Views
2 years ago

Rapport - Teknisk Design

Rapport - Teknisk Design

CHALMERS TEKNISKA

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA, Teknisk Design, Kandidatarbete, PPUX03, 201038 Maria Arvidsson, Sophie Kanerva, Nadja Lejon, Karin Ljungberg, Marika Olsson, Maria Widing

6. RESULTATI detta kapitel beskrivs resultatet av informationsinsamling, analys, delresultat, vidareutveckling avkoncept och slutkoncept. Fokus har legat på att vidareutveckla en flexibel lösning riktad mot förskolan,i vidareutveckling av koncept motiveras alla beslut genom komponentvis beskrivning. Slutkonceptet ärbaserat på slutlig utformning, mått och funktioner.6.1. InformationsinsamlingResultatet från informationsinsamlingen har legat till stor grund för projektets utvecklingsarbete. Deinledande användarstudierna har gett en tydlig bild av brukarens interaktion med dagens torkskåp samtTorka Smart.6.1.1. KonkurrentanalysKonkurrentanalysen gav bred information om torkskåpen. Det främsta målet var att eftersöka skillnaderoch likheter mellan olika skåp och information om de så kallade eko-skåpen.Det finns många likheter mellan de olika torkskåpen eftersom alla är tillverkade av Nimoverken. Skåpen äri grunden utformade på samma sätt, med liknande inredning. De flesta skåpen har fast inredning, vissa skåphar dock utdragbara stänger. Dessa kan plockas bort men inte flyttas till annan del av skåpet då deras fästesitter fast i plåtbakstycket. Rent funktionsmässigt består skåpen av ett plåtskal, dörr med tätande gummilist,fläkthål, utblås, dörrstänger där tillbehör, som vanthängare i vissa fall kan sättas fast, samt hängare förtextilier. Alla skåp har plan botten och höjdreglerbara ben.Vissa utformningsdetaljer och funktioner skiljer sig mellan de olika skåpen, vilket gör att priset för etttorkskåp varierar mellan cirka 5000 och 7000 kr. Höjden på sockeln är olika på skåpsmodellerna. Endast ettskåp är helt utan sockel, vilket tyder på att sockel inte är ett funktionsmässigt krav. Reglagen för att starta ochställa in skåpen på rätt torkning skiljer sig också åt; de varierar både med avseende på pris och varumärke.De billigaste skåpen har två vred, ett med temperatur/värmeskala och ett med tid, medan de lite dyrare harknappar för inställning.För torkskåp finns i dagsläget ingen energiklassning. Torktumlare som är mer energisnåla är B- och iblandäven C-klassade (Vattenfall AB, 2010). Under senare tid har dock mer energisnåla varianter av torkskåpkommit ut på marknaden. Eko-skåpet från Nimoverken 8 (ETS 1900E) är ett av de nyare skåpen som drarupp till 40 % mindre el än ett vanligt torkskåp (Nimoverken AB, 2009). Enligt ett test utfört av Nimoverkendrar ETS 1900E 0.6 kwh per kilo tvätt. Motsvarande siffra för Torka Smart är 0.1 kwh per kilo tvätt 9 . Detsom avgör hur mycket mindre energi som går åt är bland annat mängden tvätt och hur blöt tvätten är, vilketberor av centrifugen i använd tvättmaskin.Resultatet från denna konkurrentanalys kan sammanställas i följande punkter:• Samtliga skåp på marknaden är av samma grundutförande, tillverkade av Nimoverken.• Inredningen består av fasta eller utdragbara stänger.• Det finns möjlighet att komplettera med vanthängare i dörrarna.8 Nimoverken är ett svenskt företag grundat 1944 i Jönköping och är en stor producent av tvättstugeinredningmed torkskåp som största produkt.9 Monica hallworth (VD) Knycer AB, intervjuad av projektgruppen den 17 maj 2010PRODUKTUTVECKLING AV KLÄDVÅRDSKÅP -med förskolemiljön i fokus 39

Teknisk Kommunikation - Design
Läs den tekniska rapporten till statistiken
Skriftlig rapport - Kungliga Tekniska högskolan
Rapport 2012 01.pdf - Blekinge Tekniska Högskola
Situerad Design för Alla - Certec - Lunds Tekniska Högskola
gemensam rapport del 1.pdf - Blekinge Tekniska Högskola
CM_3_12 - Chalmers tekniska högskola
Blicken i fokus - Chalmers tekniska högskola
Rapport TRITA-TEC-RR 11-001 (pdf 1,7 MB) - Kungliga Tekniska ...
Årsrapport 2009 - Chalmers tekniska högskola
26 Ostindiefararen - Chalmers tekniska högskola
Ladda ner rapporten - Tillväxtanalys
Läs den tekniska rapporten till statistiken
En rapport från konserten och fler bilder finns i Katrineholms Tidning ...
pdf-format - Chalmers tekniska högskola
pdf-format - Chalmers tekniska högskola
Fångad av tekniken - Chalmers tekniska högskola
Chalmers Årsredovisning 1998 - Chalmers tekniska högskola
Complete Thesis as PDF - Chalmers tekniska högskola
Rapport egen regi - Enköping
Byggforskningsrådets skriftutgivning 1986 - Lunds Tekniska Högskola
christian azar ger råd åt makthavare - Chalmers tekniska högskola