Views
2 years ago

Rapport - Teknisk Design

Rapport - Teknisk Design

CHALMERS TEKNISKA

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA, Teknisk Design, Kandidatarbete, PPUX03, 201026 Maria Arvidsson, Sophie Kanerva, Nadja Lejon, Karin Ljungberg, Marika Olsson, Maria Widing

4. METODER OCH VERKTYGEn rad olika metoder har använts för att samla in material till och för vidareutveckling av projektet. Nedanpresenteras metoderna under respektive projektfas.4.1. PlaneringI projektets inledande fas utfärdas en projektplanering med scheman och tidsplan. Med dessa skapas en godöverblick för det arbete som ska genomföras och när detta ska ske.4.1.1. GANTT-schemaEtt GANTT-schema är en enkel tidplaneringsmetod där ett schema skapas i ett koordinatsystem medaktiviteter längs y-axeln och tid längs x-axeln. Respektive aktivitets tidsåtgång representeras av en horisontelllinje. Metoden ger en tydlig bild av tidsåtgången och aktiviteternas start- och slutpunkter ( Johannesson,2004).4.1.2. SWOT-analysSWOT-analys är ett planeringshjälpmedel där projektets styrkor och svagheter samt möjligheter ochhot undersöks och listas. Styrkor och svagheter är interna påverkningsbara parametrar medan hot ochmöjligheter räknas som externa och således icke påverkningsbara. Listningen leder till analys av hur gruppenkan öka sina styrkor, minska sina svagheter, använda sina möjligheter och anpassa sig till eventuella hot ochutefter detta skapa en handlingsplan (EntreprenörCentrum).4.1.3. DesignchecklistaEn designchecklista är en frågeställningsmetod som belyser alla delar i ett projekt, från de tidigaste fasernatill försäljning av slutlig produkt. En gemensam bild av projektet kan skapas inom projektgruppen ochrisken att viktiga arbetsmoment uteblir reduceras.4.2. InformationsinsamlingFör att få fördjupade kunskaper inom områden med anknytning till ett projekt kan beprövade metodersåsom intervjuer, användarstudier och enkäter utföras.4.2.1. IntervjuEn intervju är ett grundläggande och mångsidigt tillvägagångssätt för att samla in data om människorstankar och åsikter (Bohgard, 2008). Metoden bygger på att utredare ställer frågor direkt till deltagare.Frågor kan formuleras för att fånga krav såväl som att undersöka användarens attityd mot en prototyp ellerfärdig produkt ( Jordan, 1998).Intervjuer delas in i tre kategorier; ostrukturerade, semistrukturerade och strukturerade. Ostruktureradeintervjuer har öppna frågor och genererar kvalitativ data, strukturerade intervjuer har förutbestämdasvarsalternativ och resulterar i kvantitativ data. De semistrukturerade intervjuerna är en blandning av dePRODUKTUTVECKLING AV KLÄDVÅRDSKÅP -med förskolemiljön i fokus 27

Teknisk Kommunikation - Design
Läs den tekniska rapporten till statistiken
Skriftlig rapport - Kungliga Tekniska högskolan
Rapport 2012 01.pdf - Blekinge Tekniska Högskola
Situerad Design för Alla - Certec - Lunds Tekniska Högskola
gemensam rapport del 1.pdf - Blekinge Tekniska Högskola
Blicken i fokus - Chalmers tekniska högskola
CM_3_12 - Chalmers tekniska högskola
Rapport TRITA-TEC-RR 11-001 (pdf 1,7 MB) - Kungliga Tekniska ...
Årsrapport 2009 - Chalmers tekniska högskola
26 Ostindiefararen - Chalmers tekniska högskola
Ladda ner rapporten - Tillväxtanalys
Läs den tekniska rapporten till statistiken
En rapport från konserten och fler bilder finns i Katrineholms Tidning ...
pdf-format - Chalmers tekniska högskola
pdf-format - Chalmers tekniska högskola
Fångad av tekniken - Chalmers tekniska högskola
Chalmers Årsredovisning 1998 - Chalmers tekniska högskola
Complete Thesis as PDF - Chalmers tekniska högskola
Rapport egen regi - Enköping
Byggforskningsrådets skriftutgivning 1986 - Lunds Tekniska Högskola
christian azar ger råd åt makthavare - Chalmers tekniska högskola