Views
3 years ago

Rapport - Teknisk Design

Rapport - Teknisk Design

CHALMERS TEKNISKA

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA, Teknisk Design, Kandidatarbete, PPUX03, 201032 Maria Arvidsson, Sophie Kanerva, Nadja Lejon, Karin Ljungberg, Marika Olsson, Maria Widing

5. GENOMFÖRANDEProduktutvecklingsarbetet har i huvudsak skett i mindre grupper om två-tre personer, med kontinuerligahelgruppsmöten för uppföljning och diskussion. I detta kapitel beskrivs allt från start med projektplaneringtill slutligt konceptval i enlighet med indelningen i föregående kapitel.5.1. PlaneringFör att möjliggöra genomförande av projektet inom utsatt tidsram utfördes planering i form av ett GANTTschema,en tidsdagbok, en projektplaneringsrapport samt scheman som synkroniserades för att rätt antaltimmar skulle läggas på projektet. För att underlätta arbetet i gruppen och lättare kunna planera in möten,diskussioner och studiebesök planerades de dagar och tider som skulle ägnas åt projektet. Rollen somprojektledare respektive sekreterare delades upp bland gruppens medlemmar. Ansvaret låg två veckor itaget på en person innan nästa tog över.Projektplaneringsrapporten syftade till att ge projektgruppen en gemensam bild av projektets mål ochomfattning (se bilaga II). Där bestämdes projektledarens ansvar till att föra dagbok över arbetets gång, setill att arbetet fortlöper i önskad takt och att alla har något att göra. Sekreteraren beslutades ansvara överanteckningar vid möten och att viktiga beslut skrivs ner.GANTT-schemat gjordes för att få en översikt över de moment som skulle genomföras innan projektetsslut. Tidsåtgången, samt start och stopp för de olika momenten i projektet, uppskattades och fördes in ischemat (se bilaga I).Varje vecka fylldes respektive gruppmedlems utförda timmar in i tidsdagboken. Kursens omfattninginkluderade 25 timmars arbetstid per person och vecka.I ett inledande skede genomfördes en designchecklista (se bilaga IV) som skapade en bild av projektets måloch omfattning. I checklistan grupperades de krav, önskemål och tankar som fanns på och om produkten iprojektets tidigare faser. En SWOT-analys genomfördes också genom att projektgruppens starka och svagasidor respektive möjligheter och risker utvärderades (se bilaga III). Slutligen sammanfattades ett dokumentöver hur gruppen kan dra nytta av de starka sidor och möjligheter som konstaterats samt hur de svagasidorna och eventuella riskerna som föreligger bäst bör hanteras.5.2. InformationsinsamlingFör att samla in kvalitativ information i projektets inledande fas genomfördes konkurrent- ochmarknadsanalyser och användarstudier, vilka delvis utfördes med ostrukturerade intervjuer.I konkurrentanalysen besöktes tre återförsäljare av torkskåp; ElGiganten, OnOff och Friggahuset AB.Marknadens torkskåp undersöktes utifrån utformning in- och utvändigt, energikapacitet och funktionalitet.Ett viktigt mål var att få fram information om ”eko-skåpen” som marknadsförs som de torkskåp som drarminst energi.Marknadsanalysen genomfördes för att få mer information om var torkskåpsmarknaden befinner sigidag. Torkskåpstillverkare och olika tänkbara torkskåpsanvändare kontaktades och fick besvara frågor omPRODUKTUTVECKLING AV KLÄDVÅRDSKÅP -med förskolemiljön i fokus 33

Teknisk Kommunikation - Design
Läs den tekniska rapporten till statistiken
Skriftlig rapport - Kungliga Tekniska högskolan
Situerad Design för Alla - Certec - Lunds Tekniska Högskola
gemensam rapport del 1.pdf - Blekinge Tekniska Högskola
Rapport 2012 01.pdf - Blekinge Tekniska Högskola
Blicken i fokus - Chalmers tekniska högskola
Rapport TRITA-TEC-RR 11-001 (pdf 1,7 MB) - Kungliga Tekniska ...
Complete Thesis as PDF - Chalmers tekniska högskola
CM_3_12 - Chalmers tekniska högskola
Läs den tekniska rapporten till statistiken
christian azar ger råd åt makthavare - Chalmers tekniska högskola
Årsrapport 2009 - Chalmers tekniska högskola
26 Ostindiefararen - Chalmers tekniska högskola
pdf-format - Chalmers tekniska högskola
Rapporten om Handbolls-VM finns att ladda ner här - Visita
Chalmers Årsredovisning 1998 - Chalmers tekniska högskola
Fångad av tekniken - Chalmers tekniska högskola
pdf-format - Chalmers tekniska högskola
Ladda ner rapporten - Tillväxtanalys
Rapport egen regi - Enköping