Views
3 years ago

Rapport - Teknisk Design

Rapport - Teknisk Design

CHALMERS TEKNISKA

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA, Teknisk Design, Kandidatarbete, PPUX03, 2010Positiva egenskaper• Torka Smart kan användas för värmekänsliga kläder.• Produkten har goda miljö- och energiaspekter.• Den utdragbara ställningen underlättar åtkomsten av kläder och erbjuder praktisk och flexibelupphängning.• Det finns möjlighet till användning av extra ställningar.• Avstånden mellan olika hängnivåer kan varieras med roterbara stänger för att få plats med längreplagg.• Den lättmanövrerade och stabila ställningen kan användas utomhus.• Torka Smart har ett attraktivt formspråk som sticker ut med sina estetiskt tilltalande glasdörrar –skåpet tilldrar sig intresse från såväl föräldrar som personal.Negativa egenskaper• Effektiviteten uppfyller inte förskolans behov, då kläderna inte hinner bli torra.• Det råder utrymmesbrist i skåpet vid stort torkbehov.• Torka Smart erbjuder inga specialanpassade lösningar för skor, textilier och gruppering av tvådeladeplagg.• Stängerna är inte tillräckligt stabila för ändamålet.• Glasdörrarna är inte anpassade för förskolan sett till problem med rengöring och risk för personochproduktskada.• Handtagets utformning samt avsaknaden av ett andra handtag är ett problem vid användningen.6.1.5. EnkätUr de utdelade enkäterna framkom det att samtliga svarande är kvinnor och har en åldersfördelning mellan19-61 år. De tillfrågade avdelningarna har två torkskåp vardera, vilka samtliga är placerade i hallen. Dessatvå skåp är utifrån barngruppernas storlek avsedda att tillsammans rymma mellan 15-20 uppsättningarytterkläder.Mediananvändningen av torkskåpet är mer än en gång per dag. Användningen av skåpet upplevs mycketvarierande och medianvärdet pekade på att användningen varken anses vara mycket enkel eller mycket svår.Upplevelsen av ljudvolymen är varierande och medianvärdet är mitt emellan mycket hög och mycket lågljudvolym. Luftkvaliteten upplevs varken bra eller dålig då skåpet är igång.Åtkomsten i skåpen anses varken vara bra eller dålig. Barnen hjälper i allmänhet inte till att hänga in kläder itorkskåpet, anledningen angavs vara säkerhetsaspekten samt att vuxna hänger mer effektivt.De plagg som bedöms svårast att hänga in i skåpen är overaller och regnkläder. Dessa hängs upp i ena beneteller vikta på mitten, medan mindre plagg som strumpor, mössor och vantar hängs över stängerna längstupp i skåpet, längst ut på stängerna, eller på tillbehörsstänger. Sju av tio svarspersoner angav att de har behovav att kunna para ihop vantar, strumpor och stövlar, då detta underlättar tömning av torkskåpen.Användningen anses ej vara fysiskt ansträngande. Övervägande delen av svarspersonerna angav atttorkskåpet ej kräver klämskydd medan frågan om huruvida det finns behov av ett lås på torkskåpetgenererade hälften positiva och hälften negativa svar.Enkäten påvisar att dagens torkskåp inte upplevs som en produkt riktad mot förskolan, då det inte harkapacitet att torka den uppsättning kläder som krävs. Dessutom beskrivs problemet att alla typer avkläder inte kan torkas i torkskåp. Avdelningarna uppgav att bredare skåp eller dubbelskåp är önskvärda44 Maria Arvidsson, Sophie Kanerva, Nadja Lejon, Karin Ljungberg, Marika Olsson, Maria Widing

för förbättrad luftcirkulation samt för att tillgodose utrymmesbehovet. I övrigt önskas vantupphängning,stöveltork samt torkrum.Resultatet från enkätundersökningen finns att läsa som helhet i bilaga X.6.2. AnalysmetoderGenom analysmetoderna har ett stort antal problem vid användning identifierats. Metoderna gav ävenprojektgruppen en uppfattning om de reaktioner som problemen kan resultera i. Många av de uppkomnaproblemen är dock av mindre allvarlig karaktär, som ofta skulle kunna lösas genom att bistå användaren medlättillgänglig information om hur produkten ska brukas.6.2.1. Cognitive WalkthroughCW-analysen som projektgruppen genomförde visar på problem i hanteringen av Torka Smart kopplade tillhur användarens mentala modell (se avsnitt 2.1.2) inte stämmer överens med användningen av torkskåpet(se bilaga VII). Användarnas ovana av produkten blir här ett hinder vid användningen. Genom att produktenså tydligt skiljer sig från övriga torkskåp på marknaden kan användaren vid första anblick förvirras ocheventuellt missa torkskåpets mer innovativa funktioner. Till dessa hör exempelvis den flyttbara ställningenoch de justerbara stängerna.Problemen uppstår då användaren inte med säkerhet känner till, och därmed inte kan försöka uppnå,rätt effekt i sitt handlande. Ytterligare ett problem som kunde noteras hade att göra med användarenstolkning av display och datorenhet. Svårigheterna, som främst består i att associera korrekt handling till rätteffekt, uppkommer under sekvensen då torkskåpet skall startas och stängas av. Interaktionen försvåras avströmbrytarens placering under fläkten samt av de olika knapparnas form, färg och förhållande till varandra.Användaren förstår inte vad alla knappar ska användas till och utvecklar utifrån detta en osäkerhet gällandevilken knapp som styr start och stopp av fläkt och avfuktare (se avsnitt 2.1.2). Display och datorenhet ärplacerade i anslutning till fläkten i skåpets övre del, vilket skulle kunna leda till slutsatsen att avfuktarenstyrs med hjälp av en separat enhet. Det finns en risk i att, som för dagens torkskåp, använda en grönfärgadknapp för såväl start som stopp, särskilt med tanke på att det även finns en röd knapp. Användaren kan efterkorrekt utförd uppgift utveckla tvivel inför systemet och sitt eget handlande då fläkten startar först en stundefter att strömbrytaren slagits på.Bara en av Torka Smarts dörrar är försedd med ett handtag. Användaren kan uppleva osäkerhet inför hurden handtagslösa dörren bör hanteras; om den går att öppna och i sådant fall hur då bör öppnas och sedanstängas. Dörrarna hålls stängda med hjälp av starka magneter, vilka skapar ett så stort motstånd att enförstagångsanvändare riskerar att inte våga ta i tillräckligt för att verkligen öppna de ”sköra” glasdörrarna.6.2.2. Predictive Human Error AnalysisResultatet från denna utvärderingsmetod (se bilaga VII) visar att bristen på handtag på vänsterdörren kanmedföra att användaren tror att dörren ska tryckas inåt eller att den inte kan öppnas alls. Konsekvensen avdetta är att vagnen inte kan tas ut. Ett flertal fel kan även uppstå då vagnen ska rullas ut ur skåpet, hjulen kanfastna och ofixerade stänger kan haka i skåpets sidor och på så vis försvåra uttagningen.De justerbara modulerna kan potentiellt skapa förvirring hos användaren, i detta fall rör problemet självafixeringen. Användaren kan missa att fixera stångerna, försöka fixera i ett läge som inte finns, försöka vridadem då de är fixerade, eller hänga tvätten på nedfällda stänger. Dessa punkter beskriver vikten av att förmedlainformation till användaren om hur stängerna är menade att användas.Vid upphängningen av blöta plagg bygger de uppmärksammade felen till största del på att textilierna hängs såatt de stoppar upp luftflödet. Detta orsakas troligen av såväl utrymmesbrist som okunskap hos användaren.PRODUKTUTVECKLING AV KLÄDVÅRDSKÅP -med förskolemiljön i fokus 45

Teknisk Kommunikation - Design
Läs den tekniska rapporten till statistiken
Rapport 2012 01.pdf - Blekinge Tekniska Högskola
Blicken i fokus - Chalmers tekniska högskola
Situerad Design för Alla - Certec - Lunds Tekniska Högskola
Skriftlig rapport - Kungliga Tekniska högskolan
gemensam rapport del 1.pdf - Blekinge Tekniska Högskola
CM_3_12 - Chalmers tekniska högskola
Årsrapport 2009 - Chalmers tekniska högskola
26 Ostindiefararen - Chalmers tekniska högskola
Ladda ner rapporten - Tillväxtanalys
Läs den tekniska rapporten till statistiken
En rapport från konserten och fler bilder finns i Katrineholms Tidning ...
Fångad av tekniken - Chalmers tekniska högskola
pdf-format - Chalmers tekniska högskola
Complete Thesis as PDF - Chalmers tekniska högskola
Rapport TRITA-TEC-RR 11-001 (pdf 1,7 MB) - Kungliga Tekniska ...
Rapport 2009:1 Nyfiken på naturvetenskap och teknik - Skolverket
christian azar ger råd åt makthavare - Chalmers tekniska högskola
Rapporten om Handbolls-VM finns att ladda ner här - Visita
Inmatning av biogas på naturgasnätet – Tekniska och ... - SGC
pdf-format - Chalmers tekniska högskola