. Häng upp tvätt J/N Varför? (F/S) Problem (UP) Anteckningar1. Kommer användaren försöka uppnå rätt effekt?JStällningens utformning inbjuder tillupphängning. Det finns likheter med andratorkskåp.Upphängningen sker av gammal vana utanhänsyn till optimalt luftflöde. Nya teknikenställer nya krav.2. Kommer användaren att notera att rätt handling finnstillgänglig?3. Kommer användaren att associera korrekt handlingmed rätt effekt?J Ställningens tydliga grundtecken. Upphängningen sker av gammal vana utanhänsyn till optimalt luftflöde. Nya teknikenställer nya krav.J Ställningens tydliga grundtecken. Upphängningen sker av gammal vana utanhänsyn till optimalt luftflöde. Nya teknikenställer nya krav.4. Om rätt handling är utförd, kommer användaren att seatt handlingen har för uppgiften närmare målet?J Torkskåpets funktion är på detta sätt tydlig. Upphängningen sker av gammal vana utanhänsyn till optimalt luftflöde. Nya teknikenställer nya krav.• Vilken handling kan användaren göra fel vid rätt tillfälle?• Vilken handling kan användaren göra rätt vid fel tillfälle?• Vad händer om användaren utför en ej fullständig handling eller utesluter en handling?• Vad händer om användaren utför handlingarna i fel ordning?Fel Orsak Konsekvens Upptäckt Återhämtning* Hänga för tätt.* Utrymmesbrist, okunskap.* Det tar lång tid att torka/det torkar intealls.* Det tar lång tid att torka/det torkar intealls. Ev. överhettning?* Vid kontroll av om tvätten är torr.* Inte säkert att an inser problemet.Annars att hänga mindre tätt nästa gång.* Service, ändra beteende.* Hänga så att fläkten täpps för.* Utrymmesbrist, okunskap.* Eventuellt fel på torkskåpet, annarsineffektiv torkning.* Vi kontroll för att se om tvätten är torr.* Hänger/viker för många lager.* Utrymmesbrist, okunskap, handlar medgammal vana.* Gammal vana.* Det blir inte torrt i tid eller inte alls. Ivärsta fall kan tvätt mögla.* Ändra beteende.* Hänger utan att tänka - hur, optimalt.* Ingen optimal/effektiv torka.* Upptäcks troligen inte, möjligtvis vidinstruktion.* Lära in nytt beteende.108 Maria Arvidsson, Sophie Kanerva, Nadja Lejon, Karin Ljungberg, Marika Olsson, Maria Widing

CW och PHEANr 6. Återställ ställning i skåp J/N Varför? (F/S) Problem (UP) Anteckningar1. Kommer användaren försöka uppnå rätt effekt?JFör att kläderna ska torka snabbt skaställningen vara i skåpet.2. Kommer användaren att notera att rätt handling finnstillgänglig?JSkåpet är lagom stort att rymma en vagn.3. Kommer användaren att associera korrekt handlingmed rätt effekt?J4. Om rätt handling är utförd, kommer användaren att seatt handlingen har för uppgiften närmare målet?J• Vilken handling kan användaren göra fel vid rätt tillfälle?• Vilken handling kan användaren göra rätt vid fel tillfälle?• Vad händer om användaren utför en ej fullständig handling eller utesluter en handling?• Vad händer om användaren utför handlingarna i fel ordning?Fel Orsak Konsekvens Upptäckt Återhämtning* För in vagnen baklänges.* Svårighet att styra vagnen åt rätt håll.* Det är svårare att ta ner upphängd tvättdå vagnen är inne i skåpet.* Då det är svårt att få ut tvätten.* Dra ut vagnen, snurra runt den och för inden åt rätt håll.* Tippar vagnen med foten motsidoramen.* Ser inte att det finns en platta avsedd förändamålet.* Ger obekväm arbetsställning.* Upptäcks inte/Då fotplattan upptäcks.* Tippar vagnen med fot mot fotplatta.* Tippar inte vagnen.* Användaren tror inte att det behövs.* Det går inte att få in vagnen i skåpet.* Då det inte går att få in vagnen i skåpet.* Tippar vagnen med fot mot fotplatta.CW och PHEANr 7. Sätt på skåp J/N Varför? (F/S) Problem (UP) Anteckningar1. Kommer användaren försöka uppnå rätt effekt?JAnvändaren vet att skåpet måste sättas på föratt starta en torkprocess.2. Kommer användaren att notera att rätt handling finnstillgänglig?JMan lägger märke till datorenheten medknappar då skåpet är öppet.Användaren kan tro att datorenheter uppe iskåpet enbart hör till fläkten, vilket kan leda tillatt man söker efter en startknapp vid avfuktaren.3. Kommer användaren att associera korrekt handlingmed rätt effekt?NOtydlig hantering, vilka knappar som skahanteras för att starta torkningen.Knappar som inte ska användas rör till det. Ävenströmbrytarens placering.4. Om rätt handling är utförd, kommer användaren att seatt handlingen har för uppgiften närmare målet?J Avfuktaren startar och ljud hörs från skåepet. Att fläkten startar först efter en stund -användaren kan tro att ytterligare handlingkrävs.• Vilken handling kan användaren göra fel vid rätt tillfälle?• Vilken handling kan användaren göra rätt vid fel tillfälle?• Vad händer om användaren utför en ej fullständig handling eller utesluter en handling?• Vad händer om användaren utför handlingarna i fel ordning?Fel Orsak Konsekvens Upptäckt Återhämtning* Användaren trycker på knapparna viddisplayen innan strömbrytaren slåtts på.* Användaren lägger inte märke tillströmbrytaren.* Fläkt och avfuktare startar inte.* Torkprocessen startar inte.* Användaren hittar strömbrytaren ochstartar torkprocessen genom att trycka påden.* Kanpparna vid displayen används föratt starta fläkten.* Fläkten går igång en stund efter attströmbrytaren har satts på.* Användaren kan råka trycka på felknappar och av misstag ändrainställningar.* Fläkten startar inte.* Ingen återhämtning krävs då fläktenstartar av sig själv efter en liten stund.* Kontakten är inte inkopplad ivägguttaget.* Man har glömt att sätta i kontakten.* Torkprocessen startar inte.* Användaren får ingen feedback frånskåpet då han/hon trycker på knapparna.* Användaren sätter i kontakten i väggen.PRODUKTUTVECKLING AV KLÄDVÅRDSKÅP -med förskolemiljön i fokus 109

Teknisk Kommunikation - Design
Läs den tekniska rapporten till statistiken
Skriftlig rapport - Kungliga Tekniska högskolan
Rapport 2012 01.pdf - Blekinge Tekniska Högskola
Situerad Design för Alla - Certec - Lunds Tekniska Högskola
gemensam rapport del 1.pdf - Blekinge Tekniska Högskola
CM_3_12 - Chalmers tekniska högskola
Blicken i fokus - Chalmers tekniska högskola
Rapport TRITA-TEC-RR 11-001 (pdf 1,7 MB) - Kungliga Tekniska ...
Årsrapport 2009 - Chalmers tekniska högskola
26 Ostindiefararen - Chalmers tekniska högskola
Ladda ner rapporten - Tillväxtanalys
Läs den tekniska rapporten till statistiken
En rapport från konserten och fler bilder finns i Katrineholms Tidning ...
pdf-format - Chalmers tekniska högskola
pdf-format - Chalmers tekniska högskola
Fångad av tekniken - Chalmers tekniska högskola
Chalmers Årsredovisning 1998 - Chalmers tekniska högskola
Complete Thesis as PDF - Chalmers tekniska högskola
Rapport egen regi - Enköping
Byggforskningsrådets skriftutgivning 1986 - Lunds Tekniska Högskola
christian azar ger råd åt makthavare - Chalmers tekniska högskola