Views
3 years ago

Rapport - Teknisk Design

Rapport - Teknisk Design

CHALMERS TEKNISKA

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA, Teknisk Design, Kandidatarbete, PPUX03, 2010båda och ger intervjupersonen möjlighet att leda samtalet samtidigt som den som intervjuar ser till attönskade ämnen diskuteras (Ibid., Bohgard, 2008).4.2.2. AnvändarstudieEn användarstudie/fältstudie innebär att en användare observeras med en utvald produkt i dess normalamiljö. Detta bidrar i större mån till ekologisk validitet (se bilaga XX), vilket kan saknas då observationsker i lab-miljö. Det främsta syftet med användarstudier är att få förståelse för hur en produkt presterarunder naturliga förhållanden utan att påtvinga restriktioner. Analyserna kan ske med eller utan specifikauppgifter, det viktiga är att utredaren minimerar effekten av sin närvaro så att användaren inte medvetet elleromedvetet förändrar sitt sätt att hantera produkten ( Jordan, 1998).4.2.3. EnkätEnkäter är en både billig och effektiv metod för insamling av en stor mängd data. En enkät utgörs av enlista med skriftliga slutna eller öppna frågor (se bilaga XX) som genererar kvantitativ respektive kvalitativinformation. Frågorna måste formuleras med eftertänksamhet eftersom deltagaren inte har någon möjlighetatt ställa frågor ( Jordan, 1998).4.3. AnalysmetoderUnder projektets analysfas används en rad olika metoder för att få en tydlig bild av de problem som kanuppkomma vid interaktion med en produkt samt problemens omfattning.4.3.1. Hierarchical Task AnalysisHierarchical Task Analysis (HTA) bygger på att en huvuduppgift bryts ner i deluppgifter. En produkts olikafunktioner blir tydligare och deras uppbyggnad och inbördes relationer visas överskådligt. Då utredarenavgör detaljnivå efter behov är HTA en flexibel metod som går att tillämpa inom många områden (Bohgard,2008).4.3.2. Cognitive WalkthroughCognitive Walkthrough (CW) är en metod för att utvärdera en produkts användarvänlighet. Genommetoden sker en aktiv sökprocess efter de fel och problem som kan uppstå vid användning. Analysen utgårfrån fyra frågor som berör användarens mentala mål med den uppgift som ska utföras. CW möjliggör en tidigutvärdering av användargränssnittet utan färdiga prototyper, vilket gör det till en ekonomiskt fördelaktigmetod (Kursmaterial, Usability – metoder och verktyg).4.3.3. Predictive Human Error AnalysisFör att få en helhetsbild av användningen kompletteras CW med Predictive Human Error Analysis (PHEA).Även här ställs frågor, men till skillnad från CW ligger fokus i PHEA på analys av användningsfel för attidentifiera konsekvenserna dessa medför (Ibid.).4.3.4. FunktionsanalysMed hjälp av en funktionsanalys bryts krav ner på systemnivå för att på så sätt skapa en överblick och störreförståelse för olika funktioner och deras inbördes relationer. Fokus ligger på uppgiften som ska lösas. Denövergripande funktionen formuleras och bryts sedan ner i centrala subfunktioner och komponenter. Dessaillustreras i ett blockdiagram för att tydliggöra interaktionerna (Bohgard, 2008).28 Maria Arvidsson, Sophie Kanerva, Nadja Lejon, Karin Ljungberg, Marika Olsson, Maria Widing

4.3.5. LivscykelanalysLivscykelanalys (LCA) är en metod som används för att skapa en helhetsbild av en produkts totalamiljöpåverkan under en hel livscykel; från produktframtagning till återvinning. Med hjälp av en LCA utredsvilka steg i produktens livscykel som har störst påverkan och på så sätt fokuseras och riktas arbetet till därbehovet är som störst. Miljöpåverkan kan uppdagas i ett tidigt skede av produktframtagningen vilket ledertill att resultatet kan fungera som ett beslutsunderlag vid sållning av koncept. Analysens frågor minimerarrisken att missa viktiga delar av produktutvecklingen (Kursmaterial, Miljöteknik och hållbar utveckling).4.3.6. HållbarhetsanalysI en hållbarhetsanalys utforskas en produkts påverkan på omgivningen under dess hela livscykel. Hänsyntas till materialval, tillverkningsmetod och ytbehandling, men även frakt, användning och resthantering(Nutek, 2009).4.3.7. Rapid Upper Limb AssessmentRapid Upper Limb Assessment (RULA) är en ergonomisk utvärderingsmetod för bedömning avkroppsställningar och fysisk belastning. Genom metoden bedöms positionen för sju olika kroppsregioner;över- och underarm, handled, vridning av handled, nacke, överkropp och ben. Bedömningen görsför vänster respektive höger arm/hand och en totalpoäng beräknas fram baserad på genomfördakroppsdelsbedömningar, tyngd på lasten som hanteras och om rörelsen är statisk eller dynamisk. Poängenär på en skala från ett till sju och jämförs med en aktionsskala med fyra åtgärdskategorier för vägledning omlämplig åtgärd enligt nedan. Ju högre poängen är desto större är också avvikelsen från en avslappnad neutralkroppsställning (Bohgard, 2008).Aktionsskala 1: En totalpoäng på ett eller två ger vägledning om att arbetspositionen är acceptabelvarför ingen åtgärd är nödvändig (Ibid.).Aktionsskala 2: En totalpoäng på tre eller fyra ger indikationer om att vidare undersökningar behövsoch åtgärder kan komma att krävas för att uppnå en acceptabel arbetsposition.Aktionsskala 3: En totalpoäng på fem eller sex ger indikationer om att vidare undersökningar ochåtgärder krävs så snart som möjligt för att uppnå en acceptabel arbetsposition.Aktionsskala 4: En totalpoäng på sju ger indikationer om att vidare undersökningar och åtgärderkrävs genast för att uppnå en acceptabel arbetsposition.4.4. IdégenereringsmetoderFör att generera många och användbara idéer kan följande metoder användas.4.4.1. PersonaEn persona är en användarprofil som skapas för att tidigt i en produktutvecklingsprocess få fram ettverklighetstroget scenario med produkt, uppgift och användare. I personan presenteras en eller flerafiktiva användare tillsammans med beskrivande information om personen/personerna som exempelvisbakgrund, användning och emotionell relation. Det främsta syftet med denna form av användarprofil är attbeskriva förhållande och interaktion mellan användare och produkt, för att sedan kunna använda resultateti produktens utvärdering och omformning (Ibid.).PRODUKTUTVECKLING AV KLÄDVÅRDSKÅP -med förskolemiljön i fokus 29

Teknisk Kommunikation - Design
Läs den tekniska rapporten till statistiken
Rapport 2012 01.pdf - Blekinge Tekniska Högskola
Blicken i fokus - Chalmers tekniska högskola
Situerad Design för Alla - Certec - Lunds Tekniska Högskola
Skriftlig rapport - Kungliga Tekniska högskolan
gemensam rapport del 1.pdf - Blekinge Tekniska Högskola
CM_3_12 - Chalmers tekniska högskola
Årsrapport 2009 - Chalmers tekniska högskola
26 Ostindiefararen - Chalmers tekniska högskola
Ladda ner rapporten - Tillväxtanalys
Läs den tekniska rapporten till statistiken
En rapport från konserten och fler bilder finns i Katrineholms Tidning ...
Fångad av tekniken - Chalmers tekniska högskola
pdf-format - Chalmers tekniska högskola
Complete Thesis as PDF - Chalmers tekniska högskola
Rapport TRITA-TEC-RR 11-001 (pdf 1,7 MB) - Kungliga Tekniska ...
Rapport 2009:1 Nyfiken på naturvetenskap och teknik - Skolverket
christian azar ger råd åt makthavare - Chalmers tekniska högskola
Rapporten om Handbolls-VM finns att ladda ner här - Visita
Inmatning av biogas på naturgasnätet – Tekniska och ... - SGC
pdf-format - Chalmers tekniska högskola