Views
3 years ago

Rapport - Teknisk Design

Rapport - Teknisk Design

CHALMERS TEKNISKA

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA, Teknisk Design, Kandidatarbete, PPUX03, 2010För att göra ställningen mer flexibel samt underlätta förvaring och transport är ett starkt önskemål attställningen ska vara hopfällbar eller monterbar.6.5. DelresultatUnder en inledande idégenerering och konceptframtagning fokuserade projektgruppen på separata delar avprodukten. Detta grundade sig i projektets omfattning, där slutkonceptet skulle komma att bestå av ett antalfristående delar som tillsammans var avsedda att bilda en helhet. Utifrån information som framkommitur insamlad data samt gjorda analyser lades fokus på ställning, hopfällbarhet, optimal hängning, hängareoch uttryck. Projektgruppens mål var att sammanställa och presentera en stor mängd skisser med en bredvariation för att efter delredovisningen kunna sålla bland de många idéerna.Vid delredovisningen, som genomfördes vid projektperiodens mitt, presenterades idéer för respektive delseparat. Målet var att via kommentarer från såväl företaget som andra kursdeltagare få en fingervisningom vilka idéspår som skulle tas vidare. Nedan beskrivs de redovisade lösningarna. På grund av den storamängden material presenteras de hopfällbara lösningarna separat medan övriga delar förklaras gruppvis.6.5.1. Hopfällbara ställningskonceptDe koncept som framtogs under denna kategori syftade alla till att möjliggöra, den från Knycers sida,önskade hopfällbarheten av ställningen. För att möjliggöra denna funktion inbegreps nedfällning av de övrestängerna i samtliga koncept.Lösningen ”Monterbar” avsåg att erbjuda en ställning som monteras (skruvas ihop) vid ankomst tillslutdestination. På detta sätt elimineras svetsarna och monteringsförfarandet förflyttas till kunden.”M-lösningen” bygger på att bakstycket viks på mitten, vilket medges då sidostyckena är sammanfogademed bakstycket med hjälp av gångjärn (se bild 6). Fördelen är att den är lätt att fälla ihop, men samtidigtriskerar lösningen att bli instabil.Bild 7 N-lösningenBild 6 M-lösningen48 Maria Arvidsson, Sophie Kanerva, Nadja Lejon, Karin Ljungberg, Marika Olsson, Maria Widing

Inspiration till ”N-lösningen” har kommit från hopfällbara brödvagnar som används i bagerier runtom ilandet. Ställningen är ledad på diagonalen, vilket inbjuder till att låta vagnens moduler utgå från centrum (sebild 7). En fördel med detta koncept är att flera vagnar kan köras in i varandra och på så vis ta upp mindreutrymme. Nackdelen med konceptet är att det innebär en stor förändring jämfört med dagens utformning.I ”HN-lösningen” bygger hopfällbarheten på skjuvning av sidostyckena i höjdled. De bakre stagen är ledadeoch fixering sker med hjälp av sprintar (se bild 8). Fördelen med detta koncept är att lösningen kan hållasmycket lik dagens utformning.”Labyrinten” är namnet på ytterligare en lösning som bygger på användning av sprintar. Den enklamekaniska lösningen bygger på fästen på sidoramen som har genomgående hål och sprintar. Sprintarna tasur och ställningen fälls ihop varpå sprintarna åter förs in i de genomgående hålen för att fixera ställningen idet hopfällda läget. Detta koncept fungerar endast om ställningen är bredare än vad den är djup (se bild 9).Bild 8 HN-lösningenBild 9 Labyrinten6.5.2. HängkonceptEn viktig del i idégenereringen gick ut på att identifiera olika sätt att hänga kläder. Arbetet utgick från enfokuserad brainstorming med syfte att utreda optimal hängmetod. Med utgångspunkt i användarstudienoch sett till hur upphängning av olika textilier och skor generellt kan ske skapades listor med för- ochnackdelar hos de framtagna förslagen. Genom jämförelser mellan förslagen kunde olika grundspår förkonceptutvecklingen tas fram. Huvudtanken var att erbjuda anpassningsbara torkmöjligheter, vilketgenererade ett antal olika förslag på hängare och krokar.”Snäppkrokar” är en kategori krokar och hängare som fästs på stänger (se bild 10). På så vis erbjudsflexibilitet och anpassning efter det behov som finns hos användaren. Med dessa krokar är intentionen attundvika dubbelvikning av plagg för att istället medge en tidseffektiv och intuitiv upphängning.Bild 10 SnäppkrokBild 11 SkohängarePRODUKTUTVECKLING AV KLÄDVÅRDSKÅP -med förskolemiljön i fokus 49

Teknisk Kommunikation - Design
Läs den tekniska rapporten till statistiken
Skriftlig rapport - Kungliga Tekniska högskolan
Rapport 2012 01.pdf - Blekinge Tekniska Högskola
Situerad Design för Alla - Certec - Lunds Tekniska Högskola
gemensam rapport del 1.pdf - Blekinge Tekniska Högskola
Rapport TRITA-TEC-RR 11-001 (pdf 1,7 MB) - Kungliga Tekniska ...
CM_3_12 - Chalmers tekniska högskola
Blicken i fokus - Chalmers tekniska högskola
26 Ostindiefararen - Chalmers tekniska högskola
Årsrapport 2009 - Chalmers tekniska högskola
pdf-format - Chalmers tekniska högskola
Läs den tekniska rapporten till statistiken
Ladda ner rapporten - Tillväxtanalys
Chalmers Årsredovisning 1998 - Chalmers tekniska högskola
Fångad av tekniken - Chalmers tekniska högskola
pdf-format - Chalmers tekniska högskola
Byggforskningsrådets skriftutgivning 1986 - Lunds Tekniska Högskola
Rapport egen regi - Enköping
En rapport från konserten och fler bilder finns i Katrineholms Tidning ...
Complete Thesis as PDF - Chalmers tekniska högskola
christian azar ger råd åt makthavare - Chalmers tekniska högskola